Handelingen 17:11 Bijbel Studies

Bidden in vertrouwen, of 'Gods wil geschiede'HET VERSCHIL TUSSEN "HET GEBED IN VERTROUWEN" EN "GODS WIL GESCHIEDE"

Markus 11: 24,25. "Daarom zeg ik u: Alwat gij bidt en vraagt, gelooft slechts dat gij het ontvangen hebt, en het zal u tendeelvallen. En wanneer gij staat te bidden, vergeeft indien gij iets tegen een ander hebt, opdat uw Vader in de hemelen ook u uw overtredingen vergeve."

Johannes 14: 12-14. "Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft zal de werken die ik doe ook doen, ja, hij zal grotere verrichten; want ik ga naar den Vader, en alwat gij met mijn naam aanroepend zult vragen zal ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde. Zo gij iets vraagt mijn naam aanroepend, zal ik het doen."

C.S.LEWIS' COMMENTAAR OP MARKUS 11: 24 EN JOHANNES 14: 14 VAN .

Hoe zijn deze verbazende beloften verenigbaar:

Mattheus 26: 39. "niet zoals ik wil, maar zoals Gij wiltc."

Jacubus 4: 15,16. "In plaats dat gij zegt: Indien de Heer het wil, zullen wij in het leven blijven en dit of dat doen. Maar nu roemt gij met pralerij. Al zulk roemen deugt niet."

"In respect to (a) geen uitvlucht is mogelijk. Elke oorlog, elke hongersnood of plaag, bijna elk sterfbed, is het monument van een verzoek dat werd niet beantwoord... Zij hebben gezocht en het was niet toegestaan. Zij hebben geklopt en de deur werd niet geopend."

"Maar (b), ofschoon veel minder vermeld, heeft zeker dezelfde moeilijkheid. Hoe is het mogenlijk op één en hetzelfde moment perfect geloof te hebben....dat je zal krijgen wat je vraagt...en toch jezelf heel onderdanig prepareren, voor een mogelijke weigering.? Als een afwijzing mogelijk is, hoe kan je tegelijkertijd een perfect vertrouwen hebben, dat waar je voor vraagt zal niet geweigerd worden? Als je dat vertrouwen hebt, hoe kan je denken aan een mogelijke weigering?"

"Ik vraag niet waarom onze verzoeken zo vaak geweigerd worden. Iedereen kan zien dat dit in het algemeen zo moet zijn . In onze onwetendheid vragen wij voor dingen die niet goed voor ons of anderen zijn, of zelfs intrinsiek onmogenlijk. Of, instemmen met een persoons gebed brengt mee dat een ander mans gebed moet geweigerd worden. Het werkelijke probleem is... niet waarom weigering is zo vaak voorkomend, maar waarom het tegenovergsestelde resultaat zo'n overvloedig gebeuren is?"

"1. Deze bijbel versen zijn de slechtste versen om christelijke instructie mee te beginnen. Je herinnert je wat er gebeurde toen de weduwe begon met Huck Finn te vertellen dat hij alles kon krijgen als je er maar voor bad. Hij begon te experimenteren en, natuurlijk, dacht nooit aan Christendom. Wij doen beter als wij niet praten over het 'gebed in vertrouwen' als elementair. Dat is de waarheid voor ver gevorderde leerlingen! Het is een deksteen, niet een fundering. Voor meesten van ons is het gebed in Getsemane alleen maar een voorbeeld! Bergen verplaatsen kan wachten!"

Jacobus 4: 3. "gij bidt en krijgt het toch niet; dat komt omdat gij slecht bidt; gij doet het alleen om het in uw snode lusten door te brengen."

"2. Wij moeten onszelf en anderen niet aanwakkeren tot een subjectieve staat, dat als het lukte, wij konden beschrijven as "geloof", met het idee dat dit zal verzekeren dat ons gebed verhoord zal worden. Wij hebben dit allemaal waarschijnlijk gedaan toen wij kinderen waren. Maar de geestesgesteldheid dat roekeloos reageert op iets dat een sterke fantasie fabriceert is niet 'geloof' in een christelijk begrip. Het is een kunststuk van psychologische gymnastiek."

"Hoe en waarom komt zo'n geloof soms tevoorschijn, maar niet altijd, zelfs in een volmaakte gelovige? Het mijn idee dat het alleen maar voorkomt als iemand bid als een medewerker van God, vragend voor iets dat nodig is voor een gemeenschappelijk werk. Het is het gebed van een profeet, een apostel, een zendeling, een heler dat is gebaseerd op dit vertrouwen en de vrijmoedigheid is gerechtvaardigd door het gebeurtenis..... De collega van God is op sommige momenten zo één met Hem dat iets van de goddelijke voorkennis zijn gedachten vult. Vandaar zijn geloof is de 'overtuiging'--dat is, het bewijs, de voor de hand liggende--van zaken die niet gezien worden."

1 Johannes 5: 14,15. " En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben."

" Een mindere graad van geloof is, ik hoop, aanvaardbaar bij God. Zelfs dat soort dat zegt, " God help mijn ongeloof" kan plaats maken voor een wonder...."

"Als een vriend meer is dan een dienaar, en de dienaar meer dan een minnaar, de mens bid voor zichzelf. Het is geen zonde een minnaar te zijn. Onze Meester komt neer als een minnaar, biddende voor zichzelf - in Gethsemane. Maar als Hij dat doet - de zekerheid over zijn Vaders wil is schijnbaar terug getrokken."

Johannes 15: 14-17. "Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied. Ik noem u niet langer slaven; want de slaaf weet niet wat zijn heer doet; maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik u alwat ik van mijn Vader gehoord heb bekend heb gemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en u bestemd om veel vrucht te gaan dragen; en die vrucht moet duurzaam zijn, opdat ik u geve alwat gij den Vader met aanroeping van mijn naam vragen zult. Dit gebied ik u, dat gij elkander liefhebt."

Johannes 15: 7,8. "Maar blijft gij in mij en blijven mijn woorden in u, dan moogt gij, alwat gij wilt, bidden, en het zal geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt en mijn leerlingen wordt."

Gebeds overzicht

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email: henkf@sympatico.ca

http://www.acts17-11.com/dutch/gebed_vertrouwen.html