Handelingen 17:11 Bijbel Studies

Veel Woorden vs Hardnekkig BiddenMattheus 6: 7,8. "Wanneer gij bidt, zult gij geen woordenvloed gebruiken, zoals de heidenen doen; die toch menen door hun breedsprakigheid verhoord te worden. Weest hun dan niet gelijk; want uw Vader weet wat gij behoeft voordat gij Hem bidt."

A.W. Tozer: "Wanneer wij te vlot worden in het gebed, dan spreken wij meestal tot onszelf."

De volgende bijbel versen schetsen de dramatische confrontatie tussen Elijah en de profeten van Baal. Please neem notitie van Elijahs eenvoudig maar ernstig gebed in versen 36 - 37, in tegenstelling tot de "circus' stijl van de volgelingen van Baal. Zij rekenen op hun acties, Elijah rekend op God!

1 Koningen 18: 25-40. "Nu zeide Elia tot de profeten van den Baal: Kiest een stier uit en bereidt hem het eerst, want gij zijt de talrijksten; en roept uw god aan; maar vuur moogt gij er niet bij doen. Toen namen zij den stier en bereidden hem, en riepen den Baal aan van den morgen tot den middag, zeggende: Antwoord ons, Baal, antwoord ons! Doch geen geluid en geen antwoord! Toen huppelden? zij bij het altaar dat zij gemaakt hadden. En des middags dreef Elia den spot met hen en zeide: Roept met luider stem; hij is immers een god. Zeker is hij in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis; misschien slaapt hij en moet wakkerworden. Zij nu riepen met luider stem, en zij sneden zich naar hun gebruik, met messen en priemen, totdat het bloed langs hen stroomde. Toen de middag voorbij was, profeteerden zij nog, tot tegen den tijd van het avondoffer; maar geen geluid of antwoord of achtgeving. Nu zeide Elia tot het ganse volk: Treedt op mij toe. Het ganse volk trad op hem toe. Hierop herstelde hij het vernielde altaar des Heeren: Elia nam twaalf stenen naar het getal der stammen van de zonen Jakobs, tot wien 's Heeren woord gekomen was: Israel zal uw naam zijn--en bouwde van die stenen een altaar, den Heer aanroepend. Voorts maakte hij een groeve, als de ruimte voor twee schepels zaaikoorn, rondom het altaar, schikte het hout, hieuw den stier in stukken en legde die op het hout. Vervolgens zeide hij: Vult vier kruiken met water en giet het over het brandoffer en het hout uit. Zij deden alzo. En hij zeide: Nog eens. En zij deden het andermaal. Daarop: Ten derden male. En zij deden het ten derden male; zodat het water rondom het altaar liep. Ook de groeve vulde hij met water. Ten tijde nu van het avondoffer trad de profeet Elia toe en zeide: Heer god van Abraham, Izaak en Israel, blijke het heden dat gij God in Israel zijt en ik uw dienaar ben, die naar uw woord al deze dingen gedaan heb. Antwoord mij, o Heer, antwoord mij; opdat dit volk wete dat gij de Heere God zijt en gij hun hart tot u geneigd hebt. Daar viel het vuur des Heeren neder en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde; het lekte ook het water dat in de groeve was op. Toen nu het ganse volk dit zag vielen zij op hun aangezicht en zeiden: De Heer is God! De Heer is God! En Elia zeide tot hen: Grijpt de profeten van den Baal: dat niemand van hen ontkome! En zij grepen hen, en Elia voerde hen af naar het dal van den Kisjon en slachtte hen aldaar."

"MANTRA" GEBEDEN.

Mattheus 6: 5,6. "En wanneer gij bidt, moet gij niet zijn als de huichelaars; want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden om den mensen in het oog te vallen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit de deur en bid dan tot uw Vader, die in het verborgene is, en uw Vader, die het verborgene doorziet, zal het u vergelden."

Mattheus 6: 7,8. "Wanneer gij bidt, zult gij geen woordenvloed gebruiken, zoals de heidenen doen; die toch menen door hun breedsprakigheid verhoord te worden. Weest hun dan niet gelijk; want uw Vader weet wat gij behoeft voordat gij Hem bidt."

Mattheus 7: 22,23. "Velen zullen te dien dage tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet met uw naam geprofeteerd, met uw naam duivelen uitgeworpen, met uw naam vele wonderen gedaan? En dan zal ik hun verklaren: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van mij, gij die tegen de wet zondigt."

HARDNEKKIG GEBED.

Lucas 11: 5-8. "Ook zeide hij tot hen: Als iemand van u een vriend heeft en midden in den nacht tot hem gaat met het verzoek: Vriend, leen mij drie brooden; want een vriend van mij, die op reis was, is bij mij gekomen, en ik heb niets om hem voor te zetten zal hij van binnen dan antwoorden: Maak het mij niet lastig! de deur is gesloten, en mijn kinderen zijn, evenals ik, te bed; ik kan niet opstaan om het u te geven. Ik zeg u, al zal hij ook niet opstaan en het hem geven omdat hij zijn vriend is, hij zal omdat de ander zo onbescheiden is opstaan en hem geven alwat hij nodig heeft."

Hoe kan het idee, dat wij geen "vele woorden" moeten gebruiken in ons gebed kloppen met de vermaningen en voorbeelden van hardnekkig bidden?

De sleutel is dat wij verstaan dat er geen 'majic' is in repetitie of in de formeren van woorden. De kwestie is een van verwantschap: door getrouw te zijn en vastbesloten wanneer wij naar Hem gaan. God weet van te voren wat wij nodig hebben of wat wij wensen, daarvoor hoeft Hij niet de les gelezen te worden en Hij reageert niet erg op spraakzaamheid. Daarvoor, laten wij naar Hem gaan consequent en hardnekkig en met een eenvoudige nederigheid onze verzoeking bekend maken....totdat ze zijn verhoord.

Lucas 18: 1-8. "Hij zeide tot hen de volgende gelijkenis om hen te leren dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen: Er was in zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. Ook was in die stad een weduwe, die tot hem kwam en zeide: Verschaf mij recht tegen mijn vijand. Een tijdlang wilde hij niet; maar daarna zeide hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en mij aan geen mens stoor, zal ik, omdat die weduwe mij lastigvalt, haar recht verschaffen; anders komt zij mij eindelijk nog in het gezicht slaan. En de Heer zeide: Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt! Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen? Zou Hij daarmee talmen? Ik zeg u dat Hij hun spoedig recht verschaffen zal. Maar zal de Mensenzoon, wanneer hij komt, wel het geloof op aarde vinden?"

Philippenzen 4: 6."Weest onbezorgd, maar laat wat gij te vragen hebt steeds door gebed en smeking met dankzegging aan God bekend zijn."

Gebeds overzicht

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email: henkf@sympatico.ca

http://www.acts17-11.com/dutch/gebed_veelwoorden.html