Handelingen 17:11 Bijbel Studies

Meer Overdenkingen over GebedERVARING EN VARIANTIES

In het gebruik van de hoofdpunten van het Onze Vader, wij hebben uitgevonden dat het het beste is om flexibel te zijn in de tijd die toegewezen is voor het bidden. In andere woorden, als je hebt besloten om een uur te besteden aan bidden, liever dan precies 8.5 minuten te spanderen aan elk van de zeven elementen, wij denken het is het beste te "gaan met de aanwijzing" van de Heiligen Geest, en het moment. Bijvoorbeeld, soms ging ik niet verder en bleef in opgetogen aanbidding over het eerste punt, lovende de Heer voor de hele tijd, en er is geen rede om schuldig te voelen over dat soort ding. Ik kan morgen hetzelfde doen, of gewoon naar het volgende gedeelte gaan en de hele tijd daaraan spanderen. Een week later kan ik misschien de eerste vijf punten die niet overeenstemmen met de smeeking van mijn hart, overslaan en geef 45 minuten aan " verlos ons van het kwade". Een andere keer ga ik door het hele gebed heen en kom terug naar dat gedeelte waar de Heiligen Geest mij heen leidt.; of alleen maar wachten en luisteren. En zo maar verder.

De hoofdpunten van het gebed zijn niet bedoeld als een strikt structuur of voorschrift, maar een opleidings werk om ons te helpen te praten met God op een goede manier. Na verscheidene maanden van oefenen, kon ik gemakkelijk beginnen met een onconventional gebed, en nu ga ik alleen maar terug naar het "onze Vader" wanneer ik niets meer herinner, of als mijn hart afgeleid is. Mischien vindt U dit een zelf ook?

DE VREUGDE VAN BIDDEN

Philippenzen 1: 3-6. "Ik dank God zo dikwijls ik aan u denk --bij elk gebed bid ik altijd met vreugde voor u allen-- dat gij van den eersten dag af tot nu toe deel hebt aan den zegen van de Blijmare; in het vertrouwen dat Hij die in u een goed werk is begonnen het zal voltooien tot op den dag van Christus Jezus"

1 Tessalonica 1: 2. "Wij danken God over u allen telkens wanneer wij in onze gebeden melding van u maken."

2 Tessalonica 1: 11,12. "Daartoe bidden wij ook altijd voor u dat onze God u uw roeping waardig keure en uw welbehagen in alwat goed is en uw geloofswerk door zijn macht volkomen make; opdat de naam van onzen Heer Jezus in u verheerlijkt worde, en gij in hem, volgens de genade van onzen God en den Heer Jezus Christus."

Openbaring 8: 3,4. "Nu kwam een andere engel en ging aan het altaar staan, met een gouden wierookschaal, en hem werd veel wierook gegeven om dien voor de gebeden van alle heiligen op het gouden wierookaltaar dat voor den troon stond te leggen. En de rook van den wierook steeg uit de hand des engels tot God voor de gebeden der heiligen op."

Psalm 32:6. "Daarom zullen U al de heiligen bidden ter rechter tijd; derhalve, wanneer grote watervloeden komen, zullen die hen niet raken."

EEN VERTROUWDE MELODIE

De stroming in het Onze Vader gaat van meditatie over Hem, Zijn natuur, de verhouding tussen hemel en aarde, onze nood voor Zijn leven, en voorts over meer practische dingen zoals vergiffenis van anderen en verlossing van zonden, en dan Hem te geven al de eer en prijs. We beginnen met Hem, en dan weerspiegelen wij al de glorie terug naar Hem.

Ik vind het interessant op te merken dat dit patroon doet denken aan de tien geboden. We beginnen met wie is God, dan hebben wij de geboden over goden dienst en het misbruik van de Naam van God, en gaan we naar meer practische dingen zoals hoe we moeten leven.

ANDERE COMMENTAAR

B. Pascal: "God heeft het gebed ingesteld om aan Zijn schepping de reden van de waardigheid te schenken."

C.S.Lewis omtrent de vraag aan God om zich te herhalen: "Het zou roekeloos te zeggen dat er een gebed is dat God nooit zou verhoren. Maar het sterkste is het gebed dat wij kunnen uitdrukken in een enkel woord NOG EENS. En zou de oneindige zichzelf kunnen herhalen? Al ruimte en tijd zijn te klein voor Hem om zelfs één woord te uitten."

EIND ZEGENING

Philippenzen 1: 9-11. "En dit bid ik dat uw liefde meer en meer overvloedig worde door kennis en allerlei geestelijke ervaring; zodat gij het onderscheid kent tussen goed en kwaad om zelf zuiver en onergerlijk te zijn tegen den dag van Christus, vervuld met de vrucht der door Jezus Christus verworven gerechtigheid, tot eer en lof van God."

Gebeds overzicht

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email: henkf@sympatico.ca

http://www.acts17-11.com/dutch/gebed_overdenkingen .html