Handelingen 17:11 Bijbel Studies

Bidden in de Heiligen GeestJude 1: 20. "Maar gij, geliefden, bouwt uzelf op door uw allerheiligst geloof, bidt in den Heiligen Geest,"

Epheziers 6: 18. "Met volijverig gebed en smeking moet gij bij elke gelegenheid in den geest bidden, en daarbij waken met volkomen volharding en smeking voor alle heiligen,"

BETEKEND DIT "BIDDEN IN TONGEN", ALS SOMMIGEN BEWEREN?

Zeker, bidden in tongen is één manier van "bidden in de Heiligen Geest", maar niet de enige manier. Bidden in de Heiligen Geest omvats een compleet arsenaal, zoals we straks zullen zien.

1 Corinthiers 12: 29,30. "Het zijn toch niet allen apostelen? of profeten? of leraars? Allen hebben toch niet de gave om wonderen te doen of om te genezen? Niet allen immers spreken in tongetaal of kunnen die uitleggen?"

Sinds het antwoord op de vorige vragen is een duidelijk "nee", het is duidelijk dat sommigen ontvangen een gift van de Heiligen Geest en niet spreken in tongen.

DE HEER GEEFT GIFTEN ZOALS HIJ WIL.

Hebreeen 2: 4. "....met uitdelingen des Heiligen Geestes naar zijnen wil."

1 Corinthiers 12: 11. "Dit alles wrocht een en dezelfde Geest, naar het hem goeddunkt, aan ieder zijn bijzondere gave toebedelend."

1 Corinthiers 12: 4. "Nu zijn er verschillende gaven, al is het dezelfde Geest;"

1 Petrus 4: 10,11. "Naarmate ieder uwer zijn eigen gave heeft gekregen, moet gij daarmede elkander dienen als goede beheerders der veelsoortige genade Gods: spreekt iemand, hij spreke als waren het woorden Gods; bedient iemand, hij doe het als door de kracht die God verleent; opdat God in alles verheerlijkt worde door Jezus Christus, die tot in alle eeuwigheid de eer en de macht bezit. Amen."

MAAR DAN WAT BETEKEND "BIDDEN IN DE HEILIGEN GEEST"?

Epheziers 6: 18a. "in den geest bidden"

De juiste manier om deze fraze te verstaan is: "bid in de Heiligen Geest" tegenover "bid in je eigen kracht". Wat is werkelijk de achtergrond van onze gebeden?

Bij voorbeeld: Wij weten dat de pharizeeën erg gesteld waren op bidden, maar was de Heiligen Geest 'in hen' wanneer zij baden? Als wij bidden, zijn wij gemotiveerd door religieus instinct, ons aanstellen, wettigheid, of zinnelijkheid? Al deze dingen zijn waardeloos, een zeepballon van ijdelheid--zelfs als wij bidden "in tongen". In plaats daarvan laten wij bidden als de Heiligen Geest ons aanspoort, en door zijn lijding in de manier dat is passend voor onze nood, door zijn genade.

Philippenzen 2: 13. "want het is God die u en doet willen en doet werken, opdat gij Hem moogt welgevallig zijn."

Johannes 3: 8. "De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort wel zijn geluid, maar weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat; zo gaat het met ieder die uit den geest geboren is."

Laten wij het niet toestaan dat het idee van "bidden in de Heiligen Geest" ons gevangen houdt met een "alleen maar tongen" voorschrift Laat de Heiligen Geest ons leiden in ons bidden met het gebed dat nodig is voor dat moment, met de kracht van de Heer.

HIER IS HET VOLLEDIGE VERS, IN CONTEXT.

Epheziers 6: 18. "Met volijverig gebed en smeking moet gij bij elke gelegenheid in den geest bidden, en daarbij waken met volkomen volharding en smeking voor alle heiligen,

1 Timotheus 2: 1. "Zo vermaan ik nu vóór alle dingen, dat men doe smeekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen voor alle mensen,"

Epheziers 6: 18. "En bidt steeds te allen tijde, met alle gebed en smeeking in den Geest;"

Epheziers 6: 18. "Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;

Gebeds overzicht

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email: henkf@sympatico.ca

http://www.acts17-11.com/dutch/gebed_heiligegeest.html