Handelingen 17:11 Bijbel Studies

Het Gebed van de Brave Man, denkwijze, & houding1 Petrus 3:10. "Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien weerhoude zijn tong van slechtheid en zijn lippen van valse taal; hij wijke af van het kwade en doe het goede, zoeke den vrede en jage dien na; want des Heeren ogen zijn gekeerd naar de rechtschapenen en zijn oren naar hun gebed, maar de Heer houdt de boosdoeners in het oog."

Johannes 11: 41,42. "En Jezus sloeg de ogen naar boven en zeide: Vader, ik dank U dat Gij mij verhoord hebt. Ik wist wel dat Gij mij altijd verhoort; maar dit zeg ik ter wille van de schare die hier omheenstaat; opdat zij mogen geloven dat Gij mij gezonden hebt."

Johannes 9: 31. "(de juist genezen blinde man) Wij weten dat God niet naar zondaren hoort, maar als iemand godvrezend is en zijn wil doet, naar dien hoort Hij."

Psalm 66: 16-20. "Komt, hoort allen mij verhalen, gij godvrezenden, wat hij aan mij gedaan heeft. Met mijn mond riep ik hem aan, een lofverheffing was onder mijn tong. Had ik in mijn hart iets slechts beoogd, zo had de Heer mij niet verhoord. Maar God heeft verhoord, geluisterd naar mijn gebed. Geloofd zij God, die mijn bede niet afgewezen, noch zijn gunst mij onttrokken heeft."

Jacobus 5: 13-16. "Is onder u iemand in lijden, dat hij bidde; is hij goedsmoeds, hij zinge een loflied. Is onder u iemand ziek, hij ontbiede de oudsten der gemeente; laat die dan over hem bidden, na hem onder aanroeping van des Heeren naam met olie gezalfd te hebben. En het gelovig gebed zal den kranke redden, en de Heer zal hem weer oprichten. Ook zullen, indien hij zonden begaan heeft, ze hem vergeven worden. Belijdt dan elkander uw zonden en bidt voor elkander opdat gij genezen moogt worden. Veel vermag het vurig gebed van een rechtschapene."

Jacobusb5: 16-18. "Veel vermag het vurig gebed van een rechtschapene. Elia was een mens geheel aan ons gelijk; hij bad dat het niet mocht regenen, en het regende niet op de aarde drie jaren en zes maanden. Opnieuw bad hij, en de hemel gaf regen, en de grond deed zijn vrucht uitspruiten."

1 Johannes 3: 21,22. "Geliefden als ons hart ons niet aanklaagt, hebben wij vrijmoedigheid voor God en ontvangen van Hem alwat wij vragen; omdat wij zijn geboden onderhouden en doen wat Hem welgevallig is."

NEDERIG GEBED.

Lucas 18: 9-14. "Hij zeide, met het oog op sommigen die vertrouwden dat zijzelf deugzaam waren en al de anderen minachtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen naar den tempel op om te bidden; de een was een Farizeer, de ander een tollenaar. De Farizeer ging staan en bad bij zichzelf aldus: O God, ik dank U dat ik niet ben als de andere mensen, rovers, oneerlijken, echtbrekers, of ook als die tollenaar; ik vast tweemaal in de week en geef tienden van alwat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde zelfs de ogen niet naar den hemel opheffen, maar sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig. Ik zeg u, deze ging naar zijn huis meer gerechtvaardigd dan gene; want ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd, wie zich vernedert zal verhoogd worden."

2 Kronieken 7: 13,14. "En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde zelfs de ogen niet naar den hemel opheffen, maar sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig. Ik zeg u, deze ging naar zijn huis meer gerechtvaardigd dan gene; want ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd, wie zich vernedert zal verhoogd worden."

Jacobus 4: 2-5, 7-10. "Gij begeert en hebt niet; gij moordt en zijt naijverig, en kunt niet krijgen; gij strijdt en vecht. Gij hebt niet omdat gij er niet om bidt; gij bidt en krijgt het toch niet; dat komt omdat gij slecht bidt; gij doet het alleen om het in uw snode lusten door te brengen. Overspeelsters, weet gij niet dat de liefde voor de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn treedt als vijand van God op. Of meent gij dat de Schrift vergeefs zegt: In verzuchtig verlangt de geest dien Hij in ons doet wonen naar ons;........ Onderwerpt u dan aan God; weerstaat den Duivel, en hij zal voor u vluchten. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, dubbelhartigen. Gedraagt u als ellendigen, bedrijft rouw en weeklaagt. Uw lachen verandere in rouw, uw vreugd in neerslachtigheid. Vernedert u voor den Heer, en Hij zal u verhoogen."

OVER HOUDING

Psalm 95: 6. "Komt werpen wij ons neder en buigen wij ons, knielen wij voor den Heer, onzen maker;"

Romeinen 14: 11. "Zowaar ik leef, zegt de Heer, voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden."

Handelingen 21: 5. ".....op het strand de knieen gebogen en gebeden te hebben,"

Psalm 134: 2. "Heft uw handen op naar het heiligdom en looft den Heer!"

Psalm 63: 4. "Zo wil ik u loven levenslang, uw naam aanroepend mijn handen opheffen."

1 Timotheus 2: 1,8. "Ik geef dan voor alles de vermaning gebeden te doen, smekingen, voorbeden, dankzeggingen, voor alle mensen,.....Ik wil dan dat de mannen overal bidden, met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist."

Gebeds overzicht

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email: henkf@sympatico.ca

http://www.acts17-11.com/dutch/gebed_brave.html