Handelingen 17:11 Bijbel Studies

More Bible texten over zorgen van deze wereldMattheus 6: 30-31. "kleingelovigen? Zegt dan niet in uw bezorgdheid: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?"

Wat mogen wij eten?

Johannes 4: 32,34." hij zeide tot hen: Ik heb een spijs te eten die gij niet kent..... Mijn spijs is den wil van mijn Zender te doen en zijn werk te volbrengen."

Wat mogen wij drinken?

Mattheus 20: 21-23. "Hij zeide tot haar: Wat begeert gij? Zij zeide tot hem: Zeg dat deze mijn twee zonen aan uw rechter en aan uw linkerhand zullen zitten in uw koninkrijk. Jezus antwoordde: Gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij den beker drinken dien ik ga drinken? Zij zeiden tot hem: Ja. Hij zeide tot hen: Mijn beker zult gij wel drinken..."

1 Corinthiers 10: 16. "Is de gebedsbeker dien wij zegenen niet gemeenschap met het bloed van Christus? Is het brood dat wij breken niet gemeenschap met het lichaam van Christus?"

Johannes 6" 55,56. "Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt blijft in mij en ik in hem."

Hoe moeten wij ons kleden?

Colossenzen 3: 12-17. "Bekleedt u dan, als Gods uitverkoren heiligen en geliefden, met hartelijke ontferming goedertierenheid, ootmoed, zachtmoedigheid geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen den ander een grieve heeft. Zoals de Heer ons vergeven heeft, zo moeten ook wij doen. Voegt bij dat alles de liefde, die de band is der volmaking. En de vrede van Christus heersche in uw harten; want daartoe zijt gij als delen van een lichaam geroepen. En weest dankbaar. Christus' woord wone overvloedig in u; leert en vermaant elkander met alle wijsheid en zingt liefelijk in uw hart, God ter eer, psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En alwat gij doet, in woord of werk, doet alles met aanroeping van den naam van den Heer Jezus, God den Vader door zijn bemiddeling dankend."

Een zorgzame onverschilligheid

Daniel 3: 16 - 18. "Hierop antwoordden Sjadrach, Mesjach en Abednego en zeiden tot koning Nebukadnesar: Wij achten het niet nodig u hierop te antwoorden. Indien de God dien wij dienen in staat is ons te redden, dan zal hij ons uit den brandenden vuuroven en uit uw hand, o koning, redden. En zo niet, weet dan, o koning, dat wij uw god toch niet dienen noch het gouden beeld dat gij opgericht hebt aanbidden zullen."

Jeremia 17: 5 -8. " Zo zegt de Heer: Vervloekt zij de man die op mensen vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van den Heer afwijkt! Hij zal zijn gelijk een hulpeloze in de wildernis en niet zien dat het goede komt; .... Gezegend de man die op den Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is! Hij zal zijn gelijk een boom, aan het water geplant, die aan een stroom wortelen schiet en niet vreest als de hitte komt; zijn loof blijft altijd groen, en in een jaar van droogte heeft hij geen zorg, noch laat hij af van vrucht te dragen."

Spreuken 30: 8. "houd onwaarheid en leugentaal ver van mij, en geef mij armoede noch rijkdom, maar spijzig mij met mijn toereikend deel;"

Oswald Chambers: "Jesus beschrijft de 'normale' onverschilligheid van een discipel als ontrouw. Als wij de Geest van God ontvangen hebben, Hij wil ons in het nauw brengen door te zeggen -- Waar past God in deze verhouding, in deze uitgestippelde vacantie, in deze nieuwe boeken? Hij laat het niet gaan totdat wij Hem allereerst in aanmerking nemen."

Zich bekommeren over de dingen van God

1 Corinthiers 12: 24,25. "...God heeft het lichaam zo saamgevoegd dat Hij aan het zwakste deel groter eer gaf; opdat geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden eendrachtig voor elkander zouden zorgen."

Deuterenomium 11: 11,12. "het land dat gij aan den overkant in bezit gaat nemen is een land van bergen en valleien; het wordt door den regen des hemels gedrenkt; een land dat de Heer, uw god, verzorgt, waarop de Heer, uw god, voortdurend het oog houdt, van het begin tot het einde des jaars."

Psalm 92: 12 - 15. "De rechtschapene gedijt als de palm, groeit als de ceder op den Libanon; geplant in des Heeren huis, schieten zij loten in de voorhoven onzes Gods nog als zij oud zijn dragen zij vrucht, zijn zij saprijk en fris om te vermelden dat de Heer gerecht is, mijn Rotssteen en Een in wien niets verkeerds wordt gevonden."

Philippenzen 4: 10. "Ik verheug mij zeer in den Heer dat gij wederom aan mij kondet gaan denken. Dat wil zeggen, gij dacht wel aan mij, maar het kwam u niet gelegen."

Philippenzen 2: 28. "Daarom heb ik te meer spoed gemaakt om hem te zenden, opdat gij de vreugd van het weerzien moogt hebben en ik van de zorg bevrijd worde"

Het risico van voorspoed

Mattheus 13: 22. "De doornen waartussen het zaad gevallen is, dat is hij die het woord hoort, en de wereldse zorgen en de verleiding van den rijkdom verstikken het en het blijft onvruchtbaar. En de goede aarde waarop het zaad viel, dat is hij die het woord hoort en verstaat, die vrucht draagt en of honderd voud, of zestig voud, of dertigvoud voortbrengt."

1 Timotheus 6: 17,18. "Beveel hun die aan wereldse goederen rijk zijn zich niet te verheffen, noch hun hoop te vestigen op ongewissen rijkdom, maar op God, die ons alles rijkelijk geeft om te genieten; beveel hun wel te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam,"

Lucas 21: 34, 35."Geeft acht op uzelf; laat uw harten niet bezwaard worden in brasserij, dronkenschap en wereldse zorgen; opdat die dag u niet plotseling als een strik overvalle; want hij zal komen over allen die op de gehele aarde wonen."

Soms hebben wij een aanmaning nodig....

Titus 3: 8. "Dit is een betrouwbaar woord, en daaromtrent wil ik dat gij krachtig getuigenis aflegt; opdat zij die in God geloven er op bedacht zijn goede werken voor te staan."

2 Petrus 1: 12 - 15."Om die reden wil ik u altijd deze dingen in herinnering brengen, hoewel gij ze weet en vaststaat in de waarheid die bij u is. Doch ik houd het voor mijn plicht, zolang ik in deze tentwoning ben, u wakker te houden door u er aan te herinneren daar ik weet dat het afleggen van mijn tentwoning spoedig zal plaatshebben, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft te kennen gegeven; en ik zal mijn best doen dat gij na mijn heengaan in staat zult zijn u dit telkens in herinnering te brengen."

1 Timotheus 4: 11- 16. "Schrijf dit voor en onderwijs het. Laat niemand uw jeugd minachten, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord en wandel, in liefde, geloof en reinheid. Wijd u totdat ik kom aan de voorlezing, opwekking, lering. Verontachtzaam de u geschonken gave niet. Zij is u gegeven door een profetie, toen de oudsten u de handen oplegden. Behartig die dingen, leef er in; opdat aan allen blijke hoe gij vooruitgaat. Geef acht op uzelf en op de leer, houd u daaraan; want als gij zo doet, zult gij en uzelf en uw hoorders redden."

De volledige boodschap van Jesus

Matthew 6: 24 - 34. "Niemand kan twee heren dienen; want hij moet of den enen haten en den anderen liefhebben, of den enen aanhangen en den anderen minachten. Gij kunt niet God dienen en den Mammon. Daarom zeg ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten of drinken, noch voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien noch maaien en zamelen niet in schuren op, en uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij niet veel meer waard? Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd voor kleding! Let er op, hoe de lelien des velds wassen: zij arbeiden noch spinnen, en ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn luister niet gekleed was als een van deze. Indien dan God het gras des velds, dat er heden nog is en morgen in den oven geworpen wordt, zo kleedt, zal Hij het u niet veeleer doen, kleingelovigen? Zegt dan niet in uw bezorgdheid: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want naar dat alles zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet wel dat gij dat alles nodig hebt. Zoekt eerst zijn Koninkrijk en de gerechtigheid die Hem behaagt, en dat alles zal als een toegift u geschonken worden. Weest dan niet bezorgd voor morgen; morgen mag voor zichzelf zorgen! Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen plagen."

De zorgen van deze wereld

Handelingen 17:11 Bijbel Studiesemail

http://www.acts17-11.com/dutch/zorgen_meer.html