Handelingen 17:11 Bijbel Studies

De zorgen van deze wereldWAT, IK MAAK ME BEZORGD?

'Zich bezorgd maken' is iets dat is zo negatief, dat wij er zeker van zijn dat alleen andere mensen het doen. Maar wat is dat tobben, in werkelijkheid, losgemaakt van de pejoratieve betekenis? Zich bezorgd maken is heimelijke plannen maken voor mogelijke toekomstige gebeurtenissen, waarvan de meesten nooit gebeuren. De oude King James vertaling zegt het op op de volgende manier: "maakt U dan niet bezorgd tegen de dag van morgen" (Mattheus 6: 34) In wezen, zich bezorgd maken betekent gevangen te zijn met de zorgen van deze wereld. Jesus zegt tegen ons NEE.

Mattheus 6: 25-26. "Weest niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten of drinken, noch voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien noch maaien en zamelen niet in schuren op, en uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij niet veel meer waard?"

Mattheus 6: 27-30. "Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd voor kleding! Let er op, hoe de lelien des velds wassen: zij arbeiden noch spinnen, en ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn luister niet gekleed was als een van deze. Indien dan God het gras des velds, dat er heden nog is en morgen in den oven geworpen wordt, zo kleedt, zal Hij het u niet veeleer doen, kleingelovigen?"

Mattheus 6: 31-34. "Zegt dan niet in uw bezorgdheid: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want naar dat alles zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet wel dat gij dat alles nodig hebt. Zoekt eerst zijn Koninkrijk en de gerechtigheid die Hem behaagt, en dat alles zal als een toegift u geschonken worden. Weest dan niet bezorgd voor morgen; morgen mag voor zichzelf zorgen! Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen plagen."

WAAR UW HART IS

Lucas 12: 31-32, 34. "Zoekt veeleer zijn Koninkrijk, en dat andere zal als een toegift u geworden. Vrees niet, kleine kudde; want het is uws Vaders welbehagen u het Koninkrijk te geven... want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn."

Oswald Chambers: "Het belangrijke woord van Jesus tot zijn discipelen is: 'opgeven' (loslaten). Zodra wij deze woorden van Jesus bekijken, vinden wij dat het de meest revolutionaire verklaring is die mensen oren ooit gehoord hebben. 'Zoek allereerst het Koninkrijk van God'. We beredeneren precies het tegenovergestelde, zelfs de meest geestelijk ingestelde van ons -- 'Maar ik moet leven; ik moet zoveel geld maken; ik moet mijzelf kleden; ik moet eten'. De grootste bezorgdheid van ons leven is niet het Koninkrijk van God, maar hoe wij onszelf gereed maken voor ons leven. Jesus draait het precies andersom: Heb eerst een goede verwantschap met Jesus, onderhoud dat als de grote zorg van ons leven, en laat nooit uw bezorgdheid bezig zijn met andere dingen."

GROND ONDERZOEK

1 Petrus 1: 22,23. "Nadat gij dan uw ziel door de gehoorzaamheid aan de waarheid geheiligd hebt tot ongeveinsde broederliefde, moet gij elkander van harte liefhebben, als mensen die wedergeboren zijn, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levend en eeuwig woord."

Mattheus 13: 18, 22,23. "Verneemt gij dus de gelijkenis van den zaaier... De doornen waartussen het zaad gevallen is, dat is hij die het woord hoort, en de wereldse zorgen en de verleiding van den rijkdom verstikken het en het blijft onvruchtbaar. En de goede aarde waarop het zaad viel, dat is hij die het woord hoort en verstaat, die vrucht draagt en of honderd voud, of zestig voud, of dertigvoud voortbrengt."

Markus 4: 13,14. "Hij zeide dan tot hen: Indien gij deze gelijkenis niet begrijpt, hoe zult gij alle gelijkenissen verstaan? De zaaier zaait het woord."

Marcus 4: 19. "en dan dringen de wereldse zorgen en de verleiding van den rijkdom en de begeerten naar andere dingen binnen en verstikken het woord; zodat het onvruchtbaar blijft."

Mattheus 6: 25. "Daarom zeg ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven,"

Oswald Chambers: "Weest niet bezorgd....'Neem de druk van voorzorg niet op Uzelf. Het niet alleen maar verkeerd zich bezorgd te maken, het is ontrouw, omdat zich bezorgd maken betekent dat wij denken dat God niet kan omzien naar de practische dingen van ons leven, en het nooit wat anders is waar wij ons bezorgd over maken. Heb je ooit opgemerkt wat Jesus zei wat het Woord zou verstikken? De duivel? Nee, de zorgen van deze wereld.. Het zijn altijd de kleine zorgen! Ik kan niet vertrouwen wat ik niet kan zien.. Dat is waar de ontrouw begint De enige genezing voor ontrouw is gehoorzaamheid aan de Heilige Geest."

Lukas 8: 14. "Dat wat valt in de doornen, dat zijn de mensen die het horen, maar dan gaan zij huns weegs en door de zorgen, den rijkdom en de levensgenietingen worden zij verstikt en voldragen het niet."

ZORGELOZE BEHANDELING VAN EEN ONTZAGWEKKENDE UITNODIGING

Lukas 14: 16-24. "Een zeker mens richtte een groten maaltijd aan, waartoe hij velen nodigde,en toen het uur van den maaltijd was gekomen, zond hij zijn dienaar om den genodigden tezeggen: Komt; want het is reeds gereed. Maar zij begonnen allen zich eenparig te verontschuldigen. De eerste zeide tot hem: Ik heb een akker gekocht en moet dien noodzakelijk gaan bezien; ik bid u, verschoon mij.Een ander zeide: Ik heb vijf span runderen gekocht en ga ze beproeven; ik bid u, verschoon mij. Weer een ander zeide: Ik ben juist getrouwd en kan daarom niet komen. ...Want ik zeg u dat geen dier eerst genodigden van mijn maaltijd proeven zal."

Mattheus 22: 4-7. "Opnieuw zond hij andere dienaren met de opdracht: Zegt aan de genodigden: Zie, het maal heb ik bereid, mijn stieren en het mestvee zijn geslacht, en alles is gereed. Komt ter bruiloft. Maar, zonder zich hieraan te storen, gingen zij, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel; de overige grepen zijn dienaren, mishandelden en doodden ze. Toen werd de koning vertoornd, zond zijn krijgsknechten en liet die moordenaars ter doodbrengen en hun stad in brand steken."

Lukas 14: 26. "Wie tot mij komt en niet haat vader, moeder, vrouw, kinderen broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn leerling niet zijn."

Oswald Chambers: "Altijd wanneer wij andere dingen op de eerste plaats zetten zetten, dan is er verwarring. "Weest niet bezorgd over Uw leven..." Onze Vader wijst op de onredelijkhied, van Zijn standpunt, van het bezorgd zijn over de wijze waarop wij leven. Jesus zegt niet dat een mens die niet bezorgd is over een enkel ding gezegend is - Dat mens is een dwaas. Jesus onderwees dat voor een discipel zijn relatie met God de domineerende concentratie van zijn leven moet zijn, en dat al het andere wegvalt in vergelijking met dat. Jesus zegt - 'Maak het geen voorrang in je leven wat je zult eten of drinken, maar concentreer volledig of God'. Sommige mensen zijn onverschillig over wat ze eten of drinken, en zij lijden er onder... Ze zijn onverschillig over hun aardse zaken, en God houdt hen verantwoordelijk. Jesus zegt dat onze grootste zorg in het leven is Jesus op de eerste plaats te zetten, en all het andere op de tweede plaats. Het is een van de ernstigste disiplines van het Christlijke leven om de Heilige Geest de kans te geven ons in harmonie te brengen met de leering van Jesus in deze versen. "

Hebreeen 2: 1-3. "Daarom moeten wij te meer aan het gehoorde vasthouden; anders worden wij misschien meegesleept.Want indien het woord dat door engelen gesproken is vaststaat en elke overtreding en ongehoorzaamheid gerechte straf ontvangen heeft, hoe zullen wij dan ontvlieden indien wij op een zo grote redding geen acht slaan? "

HET MARTHA SYNDROOM

Lucas 10: 38-42. "Op hun reis kwam hij eens in zeker dorp, waar een vrouw, Martha geheten hem in haar huis ontving. Zij had een zuster, Maria genaamd; die zette zich aan de voeten van den Heer neer en luisterde naar zijn woorden. Martha daarentegen, die ijverig in de weer was met velerlei dienstbetoon, ging er bij staan en zeide: Heer, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster het bedienen aan mij overlaat? Zeg haar dan mij te helpen. Maar de Heer gaf haar ten antwoord: Martha, Martha, gij bekommert u en geeft u moeite voor velerlei; er is slechts weinig nodig, of slechts een ding. Maria dan heeft het beste deel uitgekozen, dat haar niet ontnomen zal worden."

Er is, moraal gesproken, niets verkeerd met huiswerk doen, of met eten of slapen. Het punt is wat komt op de eerste plaats, als the Heer spreekt? Zullen wij leven op het niveau van de instinct, of zullen wij leven in de Heiligen Geest en in de aanwezigheid van de Heer blijven.? Want de afwas en voetsel en bedden kunnen wachten, en op een dag zal all dat vernietigd worden.Laten wij ons eeuwig leven nu beginnen zittende aan de voeten van Jesus, en luisterende naar Hem. Het enige ding dat werkelijk noodzakelijk is. Laten wij het goede ding pakken dat nooit van ons afgenomen kan worden.

Mattheus 6: 21. "Maar verzamelt u schatten in den hemel, waar mot noch roest vernielt en dieven inbreken noch stelen.Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn."

1 Corinthiers 6: 13. "De spijzen zijn voor den buik, en de buik is voor de spijzen, en God zal beide tenietdoen."

2 Petrus 3: 10,11. "Als een dief zal komen de dag des Heeren, waarop de hemelen met gedruis zullen verdwijnen, de elementen door brand ontbonden worden, de aarde en alwat op haar gemaakt is niet meer worden gevonden. Als alles zo opgelost wordt, hoe groot moet gij dan niet zijn in heiligen wandel en vroomheid."

HET BESTE GEDEELTE

Psalm 27: 4. "Een zaak heb ik van den Heer gevraagd, daarnaar zoek ik: te wonen in des Heeren huis al mijn levensdagen, de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en rond te zien in zijn paleis."

Psalm 27: 8. "Van uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht! Ik wil uw aangezicht zoeken, Heer."

Jesaiah 26: 3. "een rechtschapen volk, dat trouwe houdt en welks gezindheid standvastig is, dat den vrede bewaart, wijl het op u vertrouwt."

Psalm 119: 103. "Hoe strelend voor mijn gehemelte zijn uw beloften, strelender dan honing voor mijn mond."

Job 23: 12. "van het gebod zijner lippen week ik niet, in mijn boezem borg ik de woorden van zijn mond."

DE ZORGEN VAN DEZE WERELD

Mattheus 6: 24."Niemand kan twee heren dienen; want hij moet of den enen haten en den anderen liefhebben, of den enen aanhangen en den anderen minachten."

Psalm 39: 6. "Als niet meer dan een schaduwbeeld wandelt de mens rond, louter voor niets maakt hij zoveel drukte, hij stapelt op, en weet niet wie het naar zich toehalen zal."

Psalm 127: 2. "Tevergeefs dat gij vroeg opstaat, laat opzit, het zuur verworven brood eet."

1 Timotheus 6: 8-10. "Hebben wij dus voedsel en dekking, dan zullen wij daarmee genoegen nemen. Zij daarentegen die rijk willen worden vallen in verzoeking, in een strik en in vele domme en schadelijke begeerten, die de mensen ten ondergang brengen en in het verderf storten. Want de geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Door zich aan haar over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zichzelf vele smarten op den hals gehaald."

Philippenzen 3: 19-20. "Het loopt met hen op verderf uit; hun buik is hun god; zij stellen een eer in hun schande, bedenken het aardse. Maar ons vaderland is de hemel, waaruit wij ook als redder den Heer Jezus Christus verwachten,"

Mattheus 16: 23. "Maar hij keerde zich af en zeide tot Petrus: Weg, achter mij, Satan! Gij zijt mij een aanstoot; want gij hebt niet Gods gedachten maar menselijke."

WANNEER WIJ VERTEERD ZIJN DOOR ZORGEN

Philippenzen 4: 6-7. "Weest onbezorgd, maar laat wat gij te vragen hebt steeds door gebed en smeking met dankzegging aan God bekend zijn. En de vrede dien God geeft, een vrede die allen verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus."

1 Petrus 5: 7. "werpt al uw kommer op Hem; want Hij zorgt voor u."

Hebreeen 13: 5. "Uw karakter zij niet geldgierig; weest tevreden met hetgeen gij bezit; want Hij heeft gezegd: Ik zal u begeven noch verlaten."

Colossenzen 3: 1-4. "Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zoekt dan naar wat hierboven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand gezeten; bedenkt hetgeen hierboven is en niet het aardse. Want gij zijt gestorven; uw leven is met Christus in God verborgen, en wanneer Christus, die ons leven is, openbaar wordt, dan zult ook gij met hem in heerlijkheid openbaar worden."

Psalm 42: 5. "Wat buigt gij u neder, mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Wacht op God, want toch zal ik hem weder loven, mijn verlossing en mijn God."

WAAR GOD ZICH OVER BEKOMMERT

2 Timotheus 2: 4,7. "Wie soldaat is wordt niet gewikkeld in de zorg voor zijn levensonderhoud; anders kan hij aan hem die hem geworven heeft niet behagen. Begrijp wat ik bedoel; want de Heer zal u in alles doorzicht geven ".

1 Timotheus 6: 11. "Maar gij, mens Gods, wacht u daarvoor; jaag naar gerechtigheid, vroomheid, geloof, liefde, geduld, zachtmoedigheid;"

Lucas 10: 33-35. "Maar een Samaritaan die op reis was kwam ook daarlangs, zag hem en werd innerlijk bewogen; hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op; daarna hief hij hem op zijn eigen lastdier, voerde hem naar een herberg en verpleegde hem. Den volgenden dag nam hij twee zilverlingen, gaf ze aan den waard en zeide: Verpleeg hem, ...ik ( geef )u terug wanneer ik weerkeer."

2 Corinthiers 11: 28. "Daarenboven (heb ik, Paul) die dagelijks weerkerende beslommeringen: de zorg voor al de gemeenten! Wie is zo zwak als ik? Wie ergert zich waar ik niet gloei van ergernis?"

1 Corinthiers 7: 32-35. " 33 maar de gehuwde is bezorgd over de wereldse dingen, hoe hij zijn vrouw zal behagen. Zo is er tweespalt in zijn ziel. Desgelijks zorgt ook de ongehuwde vrouw en het meisje voor de dingen des Heeren om heilig te zijn naar lichaam en geest; maar de gehuwde zorgt voor de wereldse dingen, hoe zij haar man zal behagen. Dit zeg ik u voor uw bestwil, niet om u een strik te spannen, maar opdat gij eerbaar en trouw, zonder heen en weer geslingerd te worden, den Heer moogt aanhangen."

1 Petrus 5: 7. "werpt al uw kommer op Hem; want Hij zorgt voor u."

SINDS GOD VOOR ONS ZORGT....

Lucas 12: 37, 38. "Zalig de slaven die de Heer bij zijn komst wakend vindt; voorwaar, ik zeg u, hij zal zich omgorden, hen doen aanliggen en hen komen bedienen. Ingeval hij komt in de tweede of in de derde nachtwaak en hen zo vindt, zalig zijn zij."

Mattheus 24: 42. "Waakt dan; want gij weet niet, op welken dag uw Heer komt"

A.W.Tozer: "De mens die God heeft als zijn schat heeft alles in Een! Vele gewone schatten kunnen hem onthouden worden, of als hij ze mag hebben, dan zal het genot daarvan zo gematigd worden dat ze helemaal niet nodig zijn voor zijn tevredenheid. Of als hij ze ziet verdwijnen, de een na de ander, zal hij het verlies nauwlijks voelen, want als hij de Oorsprong van alle dingen heeft dan heeft hij in Een al de voldoening, all het genoegen, al het genot. Wat hij ook verliest hij heeft eigenlijk niets verloren., want hij heeft alles in Een; en hij heeft het zuiver, rechtmatig."

Lucas 21: 34-36. "Geeft acht op uzelf; laat uw harten niet bezwaard worden in brasserij, dronkenschap en wereldse zorgen; opdat die dag u niet plotseling als een strik overvalle; want hij zal komen over allen die op de gehele aarde wonen. Waakt dus te allen tijd, biddend dat gij in staat moogt zijn te ontkomen aan dit alles dat ophanden is en te treden voor den Mensenzoon."

Mattheus 6: 30 - 34. "Indien dan God het gras des velds, dat er heden nog is en morgen in den oven geworpen wordt, zo kleedt, zal Hij het u niet veeleer doen, kleingelovigen? Zegt dan niet in uw bezorgdheid: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want naar dat alles zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet wel dat gij dat alles nodig hebt. Zoekt eerst zijn Koninkrijk en de gerechtigheid die Hem behaagt, en dat alles zal als een toegift u geschonken worden. Weest dan niet bezorgd voor morgen; morgen mag voor zichzelf zorgen! Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen plagen."

MEER BIBLE TEXTEN OVER ZORGEN

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email

http://www.acts17-11.com/dutch/zorgen.html