Handelingen 17:11 Bijbel Studies

De wapenrusting van GodEpheziers 6: 10-17. "Voorts mijne broeders, wordt sterk in den Heer en in de macht zijner sterkte. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staande blijven tegen de listige aanvallen des duivels; want wij hebben niet te vechten tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, namelijk tegen de heren der wereld, die in de duisternis dezer eeuw heersen, tegen de boze geesten onder den hemel. Daarom grijpt de gehele wapenrusting Gods aan, opdat gij in den kwaden dag tegenstand moogt bieden, en alles wl uitvoeren en het veld behouden. Zo staat nu, uwe lende omgord hebbende met waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en geschoeid aan de voeten, opdat gij gereed zijt tot de prediking van het Evangelie des vredes; maar vr alle dingen, grijpt het schild des geloofs aan, waarmede gij alle vurige pijlen des bozen kunt uitblussen; en neemt den helm des heils, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods woord."

AANGEKLEED VOOR SUCCES

Romeinen 13: 12. "De nacht is voorbijgegaan en de dag is nabijgekomen: zo laat ons nu afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts."

Jeremia: 46: 3,4. "Houdt schild en rondas gereed, en rukt aan ten strijde! Spant de paarden aan, en bestijgt de rossen! In slagorde, met de helmen op! wet de lansen! trekt de pantsers aan!"

Het doel van deze bijbel studie is het overdenken en mediteren over de schriftelijke bedoeling van elk element van de wapenrusting God's, zo dat wij stevig kunnen staan in de strijd van het leven.

Spreuken 20: 18. "Door beraadslagingen komt een plan ten uitvoer, en voer oorlog met overleg."

1 Korinthiers 14: 8. "En indien de trompet een onduidelijk geluid geeft, wie bereidt zich dan ten oorlog?"

STA !

Openbaring 6: 17. "want de grote dag van hun toorn komt; wie kan dan staande blijven?"

Lukas 21: 36. "Waakt dus te allen tijd, biddend dat gij in staat moogt zijn te ontkomen aan dit alles dat ophanden is en te treden voor den Mensenzoon."

Lukas 21: 36."Derhalve, wie meent te staan zie toe dat hij niet valle".

1 Korinthiers 10: 12,13. "Nog zijt gij aan geen beproeving blootgesteld dan aan een voor menselijke krachten berekende, en God is getrouw: Hij zal niet gedogen dat gij boven uw krachten beproefd wordt, maar tegelijk met de beproeving ook den uitweg geven; zodat gij ze kunt doorstaan."

Judas 1: 24. "Hem die in staat is u voor struikelen te bewaren en vlekkeloos onder gejuich te plaatsen voor zijn heerlijkheid,"

Jacobus 4: 7. "Onderwerpt u dan aan God; weerstaat den Duivel, en hij zal voor u vluchten."

LENDEN OMGORD MET DE WAARHEID.

Epheziers 6: 14. "...uw lenden omgord met waarheid,"

Jesaia 11: 5. "Rechtvaardigheid zal de gordel om zijn middel, trouw de riem om zijn lenden zijn."

Exodus 12: 11. "En aldus zult gij het eten (het paaslam): de lenden omgord, de schoenen aan de voeten, den stok in de hand"

1 Koningen 18: 46. "de hand des Heeren was over Elia, zodat hij zijn lenden omgordde en voor Achab uit liep tot bij Jizreel."

1 Timotheus 1: 18,19. "Dit te prediken draag ik u op... volgens de profetenwoorden vroeger aangaande u uitgesproken; opdat gij, daardoor gesterkt, den goeden strijd moogt strijden, in het bezit van geloof en een rein geweten. Sommige lieden hebben dit van zich afgestoten en dientengevolge aan het geloof schipbreuk geleden."

Ray Stedman: "Geen christen heeft het recht op een privee leven. Ons leven moet openlijk geleeft worden voor alle mensen, doorzichtig, een schouwspel voor de hele wereld. Wij hebben geen privee leven, en wij moeten het niet verwachten. Het is fundementeel verkeerd."

2 Thessalonica 2: 10. "...degenen, die verloren gaan; (omdat) dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden."

Johannes 4: 24. "God is geest, en zij die aanbidden moeten in geest en waarheid aanbidden."

Colossenzen 3: 8-10. "Maar thans hebt ook gij dat alles verwijderd; toorn, gramschap, boosheid, en uit uw mond smalende en schandelijke taal. Liegt niet tegen elkander; daar gij den ouden mens met zijn gedragingen afgelegd en den nieuwen mens aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot inzicht, naar het beeld van zijn Schepper."

HET BORSTWAPEN DER GERECHTIGHEID

Philippenzen 3: 9. "niet in het bezit van mijn eigen gerechtigheid op grond van wetsbetrachting, maar van de gerechtigheid, die in het geloof in Christus bestaat, de gerechtigheid door God gegeven op grond van het geloof."

Jesaia 59: 16,17. "...Hij (helpt) zichzelven met zijn eigen arm, en zijne gerechtigheid ondersteunt Hem. Want Hij doet gerechtigheid aan als een pantser, en zet een helm des heils op zijn hoofd...."

Exodus 28: 15."Den borstlap des ambts zult gij maken naar de kunst, gelijk den lijfrok."

1 Koningen 3: 9. "zo wil toch uwen knecht een gehoorzaam hart geven, opdat hij uw volk richten moge, en verstaan wat goed en kwaad is."

Psalm 94: 15. "maar recht moet altijd recht blijven, en alle vromen harten zullen het navolgen."

Spreuken 2: 7,8. "hij legt voor de braven beleid weg, een schild voor hen die onberispelijk wandelen; zodat hij waakt over de paden des rechts, den weg zijner vromen behoedt. Dan zult gij verstaan wat recht, betamelijk, behoorlijk is, elken weg van het goede."

STANDHOUDEN OP HET EVANGELIE

Epheziers 6: 15. "en geschoeid aan de voeten, opdat gij gereed zijt tot de prediking van het Evangelie des vredes." (Lutherse vertaling)

Epheziers 6: 15. "geschoeid met bereidwilligheid om de Vredetijding te brengen,"

Romeinen 10: 15. "Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die een blijde boodschap brengen!"

Stelt u voor dat je met blote voeten in een rotsachtig klimaat staat, zoals het Midden Oosten. Je kan heel voorzichtig bewegen, maar zonder schoenen ben je niets waard in de strijd. Het gewicht van de andere stukken van de wapenrusting zou je voeten meer gevoelig maken als je geen bescherming had. Je zou een peulenschil zijn voor de vijand, want je zou geen bewegenlijkheid hebben en je zou ineenkrimpen iedere keer dat je probeerde te bewegen. Dit waarom het noodzakelijk is dat je " je voeten zijn geschoeit met het evangelie van de vrede."

1 Corinthiers 15: 1-4. "Nu maak ik u bekend, broeders, de prediking der Blijmare (het evangelie) die ik u heb gebracht, die gij ook hebt ontvangen, waarin gij ook vaststaat, waardoor gij ook gered wordt, indien gij hebt onthouden hoe ik het u gepredikt heb--tenzij gij vergeefs gelovig zijt geworden.-- Want ik heb u voor alle dingen overgeleverd, wat ik ook vernomen heb, dat Christus volgens de Schriften voor onze zonden is gestorven, en dat hij begraven en ten derden dage, volgens de Schriften, opgewekt is."

1 Petrus 2: 11. "Geliefden, ik vermaan u, als vreemdelingen en bijwoners, u ver te houden van de vleselijke lusten, die tegen de ziel strijd voeren."

Dit is het evangelie zoals wij het ontvangen hebben. Het is dwaas voor velen, maar leven en licht voor hen die er in geloven en willig zijn het te volgen en "inbegrepen" te zijn in de dood van Christus. In praktijk, het evangelie betekend dat wij gestorven zijn voor ons 'eigen ik' met all de begeerten en instincts, en levend met een nieuw leven in Christus. Het goede nieuws is dat als wij onszelf beschouwen als 'dode mensen' in Christus, dan kunnen wij met rust zijn in God door Christus. Als wij werkelijk 'gestorven' zijn, dan zullen, na verloop van tijd onze instincten 'dood' zijn voor de stenen en glas en doornen van de wereld, die vroeger zo belangrijk waren voor ons. Zij die staan op he evangelie zullen nie reageren volgens het 'eigen ik'. In plaats daarvan zullen wij worden gedreven door de Geest van God met een 'beschermde verontachtzaming voor zulke 'menselijke' overwegingen, beschermd door de 'schoenen' van de 'dood, begravenis, en opstanding van Christus', dat is he evangelie dat vrede brengt.

Galaten 5: 16,17. "Ik zeg dan: Gedraagt u geestelijk; dan zult gij de begeerte des vlezes niet inwilligen. Want de begeerten van het vlees zijn in strijd met den geest, die van den geest tegen het vlees; die staan tegenover elkander; zodat gij niet doet wat gij wilt."

Romeinen 8:5-13. "Want wie naar het vlees zijn, bedenken de dingen, die des vleses zijn; maar wie naar den Geest zijn, de dingen, die des Geestes zijn.Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is leven en vrede. Immers, het bedenken des vleses is vijandschap tegen God, nademaal het aan de wet Gods niet onderdanig is, want het kan dit ook niet; en wie vleselijk zijn, kunnen Gode niet behagen. Doch gij zijt niet vleselijk, maar geestelijk, indien namelijk de Geest Gods in u woont, maar wie Christus' Geest niet heeft, die is de zijne niet. Maar wanneer Christus in u is, zo is het lichaam wel dood om de zonde, maar de geest is leven om de gerechtigheid. Indien nu de Geest desgenen, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uwe sterfelijke lichamen levend maken door zijnen Geest, die in u woont. Zo zijn wij dan nu, mijne broeders, schuldenaars, niet van het vlees, dat wij naar het vlees zouden leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven." (Lutherse vertaling)

Jesaja 52: 6,7. "Daarom zal mijn volk mijnen naam kennen in dien tijd, dat Ik het ben, die spreek: "hier ben Ik." Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten dier boden, die vrede verkondigen, die het goede prediken en heil aankondigen, die tot Sion zeggen: Uw God is koning."

DE HELM DES HEILS (JESUS)

Jesaja 59: 16,17. "en Hij ziet, dat er niemand is, en is verwonderd, dat niemand voor Hem optreedt: daarom helpt Hij zichzelven met zijn eigen arm, en zijne gerechtigheid ondersteunt Hem. Want Hij doet gerechtigheid aan als een pantser, en zet een helm des heils (Jesus) op zijn hoofd. "

1 Thessalonica 5: 8. "maar wij, die van den dag zijn, moeten nuchter zijn, aangedaan met het borstwapen des geloofs en der liefde, en met den helm van de hope der zaligheid."

Psalm 140: 7. "Heere Heere, mijne sterke hulp, Gij beschermt mijn hoofd ten tijde des strijds"

Jesus---Yeshua in het Hebreews-- betekent " Zaligmaking". Zaligmaking is Jesus Christ.

Colossenzen 1: 18. "en hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente"

1 Corinthiers 2: 16. "want wie heeft den zin des Heeren genoeg gekend om Hem te begrijpen? Maar wij hebben den zin van Christus"

Philippenzen 2: 5. "Laat dezelfde gezindheid onder u zijn als in Christus Jezus was,"

1 Petrus 4: 1. "Daar dan Christus lichamelijk geleden heeft, moet gij u ook met dezelfde gedachte wapenen, dat hij die lichamelijk geleden heeft aan de zonde onttrokken is."

2 Korinthiers 10: 3-5. "Want al leven wij in het vlees, wij voeren toch geen vleselijke strijd; de wapenen toch waarmee wij strijden zijn niet vleselijk, maar krachtig in Gods oog tot omverwerping van sterkten. Daarmee vernielen wij spitsvondigheden en alle muren die zich verheffen tegen de kennis van God, nemen allerlei bedenkselen gevangen, ze onder de gehoorzaamheid aan Christus brengend."

Epheziers 4: 14 - 16. "Zo zullen wij niet langer onmondige kinderen zijn, door iedere windvlaag op golvend en neergolvend en rondgedraaid doordat de mensen met ons hun spel drijven en arglistig het er op gemunt hebben ons te doen dwalen. Neen, wij willen, door in liefde aan de waarheid vast te houden, in allen dele opgroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Van hem uit is het gehele lichaam saamgevoegd en saamgehouden; en doordat ieder gewricht zijn dienst doet met de kracht die elk deel op zichzelf bezit, wast het lichaam op tot opbouwing van zichzelf in liefde."

HET ZWAARD VAN DE HEILIGEN GEEST - HET WOORD VAN GOD

Jesaja 49:2. "hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, in de schaduw zijner hand mij verborgen; hij heeft mij gemaakt tot een gewetten pijl, in zijn pijlkoker mij verstoken."

Matthew Henry: "Voor de christen bewapend voor verdediging in de strijd, de apostel recommendeerd alleen maar een wapen om aan te vallen.; maar het is genoeg: het zwaard van de Heiligen Geest, dat is het Woord van God. Het onderdrukt en vernederd kwade verlangens en godlasterende gedachten als die in ons opkomen: en beantwoordt ongeloof en dwalingen als die ons aanvallen van buitenaf. Een enkel vers, goed verstaan, en juist in toepassigng gebracht, vernietigd onmiddelijk een verzoeking of een bezwaar, en ondderwerpt de formidabele tegenstander."

Hebreeen 4: 12,13. "Want het woord Gods is levend, krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard, doordringend tot in de scheiding van ziel en geest, gewrichten en merg, een rechter over de gedachten en overleggingen des harten. En geen schepsel is onzichtbaar voor Hem; alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem met wien wij te doen hebben."

2 Corinthiers 6: 7. "door prediking der waarheid, door kracht Gods, met de wapenen waarmee voor de gerechtigheid wordt gestreden, wapenen van aanval en van verdediging,"

Psalm 148: 4-6. "Want de Heer heeft in zijn volk behagen, luistert de deemoedigen op met heil; de vromen juichen in heerlijkheid, jubelen op hun legerstede; lofverheffingen Gods zijn in hun keel, een tweesnijdend zwaard is in hun hand."

HET SCHILD DES GELOOFS

Epheziers 6: 16. "...vasthoudend het schild des geloofs, waarmee gij al de brandende pijlen van den Boze kunt uitblusse."

Psalm 35: 1-3,9 Bestrijd, Heer, hen die mij bestrijden, bekamp hen die mij bekampen. Grijp schild en rondas, sta op, mij ter hulp. Ontbloot speer en strijdbijl tegen mijn vervolgers, zeg tot mijn ziel: Ik ben uw redding. Maar ik zal juichen in den Heer, in de redding die hij geeft mij verblijden."

Psalm 3: 2-3. "talrijk zij die van mij zeggen: Er is geen heil voor hem bij zijn God. Doch gij, Heer, zijt een schild dat mij dekt, mijn roem en een die mijn hoofd verheft."

1 Petrus 1: 5. "die door Gods kracht door het geloof bewaard wordt om het heil te ontvangen dat in den laatsten tijd zal aan het licht treden."

Psalm 33: 20. "Onze ziel wacht op den Heer; hij is onze hulp en ons schild;"

1 Timotheus 6: 12. "strijd den goeden strijd des geloofs, verwerf het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt, zoals gij erkend hebt toen gij voor vele getuigen de goede belijdenis aflegdet."

1 Johannes 5: 4,5. "alwat uit God geboren is overwint de wereld en dit is het wapen waarmee wij de wereld overwonnen hebben, ons geloof. Wie is de overwinnaar der wereld indien niet hij die gelooft dat Jezus de Zoon Gods is?"

Spreuken 30: 5. "Alle woord Gods is beproefd; hij is een schild voor wie op hem bouwen."

WEEST STERK IN DEN HEER, DOOR DE KRACHT VAN ZIJN GENADE.

1 Corinthiers 16: 13. "Waakt, weest onwankelbaar in het geloof, weest manlijk en kloek."

2 Timotheus 2: 1. "wees sterk door de genade die gij in de gemeenschap met Christus Jezus bezit,"

Epheziers 3: 7. "ik een bedienaar geweest ben krachtens het geschenk der genade dat God mij gegeven heeft, door zijn machtige werking."

2 Corinthiers 9: 8. "God is bij machte u rijkelijk allerlei gunst te betonen; zodat gij, in allen dele steeds het nodige bezittend, overvloed hebt voor ieder goed werk."

Colossenzen 1: 11. "overeenkomstig de kracht van zijn heerlijkheid, sterk wordend tot alle geduld en lankmoedigheid,"

Philippenzen 4: 13."Tot alles ben ik in staat door hem die mij kracht geeft."

DE STRIJD IS DES HEREN.

1 Samuel 17: 47. "opdat deze gehele gemeente gewaarworde, dat de Heer niet door zwaard noch spies helpt; want de strijd is des Heren, en Hij zal u in onze hand geven."

Deuteronomium 20: 3,4. "Hoor, Israel, heden rukt gij op ten strijde tegen uw vijanden; zijt niet flauwhartig, vreest niet, zijt niet beangst, siddert niet voor hen; want de Heer, uw god, gaat met u, om voor u te strijden tegen uw vijanden en u de overwinning te schenken."

Psalm 18: 32-35. "die God, die mij met kracht omgordt, mijn weg onberispelijk baant,mijn voeten maakt als die van hinden, en mij op mijn hoogten plaatst; die mijn handen oefent ten strijde, mijn armen den koperen boog leert spannen. Gij schenkt mij uw heil aanbrengend schild, uw rechterhand ondersteunt mij, en uw nederbuigende goedheid maakt mij groot."

Zacharia 4: 6. "Niet door kracht en geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer der heirscharen."

Romeinen 11: 36. "Want uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem de ere tot in eeuwigheid! Amen."

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email

http://www.acts17-11.com/dutch/wapenrusting.html