Handelingen 17:11 Bijbel Studies

De WaarheidDE UITSLUITENDE EIS VAN CHRISTELIJKHEID.

Jesaia 43: 11. " Ik, Ik ben de Heer, en buiten mij is er geen Verlosser." [Tenzij anders vermeld, al Bijbel verwijzingen zijn genomen van de 'Nieuwe Vertaling - N.B.G. 1990].

Hosea 13: 4. "Maar Ik ben de Heer, Uw God, ....een God nevens Mij kent gij niet en een Verlosser buiten Mij is er niet."

Johannes 14: 6. "...Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij."

Mohammed, Buddha, Krishna, en anderen - onderwezen een weg naar God, een beetje waarheid, en zij gaven instructies hoe te leven. Deze godsdiensten beweerden niet dat zij de enige waarheid hadden, alleen maar beter dan de anderen goddiensten. Christelijkheid, echter, staat op zichzelf!. Zij neemt aan dat de waarheid was geopenbaard: dat God voor een keer en altijd zich heeft 'uitgesproken'. Jesus Christus is wat God wilde zeggen.

Johannes 14: 6. "..."Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij."

Handelingen 4: 12. "Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden."[Willibrord]

DE GELIJKENIS VAN DE VERSCHILLENDE OPINIES OVER DE DEUR.

Stel U voor dat je gevangen bent in een groot gebouw, waar de mensen redetwisten overde verschillende opinies of daar wel een deur is en hoe naar buiten te komen. Somigen mensen geloven dat deze muur een deur heeft, anderen geloven in een andere muur. Groepen vormen zich om het geloof te bemoedigen welke spook-deur de beste is. Eén groep denkt dat de beste weg naar buiten, met ladders die uitstrekken naar de liucht. En daar is een groep die naar buiten willen tunnelen, met gebruik bvan donkere, geheimzinnige, oude kaarten. Een andere groep meent dat er een deur is in iedere muur zo lang je er maar in gelooft ( deze groep staat bekent voor bloederige neuzen). En dan is er een andere groep die maar aanhoud dat 'de deur' en 'buiten' zijn alleen maar een dingen zijn in je verbeelding. Sommigen hebben genoeg van al de gekheid, en hebben het zoeken helemaal opgegeven.

Dan komt er een die zegt: Ik heb goed nieuws! Er is een weg naar buiten, maar daar is er alleen maar één. Het is een smalle, lage deur. Ik kan het bewijzen. Je moet je diepe, valse, en onnozele ideeen opgeven, en je moet mij volgen. Maar de verschillende groepen zijn zo ingenomen met hun eigen ideeen dat ze geen aandacht schenken! De 'spook-deur' groep denkt dat het niet volgend de regels van het spel te denken dat er maar één deur is. De 'lucht-uitweg' groep klaagt dat dit 'goede nieuws' niet sofistisch of intellectueel is. De 'diepe groep' inspecteren de deur, vegaderen fijten , zij scharen zich er omheen, maar ze gaan er nooi door! Ze worden deskundigen van deuren. De 'geloof alleen maar' lieden zijn altijd blij te horen dat er een nieuwe deur is, en ze zijn aangespoord door dit nieuws nog een beetje harder te proberen door deuren te gaan die niet bestaan. Meer bloederige neuzen! Ten slotte , voor velerlei redenen, zijn er weinigen die door de onthulde deur heen gaan.

ÉÉN WEG?

Johannes 10: 7-10. "Jesus zeide dan nogmaals: 'Voorwaar, voorwaar , Ik zeg U: Ik ben de deur der schapen. Allen, die vóór Mij gekomen zijn, die zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij binnen komt, zal hij behouden worden.....De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen , opdat zij leven hebben en overvloed."

Handelingen 4:12 "En de behoudenis is in niemand anders, want er ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden."

Velen vinden dit standpunt van Christelijkheid aanstotelijk. Wat een verwaandheid! Wat een belediging voor die andere grote godsdiensten? Maar bekijk het op deze manier: Als God ooit wilde uitdrukken hoe Hij was, zou Hij niet zeker zijn te zeggen: 'Dit is het - de ware versie', door de verschillen te laten zien tussen Zijn openbaringen en de tegenstrijdige, zelf-gemaakte godsdiensten? Als God zichzelf werkelijk wilde ontsluieren, dan zou die godsdienst "uitsteken" door te verklaren dat het de enige uitsluitende ware godsdienst was. Somigen zullen zich ergeren hieraan, maar als er enige waarheid is, dan moet het zo gesteld worden.

GOD BESLUIT GEMEENSCHAP TE HEBBEN MET MENSEN.

Johannes 1: 1-2, 14. "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was Godf Dit was in den beginne bij God..... Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond...."

Johannes 1: 14. "En het Woord werd vlees, en woonde onder ons en wij zagen zijne heerlijkheid, een heerlijkheid als van den eengeboren Zoon des Vaders vol van genade en waarheid."[Lutherse Vertaling]

1 Timoteus 2: 5-7. " Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jesus, die Zich gegeven heeft tot een lofprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld - ik spreek waarheid en geen leugen."

IS CHRISTELIJKHEID EEN FEIT OF VERZINSEL

1 Korintiers 15: 1-7. "Broeders, ik vestig uw aandacht op het evangelie dat ik U heb verkondigd, dat gij hebt ontvangen, waarop gij gegrondvest zijt en waardoor gij ook gered wordt: in welke bewoordingen heb ik het U verkondigd? Ik neem aan dat gij die onthouden hebt; anders zoudt gij het geloof zonder nadenken hebbem aaNvaard.

In de eerste plaats dan heb ik U overgeleverd wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de Schriften , en dat Hij begraven is, en dat Hij is opgestaan op de derde dag, volgens de schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de twaalf. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn, hoewel sommigen zijn gestorven. Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen."[Willibrord]

HET IS WERKELIJK GEBEURD.

1 Johannes 1: 1-4. "Het bestond vanaf het begin - we hebben het gehoord en met eigen ogen gezien; wij hebben het aanschouwd onze handen hebben het aangeraakt - drover spreken wij, over het Woord dat leven is. Want het LEVEN is verschenen; Het eeuwige leven dat bij de Vader was, heeft zich aan ons geopenbaard, wij hebben het gezien, wij getuigen er van, wij maken het U bekend. Wat wij gezien en gehoord hebben, dat vekondigen wij ook aan U, opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons. En onze gemeenschap is er een met de Vader en met Jesus Christus, Zijn Zoon. En wij schrijven dirtom ons aller vreugde volkomen te maken."

DE CHRISTELIJKE GEMEENSCHAP HEEFT VAN HET BEGIN AF AAN AANSPRAAK GEMAAKT OP DE WAARHEID

Handelingen 3: 15. "De Leidsman ten leven hebt gij gedood, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn."

Handelingen 2: 32. "Deze Jesus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn."

DE WAARHEID VAN HET EVANGELIE.

Handelingen 13: 30,31. "Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt; en Hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen, die met Hem van Galilea naar Jeruzalem opgegaan warewn, die (thans) getuigen van Hem zijn bij het volk."

Handelingen 10: 39-42. "En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft in het land der Joden zowel als te Jeruzalem; en zij hebben Hem gedood door Hem te hangen aan een hout. Hem heeft God ten derden dage opgewekt en heeft gegeven, dat Hij verscheen, niet aan het hele volk, doch aan de getuigen, die door God tevoren gekozen waren, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden was opgestaan; en Hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen, dat Hij het is, die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden."

2 Petrus 1: 16-19. "Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij U de krachten en de komst van onze Here Jesus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want, Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toe zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij ook uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren. En wij achten het profetische woord (daarom) vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten."

2 Korintiers 4: 2-4. "Wij hebben heimelijkheid en schaamte afgelegd, wij gaan niet met sluwheid te werk , wij vervalsen Gods Woord niet. De openlijke verkondiging van de waarheid in onze aanbeveeling bij alle mensen die ons voor het aanschijn van God willen beoordelen. En als er nog een sluier ligt over de boodschap die wij verkondigen, dan alleen voor hen die verloren gaan, voor de ongelovigen, wier geest door de god van deze wereld zozeer is verblind, dat zij de glans niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van God."[Willibrord]

DE WAARHEID HEEFT NIETS TE VREZEN VAN KRITIEK ONDERZOEK.

1 Tessalonicenzen 5: 21. "...toetst alles en behoud het goede.

Handelingen 17: 11. "(de Joden) onderscheiden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het Woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of dezedingen zo waren..

2 Korintiers 13: 8. "Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid."

DE HELE WAARHEID EN......

1 Timotues 4: 1-7. "De Geest zegt nadrukkelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, omdat zij gehoor geven aan dwaalgeesten en demonische leringen, verleidt door huichelachtige leugensprekers, wier geweten met een brandijzer is toegeschroeid. Deze lieden verwierpen het huwlijk en het gebruik van bepaalde spijzen, ofschoon God ze heeft geschapen om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die de waarheid erkend hebben. Want al wat God geschapen heeft is goed, en niets is verwerpelijk dat in dank wordt aanvaard: het wordt geheiligd door het Woord van God en het gebed. Als gij de broeders deze gedachten voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus Jesus zijn, gevormd door de beginselen van het geloof en de goede leer, waarvan gij een trouw aanhanger zijt. Houd U niet op met die goddeloze en zinneloze mythen." [Willibrord]

EEN OPEN VERSTAND... IS EEN BEERPUT VAN GEDACHTEN

2 Korintiers 10: 5. "Wij werpen redenringen omver, elke verschansing door de hoogmoed opgeworpen tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus."[Willibrord]

Matteus 7: 13,14. "Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden."

WAARHEID ALS IETS ONBELANGRIJKS

A.W.Tozer.: "Waarheid in de Bijbel is iets dat meer dan een feit! Een feit kan op zichzelf staan, onpersoonlijk, koud en totaal niets te maken hebbend met leven! Waarheid, echter, is warm, levend en geestelijk..... Wanneer dan wordt een teologisch feit een levend gevende waarheid voor hen die dat feit aannemen? Op dat ogenblik dat gehoorzaamheid begint..... Waarheid die niet ervaren is, is niet beter dan dwaling, en kan net zo gevaarlijk zijn. De schrifgeleerden die in de stoel van Moses zaten waren niet de slachtoffers van een dwaling; zij waren de slachtoffers van hun valen de waarheid, die zij onderwezen, te ervaren."

DE VERANTWOORDELLIJKHEID VAN DE WAARHEID KENNEN.

Jakobus 4: 17. "Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde."

Hebreeen 10: 26, 27. " Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van het vuur, dat de wederspannigen zal verteren."

Filippenzen 3:16. " Laten wij in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan."

HEBBEN WIJ DE WAARHEID WERKELIJK LIEF? OF ZOEKEN EN KIEZEN WE MAAR.A.W.Tozer: " Wij kunnen een waar inzicht hebben van de waarheid, maar alleen als wij durven te geloven alles wat God heeft gezegd over Zichzelf. Het is een ernstige verantwoordelijkheid dat een mens op zich neemt, als hij probeert dingen te veranderen die God heeft geopenbaard over zichzelf, die dingen die de mens in zijn onkunde denkt dat ze afkeurenswaardig zijn.

2 Tessalonicenzen 2: 10-12"...zij hebben zich afgesloten voor de waarheid , die hen had kunnen redden. En daarom send God hun een geest van dwaling, zodat zij geloof hechten aan de leugen. en allen veroordeeld worden die de waarheid geweigerd hebben en de ongerechtigheid gekozen."[Willibrord]

2 Timoteus 4: 2-5. "verkondig het Woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er kom een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeen halen, dat zijn hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaart het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle."

DE GEEST DER WAARHEID.

1 Johannes 2; 20-27. "Gij echter hebt een zalving van de Heilige (Geest) en gij weet dat allen. Ik heb U niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en opdat geen leugen uit de waarheid is. ....Wat U betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt. moet in U blijven. Dit heb ik U geschreven over hen, die U misleiden. En wat U betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op U ... gelijk zijn zalving U leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen..."

Johannes 16: 12,13. "Nog veel meer heb Ik U te zeggen, maar gij kunt het thans nietdragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij U de weg wijzen tot de volle waarheid."

HET IS WAARDEVOL DE WAARHEID TE HERHALEN.

2 Petrus 1: 12-15. "Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn U hieraan te herinneren, hoewel Gij het weet en in de waarheid,die bij U is, versterkt zijt. Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, U door herinnering wakker te houden, want ik weet, dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Here Jesus Christus mij heeft doen weten. Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. "

Johannes 8: 31,32. "Als gij in Mijn Woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij, en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal U vrij maken."

Johannes 8: 31,32. "Indien gij trouw blijft aan Mijn Woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen. Dan zult gij de waarheid kennen en de waarheid zal U vrij maken."[Willibrord]

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email

http://www.acts17-11.com/dutch/waarheid.html