Handelingen 17:11 Bijbel Studies

Theologie2 Petrus 1: 2,3. "genade en vrede worde U vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jesus, onze Heer. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht." (Tenzij anders vermeld, al de Bijbel verwijzingen zijn genamen van de 'Nieuwe Vertaling' N.B.G. Amsterdam 1990)

C.S. LEWIS OVER THEOLOGIE.

"Ik kan heel goed begrijpen waarom sommige mensen bevreest zijn voor theologie. Ik herinner me dat ik een redevoering had gehouden....een oude, stoere officier stond en zei: 'Ik heb geen tijd voor al die dingen. Maar U moet begrijpen dat ik ook een religieus man ben, Ik weet dat er een God is, ik heb Hem gevoeld: op een nacht, alleen in de woestijn: een ontzaggelijk misterieus iets. En dat is precies waarom ik niet geloof in all uw dogmas en formules over Hem. Voor iedereen die de realiteit heeft ontmoet is het zo kleinerend, verwaand en onwerkelijk!'

Aan de ene kant kan ik met hem akkoord gaan. Ik geloof dat hij, daar in de woestijn, waarschijnlijk een ware ervaring had met God. En toen hij die ervaring vergeleek met de Christelijke geloofsbelijdenisen, geloof ik dat hij werkelijk ging van iets werkelijks tot iets dat niet zo realisties was. Het is net als een man die van het strand af naar de Atlantische Oceaan kijkt, en hij dan kijkt naar een kaart van de Oceaan, dan gaat hij ook van iets dat werkelijkheid is tot iets dat niet zo echt is. Hij vergelijkt echte golven met een beetje gekleurd papier.

Maar hier hebben wij het punt. De kaart is alleen maar gekleurd papier, maar twee dingen je moet herinneren. In de eerste plaats, het is gebaseerd op wat honderden en duizenden mensen hebben ondervonden toen ze op de oceaan voeren. Op die manier de kaart is het resultaat van veel ervaringen, net zo echt als de ervaring gij kunt hebben vanaf het strand; alleen, waar uw ervaring is een enkele ge-isoleerde glimp, de kaart past aan al die verschillende ervaringen bij elkaar. In de tweede plaats, als je ergens heen wilt gaan, dan is de kaart beslist nodig. Zo lang je tevreden bent met een wandeling op het strand, dan zijn uw eigen glimpsen veel plezieriger dan naar de kaart te kijken. Maar de kaart is veel meer nuttig dan wandelingen op het strand , als je naar Amerika wilt gaan.

Nu, Theologie is net als die kaart. Alleen maar leren en denken over die Christelijke Doctrines, als je daar stopt, is niet zo echt en opwindend als mijn vriend ervaarde in de woestijn. Doctrines zijn niet van God: ze zijn alleen maar een soort kaart. Maar de kaart is gebaseerd op de ervaringen van honderden mensen die werkelijk in aanraking waren met God - ervaringen vergeleken met opwindende en vrome gevoelens die jij en ik krijgen bij onszelf, zijn simpel en verwarrend. En ten tweede, als je verder wilt gaan, dan moet je de kaart gebruiken. Wat er gebeurde met die man in de woestijn kan heel goed waar geweest zijn, en het was zeker opwindend, maar er komt verder niets van. Het gaat nergens heen.Er is niets mee te doen. In fijte, dat is waarom een vage religie, waar je alleen maar God voelt in de natuur, etc - zo erg aantrekkelijk is. Het is alleen maar opwindend, maar geen werken; zoals kijken naar de golven vanaf het strand. Maar je kan niet naar Newfoundland gaan als je op deze manier de Atlantic bestudeerd; en je krijgt geen eeuwig leven door eenvoudig de aanwezigheid van God te voelen in bloemen of muziek! Je kunt ook nergen heen gaan door in kaarten te kijken zonder de oceaan over te steken.Maar je bent ook niet veilig als je de zee oversteekt zonder een kaart."

Jeremia 4: 22. "Want onverstandig is mijn volk, Mij kennen zij niet; dwaze kinderen zijn het; wijs zijn zij om kwaad te doen, maar van goed doen weten zij niet."

"Iedereen leest, iedereen hoort dingen die besproken worden. Het gevolg is, dat als je niet naar theologie luisterd, dat je geen ideeen hebt over God. Het betekend dat je een heleboel verkeerde ideeen hebt - slechte, verwarde, verouderde ideeen.Want een heleboel ideeën over God die vandaag verkondigd worden als het laatste begrip, zijn eenvoudig die ideeën die ware theologen eeuwen geleden beproefd en afgekeurd hebben. Te geloven in de populair religie van het moderne Engeland (of Amerika) is een stap terug. - zoiets als geloven dat de wereld plat is."

1 Timoteus 6: 20,21. " O Timoteus, bewaar wat U is toevertrouwd, houd U buiten het bereik van de onheilige, holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen, die woordvoerders daarvan zijn, zijn het spoor des geloofs bijster gemaakt."

Efeziers 3: 17-19. " (En ik bid dat gij) Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan tezamen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods."

C.S.Lewis: "Het enige werkelijk voldoende instrument om God te leren kennen, is de hele Christelijke Gemeente, allen wachtende tezamen voor Hem. De Christelijke broederschap is, om het zo maar eens te zeggen, het technische gereedschap voor deze wetenschap, de uitrusting van het labaratorium. Dat is waarom al deze mensen, die elke paar jaar uitkomen met een vereenvoudigde zelfgemaakte godsdienst als a substituut voor de Christelijk traditie, in wereklijkheid hun tijd verwaarlozen! Net als een man die geen instrumenten heeft behalve een verouderde verrekijker, die al de Astronomen een lesje wil leren. Hij kan een snuggere vent zijn - hij kan zelf meer bekwaam zijn dan de ware Astronomen, maar hij geeft zichzelf geen kans! En twee jaar later heeft iedereen hem vergeten, maar de ware wetenschap gaat door.

2 Korintiers 10: 3-5. "Al zijn wij zwakke mensen, onze strijd is geen uiting van zwakheid. De wapens waarmee wij strijden zijn niet zwak, ze zijn geladen met Gods kracht, in staat elke sterkte te breken. Wij werpen redeneringen omver, elke verschansing door dehoogmoed opgeworpen tegen de kennis van God Wij nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus."

DE KENNIS VAN GOD MINACHTEN, VERSMADEN.

Christenen geloven in een Openbarende Theologie: Wij kennen God omdat Hij zichzelf aan ons geopenbaard heeft. De kennis van God is een grote gave. Als het niet zo was, het zou onmogelijk zijn voor ons een beeld van Hem te hebben. Maar de openbaring die God ons gegeven heeft, past misschien niet met het beeld dat wij hebben hoe en wie Hij zou moeten zijn. Daarom hebben velen de kennis van God verworpen en zij volgen hun eigen ideeen, losgemaakt van de Bijbel en de Gemeenschap der Heiligen. Voor deze secten de 'Theologie aframmelen' is een populair tijdverdrijf.

Romeinen 1: 22,28. " Zij beweerden wijzen te zijn maar werden dwazen. De majestijd van de onvergangkelijke God hebben zijn verruild voor de afbeelding van de gestalte van een stervelijk mens....En daar zij het niet de moeite waard hebben geacht God te erkennen, heeft God hen prijs gegeven aan hun niets waardige gezindheid zodat ze alles doen dat niet te pas komt." [Willibrord]

A.W.Tozer: "Wij kunnen een juist inzicht hebben van de waarheid, maar alleen als we durven te geloven alles wat God heeft gezegd over zichzelf. Veel van onze moeilijkheden, als zoekende Christenen, stammen af van onze onwlligheid God te nemen zoals Hij is, en dan ons leven overeenkomstig te veranderen. Wij dringen er op aan Hem te veranderen, en Hem te maken zodat Hij overeenkomt met ons begrip!"

BESCHAAMD OVER GOD?

1 Samuel 2: 12,13. "De zonen van Eli nu waren nietswaardige lieden; zij rekenden niet met de Heer..."

1 Korintiers 15: 34. "Want sommigen hebben geen besef van God. Tot Uw beschaming moet ik did zeggen."

1 Korintiers 15: 34. "Wordt weer nuchter en bezonnen, en zondigt niet meer. Sommigen hebben blijkbaar geen besef van God. Het spijt me dat ik dit zeggen moet." [Willibrord]

Titus 1: 16. " Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verlochenen zij Hem..."

Romeinen 10: 2. "Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand."

Matteus 22: 29. "Jesus.....zeide tot hen : Gij dwaalt want gij kent de Schriften niet noch de kracht van God."

2 Tessalonicenzen 1: 8. "Dan zal Hij straffen hen die God weigeren te erkennen en hen die geen gehoor willen geven aan het evangelie van onze Heer Jesus."[Willibrord]

Galaten 4: 8,9. "Indertijd , toen gij God niet kende, hebt gij goden gediend die niet werkelijk goden zijn. Maar nu, nu gij God hebt leren kennen, of liever, door God zijt gekend, hoe kunt gij nu opnieuw keren tot die zwakke en armzalige krachten.? Wilt gij weer van voren af aan hun slaven worden?[Willibrord]

ADVIES VOOR HEN DIE DE KENNIS VAN GOD MISSEN.

Johannes 8: 31, 32. "Jesus dan zeide.....:Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij, en gij zultt de waarheid verstaan, en de waarheid zal U vrij maken."

Spreuken 2: 1-5. "Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij U bewaart, zodat uw oor de wijsheid opmerkt en gij uw hart neigt tot de verstandigheid, ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft; indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden.

Kolossenzen 2: 8. " Weest op uw hoede, zorgt dat gij U niet laat meeslepen door waardeloze, bedriegelijke theorieën, puur menselijke bedenksels, die de machten van de kosmos verheerlijken maar Christus bestrijden."[Willibrord]

Spreuken 1: 7. "De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht."

HET IS NIET WAT JE WEET, MAAR WIE JE KENT.

Jeremia 8: 23, 24. "Zo zegt de Heer: De wijze roeme niet op hun wijsheid, en de sterke roeme niet op hun kracht, de rijke roeme niet op zijn rijkdom, maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik de Here ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want daarin heb Ik behagen, luidt het woord des Heren."

GOD KENNEN.

Efeziers 1:17. "Ik smeek de God van onze Here Jesus Christus, de Vader der heerlijkheid, U de Geest tegeven van wijdheid en openbaring om Hem waarachtig te kennen.[Willibrord]

1 Johannes 5: 20. "...wij weten, dat de Zoon des mensen gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen...."

Johannes 17: 3. "Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jesus Christus, die Gij gezonden hebt."

EEN LIEFDES BRIEF VAN GOD.

Johannes 8: 31,32. " ....Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijke discipelen van Mij, en zult gij de waarheid verstaan, en de waarheid zal U vrij maken..."

1 Timoteus 4: 13,-15,16. "In afwachting van mijn komst moet gij U toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. ..Behartig deze dingen, leef er in, opdat aan allen blijke, dat gij vooruit gaat. Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die U horen, behouden."

HET GEUR VAN DE WARE THEOLOGIE

Kolossenzen 1: 9,10. " ...Wij smeken God U alle wijsheid en geestelijk inzicht te schenken, zodat gij Zijn wil volledig verstaat en een leven leidt dat de Heer waardig is en Hem in alles behaagt. Moogt gij vruchten voortbrengen van actieve goedheid op allerlei gebied en tevens toenemen in de waarachtige kennis van God."[Willibrord]

Efeziers 4: 13. "totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte Man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus."[Willibrord]

2 Korintiers 2: 14-16. "Maar God zij gedankt, die ons ten allen tijde in Christus doet zegenvieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; voor dezen een doodslucht ten dood, voor genen een levensgeur ten leven. "

EEN THEOLOGIE TEST?

1 Johannes 2: 3,4. "En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet."

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email

http://www.acts17-11.com/dutch/theologie.html