Handelingen 17:11 Bijbel Studies

SchaamteJeremia 6:15. ."Zij zijn te schande geworden, omdat zij afschuwelijke dingen deden. Toch schamen zij zich volstrekt niet, zij weten van geen verlegenheid" { Tenzij anders vermeld, al Bijbel verwijzingen zijn genomen van de Leise vertaling - 1990}

DE WIJZE VAN SCHAAMTE

Schaamte, schuldgevoel, en veroordeling. zijn gelijksoortig omdat ze allemaal met zonde te doen hebben, maar ze zijn verschillend in graad, duur ,en strekking.

Schaamte is een intens gevoel van angst dat je de wens geeft dat je kon verdwijnen; extreeme vernedering en wroeging; een wanhopig leven als een resultaat van ellendige verwarring.

Schuldgevoel is de realizering dat je verkeerd gedaan hebt, gewoonlijk in verband met een bepaalde zonde.

Veroordeling is schuldig verklaard zijn voor een gedaan onrecht.

Schaamte is dieper dan schuldgevoel. Het is niet gebaseerd op iets dat je verkeerd gedaan hebt, maar meer een pijn in je hart, je ziel, dat je weet dat je volkomen verkeerd bent. Schaamte (schande) is meer indringend dan veroordeling, waar de werkelijkheid van het oordeel is een mentaal begrip van een scheidsrechter van buitenaf. Met schaamte hebben wij een tastbaar gevoel van onze eigen verdorvenheid als wij rekenschap geven van onszelf.

Met deze definitie, wat zou het mogelijke voordeel van schaamte zijn in het leven van de 'verlosten'? Zou de verzwakte aanwezigheid (van schaamte) geen plaats gegeven moeten worden, of wil God het gebruiken - zelf nodig hebben? Hebben wij medelijden met onszelf, of is het een daad van de Heiligen Geest?

EEN ARGUMENT VÓÓR SCHAAMTE

1 Korinthiers 15: 34. "Gebruikt naar behoren uw gezond verstand en zondigt niet. Sommigen toch missen de kennis van God; ik zeg het u tot beschaming"

1 Korinthiers 6: 5. " Ik zeg dit tot uw beschaming"

Ezechiel 16: 63. "Opdat gij bij de herinnering aan het verleden u moogt schamen"

Psalm 69: 5,7. "God, gij, gij kent mijn verdwaasdheid, en mijn overtredingen zijn voor u niet verborgen.... Want om u draag ik smaad, bedekt schaamte mijn aangezicht."

Hebreeen 12: 2. " ...Jezus, die in plaats van de vreugde die tot zijn beschikking was geduldig een kruis heeft gedragen, met geringachting der schande..."(verachtende de schaamte)

HET ARGUMENT TEGEN DE SCHAAMTE

Jesaja 54: 4. "Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan, ducht geen schande, want gij zult niet behoeven te blozen, maar de schande uwer jonkheid vergeten..."

Joel 2: 27. "dan weet gij dat ik in Israels midden ben, dat ik, de Heer, uw god ben, en anders geen, en dat mijn volk nooit weer te schande wordt.:"

1 Petrus 2: 6. "Immers, in de Schrift staat: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren, kostelijken hoeksteen; wie daarop vertrouwt zal niet beschaamd uitkomen."

Nu, het kan verstaan worden dat deze en andere "geen schaamte' versen zijn beloftes voor de toekomst--gesproken als een bestemming en hoop. Of het kan ook worden uitgeduid dat dit soort vers beloofd dat wij niet beschaamt hoeven te zijn o uiteindelijk ns aan de zijde van God te scharen . Maar daar zijn ze: en zouden wij niet on best doen het te bereiken?

DE BEHANDELING WEIGEREN.

Is schaamte goed of kwaad? Bruikbaar of verwoestend? In kleine beetjes of grote? En wat heeft schaamte te doen met liefde?

Jeremia 3: 3. "De regenvlagen bleven uit, de spade regen viel niet; maar gij hadt een hoerenvoorhoofd, weigerde u te schamen."

In voorgaande studies hebben wij de wijze van berouw bekeken en bestudeerd. Schuldverklaring is in de Bijbel afgeschilderd als het eerste verheugende werk van de Heiligen Geest, en veroordeling als de juiste vonnis van God over onze zondige karakters. Hopenlijk dit is duidelijk in het practische voordeel voor onze geestelijke reflexen om ons aan te sporen terug te gaan naar Christus wanneer wij ons "in onze menselijke natuur" bevinden.

Jeremia 6: 15. "Zij zijn te schande geworden, omdat zij afschuwelijke dingen deden. Toch schamen zij zich volstrekt niet, zij weten van geen verlegenheid;"

Schaamte kan ook nuttig zijn in onze heiligmaking, en het kan goed zijn dit te verstaan. Bijvoorbeeld, wij aarzelen vaak om onze neiging tot zondigen onder de loep te nemen omdat wij een diep gevoel hebben van schaamte....en wij kijken de andere kant uit zodat voor een opgenblik onze pijn is verminderd. De preek is klaar, de zitting is over, en wij gaan eweg van de spiegel en vergeten hoe wij er uit zien!

Een gedeelte van onze romance met God kan zijn ons klaar te maken een 'blozende bruid' te zijn.Wij hebben inderdaad genoeg om over te 'blozen', als wij alleen maar laten onderzoeken door de Heigen Geest.

Maar de 'eigen natuur' HAAT dit 'blozen van schaamte' maar dan iets anders. Het raakt het character van onze 'eigen natuur'aan in een meest pijnlijke manier, Zo, waarom zouden wij, of moeten wij, dit vreselijke gevoel doorstaan ?

REACTIES OVER GOD.

Lucas 5: 8. "Toen Simon Petrus dit zag, viel hij voor Jezus voeten neer en zeide: Ga weg van mij, Heer; want ik ben een zondig man."

Simon Petrus's reactie is een deel van ieders antwoord bij een werkelijke ontmoeting met God. Toen hij Jesus zag, werd hij 'ten gronde gericht' door het verhoogde gevoel van zijn eigen verdorvenheid; hoe ver weg hij was van de glorie van God.

Het is één ding te spelen met woorden en zelf-bedrog in verband met onze houding tegenover de Heilige God. Het is iets anders om in botsing te komen met Zijn zuivere goedheid. Wat wij dachten dat wij nu nodig hadden, geeft ons een obcseen gevoel. Wanneer goedheid is gemengd met slechtheid is het makkelijker te nemen, makkelijker om mee op te schieten. Maar een zuivere goedheid in vreemd voor ons. Wij weten dat God almachtig is, maar als wij deze macht ervaren brengt het onze eigen ontoerijkendheid aan het licht. Wij hebben een neiging om terug te deinzen van wat wij heel erg willen hebben.

Jesus liet Simon Petrus niet aan zijn lot over voor zijn eerlijke reactie, maar in plaats daarvan sprak Hij woorden van troost en noemde hem een apostel. Want de wilvan Petrus botste met een grotere 'wil'. Maar Petrus's reactie bleef bij hem vorr een meer diepzinnige behandeling later.

Zijn wij groter dan Simon Petrus? Zijn wij minder in nood om gered te worden 'op de hoogste manier' dan hem? Moeten wij in de toekomst niet gereinigd worden van hetzelfde probleem, zelfs nadat wij woorden van troost gehoord hebben? Zelfs nadat wij Christus erkennen? Zelfs nadat wij hebben gelopen met onze Heer in een intieme gemeenschap?

HET PROBLEEM VAN ZELFVERTROUWEN EN TROTS.

Lucas 22: 31-34. "Simon, Simon, zie, de Satan, heeft ulieden trachten te ziften als de tarwe; maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet tekortschiete, en wanneer gij eens tot inkeer gekomen zijt, versterk dan uw broeders. Hij zeide tot hem: Heer, ik ben bereid met u zelfs in gevangenis en dood te gaan. Maar hij zeide tot hem: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien voordat gij driemaal zult geloochend hebben mij te kennen."

Petrus was een snoever, had veel vertrouwen in zichzelf. Net als wij, was hij geneigd om grote beloftes te maken aan God, en dan het te verknallen als het te pas komt, wat dan resulteerd in the pijn van schaamte.

Lucas 22: 59-62. "Ongeveer een uur later verzekerde een ander: Waarlijk, die man was bij hem; hij is ook een Galileer. En Petrus zeide: Mens, ik weet niet wat gij zegt. En dadelijk, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan. En de Heer keerde zich om en zag Petrus aan. Toen kwam aan Petrus het woord des Heeren in gedachte hoe hij hem gezegd had: Voordat de haan kraait zult gij mij vandaag drie maal verloochenen. Hij ging naar buiten en weende bitterlijk."

In dit trieste proces van verootmoediging kunnen wij mischien verstaan, op een diepere wijze, hoe God het zal tot stand brengen dat niemand zal snoeven in Zijn aanwezigheid.

DE METHODE VAN GOD OM ONS TE VERANDEREN IN GOEDE LIEFHEBBERS.

Ezechiel 16: 54, 58-61. "Opdat gij uw schande draagt en beschaamd staat over alwat gij gedaan hebt.....Uw ontucht en uw afschuwelijkheden, gij draagt ze, spreekt de Heer. Want zo spreekt de Heere God: Wanneer ik met u zal gedaan hebben zoals gij gedaan hebt..... dan zal ik gedenken het verbond dat ik met u sloot in de dagen uwer jeugd, en het eeuwig verbond aan u gestand doen, en gij zult uw gedrag gedenken en beschaamd staan..."

Deze schandelijke gevoelens zijn inderdaad pijnlijk, maar Jesus droeg de lasten voor Petrus, en voor ons ook. Hij was bewust van de emotionele invloed het zou hebben op Petrus toen hun ogen elkaar ontmoeten. Hij wist van dit alles wel tevoren. En het was niet een gril of een kans, maar het was zo ontworpen. Hij koos deze weg met opzet en 'droeg onze lasten ' met en voor ons omdat onze zielen deze bepaalde medicijn nodig hadden.

Jeremia 31: 19. "Want nadat ik tot inkeer kwam, heb ik berouw, nadat ik tot inzicht gebracht werd, sla ik mij op de heup; ik ben beschaamd en te schande gemaakt; want ik draag de smaadheid mijner jeugd."

VAN GLORIE TOT SCHAAMTE EN WEER TERUG.

In Romeinen 9 -11, Paulus geeft een overzicht van de handelingen van God met genetisch Israel. (deze generatie - of nageslacht) en geestelijk Israel (de Kerk), de twee tegenover elkaar zetten voor een poosje - en toch God's destiny uitwerken voor beiden. Eindelijk ( waar wij nu te pas komen) Paulus is vol van prijs als hij de majestijt van God's plan overweegt -- vol van God's gedachten gaat hij jubelen in Romeinen 11: 33-36. Maar voor hij dat doet, maakt hij een volstrekt noodzakelijk punt over God's handel met beiden, de Joden en de Heidenen, dat is de opsomming van de wijsheid van God.

Romeinen 11: 32. "Want God heeft allen zo gevangen gehouden, dat zij ongehoorzaam zouden zijn om zich over allen te ontfermen."

Romeinen 11: 32 "Want God heeft hen allen besloten onder het ongeloof, opdat Hij zich over allen ontferme" (Lutherse vertaling)

Romeinen 11:32 "Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn." (Staten Vertaling)

Romeien 11: 33-36. "O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn gerichten hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Want wie heeft den zin des Heeren gekend of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem iets gegeven, zodat het Hem zou moeten vergolden worden? Want uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem de ere tot in eeuwigheid! Amen."

Wat zond Paul in deze ecstatische feestvreugde? Hoe kan de schande van het feit dat wij allen zo jammerlijk ongehoorzaam waren, eindigen met het alles was tot God's lofspraak en glorie?

ANTWOORD: DE CONTRAST TUSSEN DE FARISEEËR EN DE WERKELIJKE LIEFHEBBER.

Lucas 7: 36-38. "Toen eens een Farizeer hem bij zich ten maaltijd genodigd had, kwam hij in het huis van den Farizeer en lag aan. En zie, een; vrouw, in de stad als zondares bekend, die vernomen had dat hij in het huis van den Farizeer aan tafel was, kwam met een fles reukolie, ging wenend achter hem bij zijn voeten staan, begon zijn voeten met haar tranen te bevochtigen, droogde ze met heur hoofdhaar af en kuste zijn voeten, die zij met reukolie zalfde"

Lucas 7: 39,40. "Toen de Farizeer die hem genodigd had dit zag, zeide hij bij zichzelf: Indien die man een profeet was, zou hij weten wat voor een mens die vrouw is die hem aanraakt: een zondares! En Jezus nam het woord en zeide: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zeide: Zeg het dan, meester!"

Lucas 7: 41-43. "Zeker geldschieter had twee schuldenaars; de een was hem vijfhonderd zilverlingen schuldig, de ander vijftig. Toen zij buiten staat waren te betalen, schold hij het beiden kwijt. Wie van hen zal hem dan het meest liefhebben? Simon antwoordde: Ik onderstel, hij, wien hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zeide hem: Gij oordeelt zo terecht."

Lucas 7: 44-47. "Toen keerde hij zich naar de vrouw en zeide tot Simon: Ziet gij die vrouw? Ik kwam in uw huis, gij goot geen water op mijn voeten, maar zij bevochtigde mijn voeten met haar tranen en droogde ze af met heur haren. Een kus gaaft gij mij niet; maar zij heeft van dat zij binnenkwam niet opgehouden mijn voeten te kussen. Geen olie storttet gij over mijn hoofd; maar zij zalfde mijn voeten met olie. Daarom zeg ik u vergeven zijn haar talrijke zonden, omdat zij veel liefde heeft betoond; wien weinig vergeven wordt heeft weinig lief."

SINE QUA NON: IETS DAT ONMISBAAR IS

Romeinen 11: 32,33. "Want God heeft allen zo gevangen gehouden, dat zij ongehoorzaam zouden zijn om zich over allen te ontfermen. O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis Gods...!"

Laten wij eens eerlijk zijn: zonde stinkt --voor ons en voor God -- maar het heeft een bedoeling. Man, het doet pijn, maar God voelt die pijn meer dan jij. Waarom dan laat God ons in Zijn Soevereiniteit, de boel verknoeien, speciaal als Hij de pijn meer voelt dan wij? Is dit werkelijk de manier om onze wonden te genezen? Is dit de behandeling die is nodig om onze zielen te vormen zodat zij kunnen en willen uitstralen een eeuwige passie voor God?

Lucas 7: 47. "Daarom zeg ik u vergeven zijn haar talrijke zonden, omdat zij veel liefde heeft betoond; wien weinig vergeven wordt heeft weinig lief."

Zie hier, dat Jesus niet tevreden is met de positieve toestand; Hij draait het om en onderstreept de negetive kant! Diegenen die weinig vergeven zijn in een nadelige positie wanneer het de liefde aangaat! Wild!!

Zo, nu wij ten toon gesteld zijn door God dat wij verstrikt zijn in onze zonden, wij bevinden ons tegelijker tijd vol schaamte en ook vol vreugde. Want God heeft van ons allen goede liefhebbers gemaakt. En Hij wist prcies hoe het te doen. Zeker het was niet ons idee! Wij hebben Hem geen raad gegeven om het op deze manier te doen!

DE MANIER VAN "VEEL LIEFDE"

Wanneer wij dit zien, dan zijn wij bewogen om Zijn voeten uitbundig te kussen en Zijn voeten af te drogen met ons haar. Laat de farizeeërs het zien zodat het hun 'vrees inboezemd' Want wij weten waarvan Hij ons gered heeft, en wij voelen de schaamte net zo erg als de gloerie van Zijn zaligmaking, en wij kunnen het niet helpen maar wij moeten Zijn heilige Naam prijzen omdat Hij ons gered heeft op de beste manier. Laat iedereen maar kijken, wij zijn verrukt met onze Zaligmaker!

Psalm 40: 1-3. "Al mijn hoop had ik gesteld op den Heer; daar neigde hij zich tot mij en verhoorde mijn krijten; hij trok mij op uit de groeve des verderfs, uit het slijk van den modderpoel, zette mijn voeten op een rots, gaf vastheid aan mijn schreden. Hij legde mij een nieuw lied op de lippen, een lofzang ter eer van onzen God. Mogen velen het zien en vrezen, en hun vertrouwen stellen op den Heer!"

Psalm 40: 5. "Grote dingen hebt gij, Heer, mijn God, gedaan; uw wonderen en beschikkingen met ons zijn niet uiteen te zetten; wilde ik ze meedelen en uitspreken, zij waren te veel om op te tellen."

Note dat David hier gaat uitweiden over de verdiensten van lofzang net als Paulus deed - van hetzelfde inzicht dat dreef Paulus in Gods tegenwoordigheid: de schaamte van onze eigen behoeften.

HET OVERBLIJFSEL VAN SCHAAMTE EN DE EEUWIGHEID VAN LIEFDE.

Oorspronkelijk onze pogingen tot liefde waren voorbijgaand en wispelturig. Natuurlijk hadden wij onze goede momenten, en hoopten voor meer, maar dan onze dubbelhartigheid kwam naar voren. Hoe dachten wij dat dit ooit zou werken? Zou God een toverstaf zwaaien over ons en 'ons bedriegen' door ons te genezen. Nee, dat is niet zoals God werkt. Zijn oplossing is juist en waar, en het will werken voor altijd..

Behalve erkennen dat wij gezondigd hebben (schuldig voelen) en dat God het gezien heeft (veroordeling), schaamte voelen voor WIE WIJ ZIJN is ook goed voor ons. Het veranderd het instinct van ons hart en verbrijzeld elke afgod van 'ik kan het zelf wel'.

Romeinen 7: 24. "Ik ben een rampzalig mens.":

Schaamte is de "liefde school'" in Christus Jesus. Zijn wij een afvaller voor dat wij promoveren? Kunnen wij nog steeds blozen?

1 Johannes 1: 8-10. " Zeggen wij dat wij geen zonden hebben, dan bedriegen wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden wij onze zonden, dan is Hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons van alle ongerechtigheid te reinigen. Zeggen wij dat wij niet gezondigd hebben, dan maken wij Hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons."

HEBT GIJ MIJ LIEF ZOALS U DEED IN HET BEGIN?

In het begin was het schaamte dat leidde ons naar de liefde en vergevenis van Christus. Wij zijn hardvochtig geworden, ongevoelig, zelfs onbeschaamd en brutaal. Waar is het instinct van schaamte gebleven dat wijdde ons met hart en ziel aan Jesus ? Kunnen wij Jesus liefhebben zoals wij het deden in het begin?

Openbaringen 2: 2-5. "Ik ken uw werken en weet hoe geduldig gij moeiten doorstaat, ook dat gij de bozen niet kunt verdragen en hen die zeggen apostelen te zijn maar het niet zijn op de proef gesteld en leugenaars bevonden hebt;gij zijt geduldig en hebt om mijns naams wil veel verdragen zonder moede te worden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt laten varen. Gedenk dan de hoogte waarvan gij gevallen zijt, kom tot inkeer en doe de werken van weleer. Zo niet, dan kom ik tot u en neem uw kandelaar van zijn plaats weg, tenzij gij u bekeert."

HET VOORBEELD VAN DE MESSIAS

Hebreeën 12: 2. "Jezus, die in plaats van de vreugde die tot zijn beschikking was geduldig een kruis heeft gedragen, met geringachting der schande."

Hebreeën 12: 2. "Jezus.... die voor de vreugde, welke hem was voorgesteld, het kruis verdragen en de schande niet geacht heeft." [Lutherse Vertaling]

Hebreeën 12 :2. "Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God. [Staten Vertaling]

Philippenzen 2: 5, 8-9. "Laat dezelfde gezindheid onder u zijn als in Christus Jezus was,.....In de gedaante van een mens aangetroffen, vernederde hij zich en werd gehoorzaam tot den dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft God hem zeer verhoogd en hem den naam die hoger dan alle namen is gegeven;"

Schaamte is de verwonding van ons vlees ten dode toe, door de waarheid van Christus.

DE WEG VAN SCHAAMTE

Als wij het maar willen zien, God heeft ons de glorie van DE WEG geopenbaard, in de manier waarop Hij ons behoudt. Hij is niet alleen maar 'juist' en 'waar' in theorie, of in het'grote geheel', juist en waar zijn ook Zijn wegen. "

Daniel 4: 37. "Nu prijs ik, Nebukadresar, {na de schamelijke berisping van de Heer} verhef en huldig den koning des hemels, al wiens daden waarheid en wiens paden recht zijn, die hen die overmoedig wandelen vernederen kan."

Openbaring 15: 3. "...het lied van Mozes, Gods dienstknecht, en het lied van het Lam, aldus: Groot en verwonderlijk zijn uw werken, Heere God, Albeheerscher, Gerecht en waar zijn uw wegen, Koning der volken."

Handelingen 5: 41. "Zij gingen van den Groten Raad weg, blijde dat zij waardig waren gekeurd om den Naam smaadheid te lijden"

SCHAAMTE EN DE SOEVEREINITEIT VAN GOD.

Wij zijn overtuigd door de Bijbel dat God het in zijn hoofd heeft om een ieder te berispen, en ons confronteren met de verkiezing in deze laatste dagen. Dit zal in vervulling gaan in de uiteindelijke verzoening van Israel na dat de wereld heeft gezien hoe verrot zij zijn. Deze grandioze ontplooing van Gods recht zal de uiteindelijke openbaring zijn van de verkiezing, en, Hij wil vooruit dit zelfde vuur loslaten over de kerk, zodat wij ook kunnen gereinigd worden. Wij moeten begrijpen dat velen van de voorgaande Bijbelversen, het volk Israel betreffen.

Maar zijn wij minder afvallig dan de Joden? Schranderder? Gehoorzamer, gezien de rijkdom die wij hebben in de Messias? De werkelijkheid is, dat zelfs met dit voordeel, de Naam van de Heer is meer gelasterd en zonder dat wij berouw hebben!

Als de 'schaamte behandeling' goed genoeg is voor Israel in grote hoeveelheden( en houdt U maar gereed voor de grootste dosering) dan zouden wij in de kerk er van genieten de zelfde behandeling te krijgen! Inderdaad wij zijn de "eerste vrucht".

DE SCHAAMTE VAN DE KERK

De moderne kerk schijnt verdeelt te zijn in twee groepen: Eén die denkt dat alles wat de indruk geeft bovennatuurlijk te zijn van God is zonder het te testen en zonder onderscheiding (wij weten het wel), en de anderen die eigenlijk wilden dat God hen alleen zou laten nu dat zij 'behouden' zijn. (wij hebben genoeg). Elke groep verdedigt zichzelf door zich te vergelijken met de buitensporigheden van de andere groep Als deze patalogie aanhoudt, dan genezing en eenheid is meer en meer onwaarschijnlijk als wij afwijken naar tegenovergestelde greppels van de smalle weg!

"Een verdeeld huis kan niet staan" zegt onze Heer. Als wij dit zo bezien, dan God alleen kan ons redden van de storm die gaat komen. Hij vertelde het ons vooruit - zoals Hij Petrus vertelde dat hij Hem zou verloochenen - en deze episode schijnt noodig te zijn zodat God ons 'kan redden op de beste manier'. Maar, oh oh, het is zo afschuwlijk het te overwwegen!

Mattheus 26: 75. "Hij ging naar buiten en weende bitterlijk."

Wat oorspronkelijk de basis was voor glorie - het volmaakte werk van Christus - is nu de voltooide afschuw geworden van onze schaamte. Wij hebben totaal geen verontschuldiging, wij tonen ongeloof en ongehoorzaamheid in overdreven inachtneming van de wet en toelaatbaarheid, ondanks elke aanmoediging en waarschuwing die werd gegeven. Maar het goede nieuws is dat onze schaamte kan nog altijd Zijn glorie worden!

DE SCHAAMTE VAN DE OOGST.

Zephanja 1: 1-3, "Buig u, buig u neder, volk dat niet wordt begeerd, voordat gij aan wegstuivend kaf gelijk wordt, voordat over u de dag van 's Heeren toorn komt. Zoekt allen den Heer, ellendigen des lands, die zijn verordeningen volbrengt; zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed; wellicht zult gij verborgen blijven op den dag van 's Heeren toorn."

Hosea 5: 15 - 6: 2. "Ik (( de Heer) ga mijns weegs en keer naar mijn plaats terug, totdat zij, boetende voor hun schuld, mijn aangezicht zoeken. Als het hun bang wordt, zullen zij naar mij hunkeren: Komt, laat ons weerkeren tot den Heer; want hij heeft verscheurd, maar zal ons genezen; heeft geslagen, maar zal ons verbinden; over twee dagen zal hij ons doen herleven, ten derden dage ons doen verrijzen; opdat wij leven voor zijn aangezicht."

Voelt U het? Het is het onafgemaakte leiden van de Messias. Uit deze schaamte zal God zijn verkiezing het meest duidelijk maken.

En als , zelfs nu, de kerk wegvalt van deze rijkdommen, laat ons dan de behandeling verwelkomen die God geeft aan diegenen die Hij zo liefheeft dat Hij hen zo laag brengt, zodat zij verheerlijkt worden te zijner tijd

Misschien dit is de juiste opleiding, zelfs voor die dienaren die gekozen werden om behulpzaam te zijn in de aanmoediging and veiligheid van de mensen die God zo liefheeft dat Hij hen op het laagste punt brengt voordat Hij hen verheft tot de hoogste plaats?

Lucas 22: 32. "maar ik heb voor u (Simon) gebeden dat uw geloof niet tekortschiete, en wanneer gij eens tot inkeer gekomen zijt, versterk dan uw broeders."

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email

http://www.acts17-11.com/dutch/schaamte.html