Handelingen 17:11 Bijbel Studies

Overtuigd Van ZondenJohn 16:8 "En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel."

Het eerste werk van de Heiligen Geest is de overtuiging van zonde. Als wij de tempel van de Geest zijn, Zijn aanwezigheid, Zijn naam in ons zal ons, en anderen, overtuigen van zonde. Wij voelen meer verwantschap met hen die, zoals wijzelf, verlangen naar meer overtuiging, berouw,

WANNEER HEILIGHEID IN CONTACT KOMT MET GODDELOZE MENSEN.

Mattheus 10:34. "Meent niet dat ik gekomen ben om vrede op de aarde te brengen; ik ben gekomen niet om vrede te brengen maar het zwaard."

Iedere keer als Jesus ergens kwam, bracht Hij verdeeldheid onder de mensen. Hij bracht een innerlijke vrede aan sommigen, maar uiterlijke vijandigheid tussen mensen die het best met elkaar konden vinden totdat Hij op het toneel kwam. De Geest van God is de grote polariteit, tweedrachtzaaier, en zwaard! Als deze Geest in ons woont, dan kunnem wij verwachten dat ook wij licht zullen werpen aan welke eeuwige zijde mensen zich bevinden.

AGENTEN VAN OVERTUIGING.

2 Corinthiers 2:15,16. "Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan; Dezen wel een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam?"

Spreuken 24: 24,25. "Wie tot hem die ongelijk heeft zegt: Gij zijt in uw recht! hem zullen volken vloeken, natien verwensen. Maar den bestraffers gaat het goed, over hen komt een bede om geluk."

Het moet ons niet verwonderen dat als wij Christus volgen, dat die mensen die in zonden willen blijven zich niet op hun gemak zullen voelen; dat wij beschuldigd worden dat wij over alles direct een oordeel hebben voor dat wij zelfs één woord hebben gezegd, en in het algemeen krijgen mensen een hekel aan ons en worden wij vermeden ter wille van Zijn Naam. Anderen worden aangetrokken tot ons voor dezelfde redenen. Dit is het puur bewijs van de Heiligen Geest in ons woont! Als dit niet zo is, kan iemand ooit beweren dat hij een zekere maat heeft van de Heiligen Geest ? Heiligheid, van nature, doet zonden sterk uitkomen.

Epheziers 5:11,13. "en neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis; berispt ze veeleer... alwat door het licht wordt terechtgewezen komt aan het licht"

HET VOORRECHT VAN OVERTUIGING

Oswald Chambers: "Door het geweten overtuigd worden is een van de zeldzaamste dingen die een man ooit kan overkomen. Het is het begin van een begrip van God. Jesus Christus zei dat wanneer de Heiligen Geest komt Hij zou ons overtuigen van zonde, en als de Heiligen Geest ons geweten wakker schudt en ons brengt in de tegenwoordigheid van God, is het niet zijn verwantschap met mensen waar wij last mee hebben, maar met onze verwantschap met God."

PROFETEREN EN OVERTUIGING

Johannes 12:43. "want zij verkozen de eer bij de mensen boven de eer bij God."

Wij profeteren telkens wanneer wij spreken voor God. Dit kan gedaan worden door te zeggen " de Heer zegt...." of door weergeving van wat God zegt als een dominee, predikant, leider van een bijbel studie, of door eenvoudige christelijke getuigenis. Wij allen moeten streven Gods woord te spreken (1 Korinthiers 14: 1), dat brengt overtuiging dat leidt naar berouw en zaligmaking..... of het kan ook, als het geweigerd wordt, leiden tot een afstoting van de Heiligen Geest en Gods toorn. Het is de wil van God echter dat, wat ook het resultaat, wij Zijn Woord spreken.

Jeremia 35:15. "Ik heb al mijn dienaren de profeten tot u gezonden, onverdroten, met de vermaning: Bekeert u toch, een iegelijk van zijn bozen weg, maakt uw handelingen goed,.. Doch gij hebt niet naar mij het oor geneigd noch geluisterd."

"BEMOEDIGEN" MENSEN IN ZONDE TE BLIJVEN

Een valse profeets is iemand die Gods woord verkeerd overbrengt. Als wij spreken uit naam van onze God, zeggen wij wat Hij zegt, of, werken wij in belang van ons eigen belang onder Zijn banier? Valse profeten zijn meer geinteresserd in het maken van vrienden dan in het maken van discipels, meer geinteresseerd in het behaag van mensen dan van God. Wanneer wij Gods wensen voor ons vervalsen, dan bemoedigen wij niet alleen anderen de boodschap van God af te stoten, maar wij zullen delen in het oordeel van hen die wij niet hebben overtuigd van zonde.

Ezechiel 3:18,19. "Wanneer ik tot den goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven--en gij hebt hem niet gewaarschuwd, noch gesproken om den goddeloze af te brengen van zijn goddelozen weg, teneinde hem in het leven te behouden, dan zal hij wel om zijn eigen schuld sterven, maar zijn bloed verhaal ik tevens op u. Wanneer gij daarentegen den goddeloze gewaarschuwd hebt maar hij heeft zich niet van zijn goddeloosheid noch van zijn goddelozen weg afgekeerd, dan zal hij om zijn eigen schuld sterven, maar gij zult uw leven gered hebben."

Ezechiel 3:20,21. " En wanneer een rechtschapene zich van zijn rechtschapenheid afkeert en onrecht bedrijft, en ik een struikelblok voor hem leggen zal, zodat hij sterft, dan sterft hij, omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, in zijn zonde, terwijl de gerechte werken die hij gedaan heeft niet herdacht zullen worden; maar tevens verhaal ik zijn bloed op u. Wanneer gij daarentegen den rechtschapene hebt gewaarschuwd niet te zondigen en hij zondigt niet, dan blijft de rechtschapene in leven omdat hij gewaarschuwd was, en gij hebt uw leven gered."

MAAR DAT IS NIET ERG BEMEODIGEND

Johannes 16:13. " wanneer hij komt, de Geest der waarheid, dan zal hij u leiden tot de volle waarheid; want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar zal zeggen alwat hij hoort en u de toekomst aankondigen."

De Heiligen Geest zal nooit onze menselijke natuur bemoedigen . De waarheid is dat onze natuurlijke verlangens en natuur moet sterven. Wij zijn slechte mensen. Daar wij verlangen naar een gemeenschap met een volkomen heilige God, iemand moet veranderen, en dat is niet God. God offert eeuwige bemoediging door het Evangelie: dood, begravenis, en wederopstanding. het beginpunt is de waarheid. De waarheid verklaard ons schuldig: wij zijn schuldig door zonden. Overtuiging van zonde is de eerste step in de kringloop van zaligmaking, en wij zouden het moeten verwachten en verwelkomen als het zijn dodelijke werk doet in de 'oude mens'.

Philippenzen 4:8. "Eindelijk, broeders, al wat waar, al wat eerbiedwaardig, al wat recht, al wat rein,..."

Johannes 8: 32. "gij (zult) in de waarheid inzicht hebben, en de waarheid zal u vrijmaken"

DE HEILIGEN GEEST 'KORT SLUITEN'

1 Johannes 1: 8-10. " Zeggen wij dat wij geen zonden hebben, dan bedriegen wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden wij onze zonden, dan is Hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons van alle ongerechtigheid te reinigen. Zeggen wij dat wij niet gezondigd hebben, dan maken wij Hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons."

EEN SCHULDGEVOEL, AANGEMOEDIGD DOOR DE APOSTEL PAULUS

2 Corinthiers 7:8-11, "Dat ik u in mijn brief bedroefd heb, dat berouwt mij niet; en al had het mij berouwd, nu ik zie dat die brief u, al is het voor een korten tijd, bedroefd heeft, nu verheug ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij door die droefenis tot inkeer zijt gekomen; want gij zijt bedroefd geweest zoals het God behaagt, zodat gij in genen dele door ons toedoen schadelijdt. Want de droefenis die naar Gods wil is leidt tot onberouwlijke bekering ten heil, de wereldse droefenis heeft den dood ten gevolge. Zie toch, hoe dat bedroefd zijn naar Gods wil een grote kloekheid in u heeft uitgewerkt...."

SCHULDGEVOELENS

Jeremia 6:15. "Zij zijn te schande geworden, omdat zij afschuwelijke dingen deden. Toch schamen zij zich volstrekt niet...."

Mensen klagen vaak over schuldgevoelens, maar schuldgevoel and overtuiging zijn meestal het resultaat van zonde. Zonde is het probleem, schulgevoel is het symptoom. De meesten van ons hebben een probleem met zondigen, niet een probleem met schuldgevoelens.

HET SYMPTOOM OPLOSSEN, OF HET PROBLEEM?

Stelt U voor het schandaal van iemand die een babie die koorts heeft in een diepvries stopt om " het probleem op te lossen". "Hey, het kind was heet, we moesten hem afkoelen". Proberen symptomen op te lossen, liever dan problemen, maakt het probleem onvermijdelijk slechter.

Toch hebben sommigen in de moderne kerk er een industrie van gemaakt "symptomen van schuldgevoelens op te lossen " - met het gevolg van de geestelijke ondergang van velen. Wij betalen iemand om ons goed te doen voelen, zonder berouw; om ons het tijdelijke gevoel te geven dat God onze zonden goed vindt: om ons schuldgevoel te verzachten met mooie woorden. Maar als de zonde dat het schuldgevoel veroorzaakte niet behandeld is, is elke verlichting is alleen maar tijdelijk en kan het probleem erger maken. Per slot van rekening, overtuiging is het eerste werk van de Heiligen Geest.!

Johannes 16:7-8. "Doch ik zeg u de waarheid: Het is heilzaam voor u dat ik (Jesus) heen ga. Want indien ik niet heenging, zou de Helper niet tot u komen; maar indien ik heenga, zal ik hem tot u zenden. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel."

Jeremia 3:13. "Alleenlijk, erken uw schuld...."

DE "POSITIEVE" ZIEKENHUIS GELIJKENIS.

Stelt U voor dat een doctor in een schoon, goed verlicht ziekenhuis het volgende gesprek heeft met een patient: "Wat schijnt het probleem te zijn"? De patient antwoord: " Mijn vingers zijn prima". "Goed zo, maar wat is er dan fout met U"? Wel, mijn voeten voelen fantasties." "Goed zo, maar dit is een ziekenhuis, wat kunnen wij voor U doen?" Wel, laat mij pochen over mijn benen, I heb er de hele dag op gelopen". "Prima, maar dit is een plaats van genezing. Hier concentreren wij ons op wat verkeerd is, zodat wij U volledig gezond kunnen maken. Zo, waar doet het pijn?" Nu stelt U voor dat de patient zegt: "Dat is niet erg positief, ik will veel liever praten over wat is goed in mij" of " Ik denk dat ik naar een ander ziekenhuis ga", ik voel me zo 'ziek' hier, iedereen schijnt een oordeel te hebben en fouten te vinden in anderen"

Of, het tegenovergestelde, verbeelt U een behoeftige patient die naar het ziekenhuis gaat en smeekt voor help voor een bepaald probleem, en dat de doctor zegt, " Veroordeel jezelf niet door te zeggen dat je een probleem hebt. Daar ben ik het niet mee eens! Laten wij ons concentreren op wat positief is! We hebben net een leuk gesprek over hoe goed onze administrateur is..."

De Kerk zou moeten handelen als een geestelijk ziekenhuis. Een plaats waar zondaren komen om genezen te worden. Maar meestal, in modern Christendom, kerken zijn plaatsen waar mensen worden verzekerd in hun ziekten of, erger nog, waar zieke mensen snoeven over hoe gezond ze wel zijn.

UIT DE LOOPGRAVEN EN IN HET SPEL

Het werk van de heiligen Geest kan vergeleken worden met "rennen om de honken naar home" (Baseball:)

                                                                berouw
                                                                  /     \
                                                                /         \
                                                        macht         schuldgevoel
                                                                \         /
                                                                  \     /
                                                                  home

BLIJVEN HANGEN IN DE EERSTE 'HONK'

Diegenen met echte schuldgevoelens zijn blijven hangen in de eerst 'honk'. Wij moeten door al de honks gaan voordat wij thuis kunnen komen, en onze trainer spoort ons aan het hele circuit te rennen. Somigen zouden direct naar de derde honk willen rennen, anderen hebben hun schuldgevoel erkend maar will berouw overslaan en aanspraak maken op God's macht en genade. En zo gaat het verder...

2 Timotheus 2:5. "En als iemand een kampprijs tracht te veroveren, wordt hij niet gekroond tenzij hij naar de vastgestelde regels heeft gekampt."

VAN DE BAAN ZIJN

Markus 15:29,30. " En de voorbijgangers smaalden hem en zeiden hoofdschuddend: Ha, gij die den tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf door van het kruis af te komen! "

Velen luisteren naar de trainer van de tegenpartij en naar het advies dat komt van de tribune. " Laat dat schuldgevoel gaan!" Maar het heeft God heel wat gekost om ons ziek te maken van onze eigen zonden. Willen wij God laten afmaken wat Hij is begonnen, of blijven wij hangen op de eerste honk? Erger nog, willen wij afwijken van onze overtuiging voordat wij de eerste 'honk' met God hebben gehaald? In onze raadgeving aan anderen, aan welk team behoren wij?

C.H.Spurgeon: "Er kan geen genade zijn als er geen schuldgevoel is.... Jullie zijn zulke goede mensen dat, als een religieuse aanvulling je zegt: 'Ja, wij zijn allemaal zondaren' . Maar in je hart meen je er niets van. Je wilt nooit vragen voor genade (macht); want je hebt geen gevoel van schaamte."

OVERTUIGING IS DE EERSTE HONK

IN ONZE LIEFDE VERHOUDING MET GOD.

Ezra 9:6. "Mijn god, ik ben te beschaamd en verlegen om mijn aangezicht tot u, mijn god, op te beuren; want onze zonden zijn ons boven het hoofd gewassen en onze schuld is hemelhoog."

Lukas 18:13,14. "En de tollenaar stond van verre, en wilde zelfs zijne ogen niet opheffen ten hemel, maar sloeg op zijne borst, zeggende: God, wees mij zondaar genadig! Ik zeg u: Deze ging af gerechtvaardigd naar zijn huis...."

Prediker 7:2-4. "Het is beter in het klaaghuis te gaan, dan in het huis des maaltijds; want daarin is het einde aller mensen, en de levende neemt het ter harte.Treuren is beter dan lachen, want door treuren wordt het hart verbeterd; het hart der wijzen is in het klaaghuis, maar het hart der dwazen in het huis der vreugde."

Psalmen 13:1,2. "Een psalm van David om voor te zingen. Heer, hoelang zult Gij mij geheel vergeten? Hoelang verbergt Gij uw aangezicht voor mij? Hoelang zal ik mij bekommeren in mijne ziel, en mij dagelijks beangstigen in mijn hart? "...

HOMERUN

Jeremia 31:9,12,13. "9 Zij zullen komen, wenende en biddende; Ik zal hen leiden, ja Ik zal hen leiden aan waterbeken, op een rechten weg, dat zij zich niet stoten;... En zij zullen komen en op de hoogte te Sion juichen, en zij zullen zich in menigte vergaderen tot des Heren gaven,... hunne ziel zal zijn als een waterrijke hof, en zij niet meer bekommerd zullen zijn. Alsdan zullen de jonkvrouwen vrolijk zijn in reien, ook jongelingen en ouden tegader; want Ik zal hunne treurigheid in vreugde veranderen, en zal hen troosten en hen verblijden na hunne droefenis."

Zephania 3:15-19. "De Heer heeft hen die u kwamen vonnissen weggedaan,...Vrees niet, Sion! dat uw handen niet slap neerhangen. De Heer, uw god, is in uw midden,... hij zal zich blijde over u verheugen,... zich juichend over u verblijden,.. (Ik zal) redden het kreupele, herzamelen het verstrooide, hen stellen tot voorwerp van lof, tot een van roem op de ganse aarde."

Jesaia 51:11,12, 14. "Alzo zullen de verlosten des Heren wederkeren en met roem tot Sion komen, en eeuwige vreugd zal op hun hoofd zijn; blijdschap en vreugd zullen zij aangrijpen, droefenis en klacht zal van hen wegvlieden. Ik, Ik ben uw Trooster:... Snel zal de gekluisterde ontboeid worden; hij zal niet sterven in den kuil, zelfs zal hij aan brood geen gebrek lijden."

Jesaia 60:1,2-4,5. "Waak op, word licht, want uw licht komt, en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis bedekt het aardrijk, en donkerheid de volken; maar over u gaat de Heer op, en zijne heerlijkheid schijnt over u..... Hef uwe ogen op en zie rondom: deze allen, verzameld, komen tot u; uwe zonen zullen van verre komen, en uwe dochters op den arm herwaarts gedragen worden. Dan zult gij uwen lust zien en uitbreken, en uw hart zal zich verwonderen en uitbreiden,...".

Isaia 60: 20. "Uwe zon zal niet meer ondergaan, en uwe maan niet meer verduisteren; want de Heer zal u tot een eeuwig licht zijn, en de dagen uws verdriets zullen een einde hebben."


Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email: henkf@sympatico.ca

http://www.acts17-11.com/dutch/overtuigd.html