Handelingen 17:11 Bijbel Studies

Het LichtGenesis 1:3. "En God zeide: Er zij licht; en er was licht."

Genesis 3:8. "Toen zij het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de avond koelte, verborgen de mens en de vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte van de hof."

Dallas Willard beweert: "Vrijwel al kwade daden en plannen zijn begonnen met de gedachte dat ze kunnen verborgen worden met bedrog." Het koninkrijk van het kwade is gebouwd op leugens, geheimen, en duisternis. Het heeft de afwezigheid van licht nodig zodat het kan overleven. Zo, ondanks zijn vreeselijke verschijning, het koninkrijk van het kwade is zwak in zijn samenstelling. Draai het Licht aan en de kwaaddoeners weten niet hoe gauw ze kunnen verdwijnen. Een goed voorbeeld is een recent bank-schandaal. Al het kwaad dat de bank deed kon alleen maar gebeuren met de medewerking van veel mensen die het stilletjes hielden. Een barst in het systeem bracht de hele zaak in het licht. Trek aan een draadje, en de hele zaak valt uit elkaar.

ZONDE GROEIT IN HET DONKER.

Job 24: 13,15,17. "Anderen behoren tot de vijanden van het licht, zij kennen zijn wegen niet en blijven niet op zijn paden....Het oog van de overspeler wacht op de schemering, denkende: Geen oog mag mij zien; en hij legt een bedekking op zijn gezicht...want voor hen tezamen is diepe duisternis als morgenstand, daar zij met de verschrikkingen der diepe duisternis vertrouwt zijn."

Jesaja 29: 15,16: "Wee de genen die hun plannen voor Jahwe diep willen verbergen en alles in het duister doen, en zeggen, "Wie ziet ons? Wie weet van ons? Zo keert men de zaken om. Wordt de pottenbakker soms met het leem gelijkgesteld? Kan het maaksel van zijn maker zeggen: Hij heeft mij niet gemaakt? Zegt het aardewerk van de pottenbakker: Hij kan er niets van?"

Jesaja 28:15. "Omdat gij zegt: ....want wij hebben een leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen."

Psalm 139:7,11,12. "Waarheen zou ik gaan voor Uw Geest, waarheen vlieden voor Uw aangezicht?...Zeide ik: Duisternis moge mij overvallen,...maar de nacht [is] licht als de dag."

Jeremia 23:24. "Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord des Heren. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het woord des Heren."

Jeremia 16:17. "want mijn ogen zijn op al hun wegen, deze zijn voor mij niet verborgen, en hun ongerechtigheid is voor mijn ogen niet bedekt."

LICHT ALS OORDEEL.

Hetzelfde licht dat nodig is voor planten te groeien, maakt klei hard. Het licht is het zelfde, maar de reactie is volkomen anders.

Johannes 3:19,20. "Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn."

GEHEIMEN ZIJN TIJDELIJK, MAAR

JE KAN VERTROUWEN OP HET LICHT.

Matheus 10:26,27. "Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden. Wat Ik U zeg in het donker, zegt het in het licht; wat gij U in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken."

Marcus 4:22. "Want er is niets verborgen, dan om geopenbaard te worden, of aan het oog onttrokken, dan om in het openbaar te komen."

WAT VERLICHT HET LICHT?

Psalm 90:8. "Gij stelt onze ongerechtigheden voor U, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn".

Job 12:22. "Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en brengt de diepe duisternis aan het licht."

Job 28:11. "[God] brengt het verborgene aan het licht."

Daniel 2:22. "Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem."

1 Korinthiers 4:5. "...[God] die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken."

STRUIKELEN IN HET DONKER?

Stel je voor, dat je in een donkere kamer bent. In de kamer zijn grillig gevormde beeldhouwerken, scherpe voorwerpen hangen van het plafond, hopen mest op de vloer, en oude meubelen waar je tegenaan kan bonzen. In de duisternis het is mogelijk om te denken dat de kamer 'OK' is. Maar licht zou een lelijk beeld laten zien; en dan zou je niet meer kunnen doen als of er niets aan de hand was. Zou de waarheid voor onze 'ogen' niet een beter soort pijn zijn dan het struikelen en tasten in zo'n kamer? Met het licht aan: alles zou te zien zijn; je zou kunnen lopen in de kamer zonder enig probleem; het zou schoon gemaakt kunnen worden; en er zouden dingen van waarde en schoonheid kunnen zijn in die kamer, die gezien en gebruikt konden worden. Als het licht aan gaat, verwelkomen wij de waarheid of doen we snel 'het licht uit'; ontvangen wij het, zelfs als het pijn kan doen?

Jesaja 59:9,10. "Wij wachten op het licht en zie, er is duisternis; op stralende helderheid en wandelen in het dicht donkerte. Wij tasten als blinden langs de wand, als wie geen ogen hebben, tasten wij;..."

Job 12:25. "Zij tasten rond in lichtloze duisternis, en Hij doet hen dwalen als een beschonkene."

Johannes 12:46. "Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve."

Johannes 11:9,10. "Jesus anwoordde: Gaan er geen twaalf uren in een dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien; maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is."

Hebreeen 4:12,13. "Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenschijdt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingenen gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen."

Johannes 12:35. "Jesus dan zeide tot hen: Nog een korte tijd is het licht onder U. Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis U niet overvalt; en wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heen gaat."

Psalm 32:5. "Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden, en Gij vegaaft de schuld mijner zonden."

1 Johannes 2:9-11. "Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis, en hij weet niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind."

HET EERSTE WERK VAN DE HEILIGE GEEST.

Johannes 16:7-9,12,13. "....Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot U komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot U zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;"....Nog veel heb Ik U te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij U de weg wijzen tot de volle waarheid;..."

Psalm 69:6. "O God, Gij kent mijn verdwaasdheid, mijn schuldige daden zijn niet voor U verborgen."

Om een alcoholist zover te krijgen dat hij zijn probleem erkent, is de halve oplossing. De rest is verkregen via organizaties zoals de AA. De alcoholist moet een verslag geven aan zijn medemensen en de waarheid zien van zijn gedrag.. Voor ons allen, naar het licht toegaan en er in blijven is de enige genezing! In het licht kunnen wij vergeving ervaren, en liefde, genezing en gemeenschap. Het licht af te verwerpen is het zelfde als God te verwerpen.

1 Johannes 1:5-10. "En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en U verkondigen: GOD IS LICHT en in Hem is geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jesus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons."

Jakobus 5:16. "Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. "

Jakobus 5:16. ".....opdat gij gezond wordt."

BELIJDEN, GOED VOOR DE ZIEL?

Als God licht is, dan doen wij beter gewend aan God te zijn. Maar als wij in het licht gaan, dan betekent het dat onze daden openbaar worden. Wij moeten dan de kosten berekenen. Hij [God] weet het al, maar nu anderen zullen het ook weten.

In Gods licht, hoogmoed smelt als was, en de drang van het vlees is om naar bedekking te rennen. Maar als we strijden tegen de verzoeking om 'het licht te verduisteren', dan God wil onze zwakheden, waar we over struikelen, verlichten. Dit is een gedeelte van de waarheid dat ons vrij zal zetten.

Psalm 7,8-18,19. "[David] Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend. ..Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou; aan brandoffers hebt Gij geen welgevallen. De offeranden Gods zijn een verbroken geest;"

Spreuken 28:13. "Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontverming."

LEVEN IN HET LICHT.

Lucas 18:13,14. "De tollenaar stond van verre....en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig! Ik zeg U: Deze keerde....gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zich verhoogt, zal vernedert worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden."

Handelingen 19:18. "en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden."

1 Timotheus 5:20. "Wie in zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben."

Romeinen 13:12. "De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts."

WIJ ZIJN HET EIGENDOM VAN DE DAG.

1 Tessalonicenzen 5:5-8. "....gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn..."

Psalm 119:105. "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad."

2 Korinthiers 4:2,6. "....wij hebben verworpen alle schandelijke pracktijken,...Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit de duisternis, heeft het doen schijnen in onzen harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus."

ZIJT LICHT.

Efeziers 5:8-14. "Want gij waart vroeger in duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des lichts bestaat uit lauter goedheid en gerechtigheid en waarheid -, en toets wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht wordt ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht."

2 Samuel 22:29. "Want Gij, O HERE, zijt mijn lamp; en de HERE doet mijn duisternis opklaren."

Psalm 27:1. "De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaart zijn ?"

Mattheus 5:14,15. "Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder een korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn."

Spreuken 4:18,19. "Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag. De weg der goddlozen is als duisternis; zij weten niet, waarover zij kunnen struikelen."

Johannes 8:12. ".....Ik ben het licht der wereld; wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben."

Johannes 1:5. "...het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen."

Daniel 12:3. "En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos."

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email

http://www.acts17-11.com/dutch/licht.html