Handelingen 17:11 Bijbel Studies

KennisIs het niet onvolkomen? Is het niet trots op zichzelf? En dan daar is de 'Boom der ....'! Maar is er ons ook niet gezegd om te "Kijken / Vragen / Zoeken naar kennis en er in wandelen?

Allereerst zullen wij kennis, wijsheid en begrip bekijken als een eenheid.

HOE LANG ZAL KENNIS NUTTIG ZIJN?

1 Korintiers 13: 8 - 12." .....maar profetieen, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man geworden ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. [Tenzij anders vermeld,al de bijbel verwijzingen zijn genomen van de 'Nieuwe Vertaling' -NBG- 1952]

INTUSSEN

Kennis is noodzakelijk, omdat wij problemen hebben als een resultaat van 'De Val'. Kennis dat echt is staat toe dat die problemen kunnen worden opgelost en dat ze vermeden kunnen worden. Als aan automobiel stuk gaat, dan mechanische kennis is nuttig, in ander tijden is het niet noodzakelijk! Het is hetzelfde met al de problemen van het leven. God geeft ons de kennis om 'gebroken' mensen te herstellen, om onszelf te beschermen voor de moeilijkheden van het leven, en om toe te staan dat liefde zich uitdrukt in goede werken.

KENNIS STAAT TOE DAT LIEFDE ZICH UITDRUKT IN WAT?

Spreuken 3: 19,20. "de Heer heeft door wijsheid de aarde gegrond, door verstand de hemelen vastgesteld, door zijn kennis zijn de waterdiepten geklieft...." Spreuken 24, 3,4. "Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd; door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en liefdelijk bezit."

LIEFDE ZONDER KENNIS.

Sandy Gregory's verhaal van een onwetende, maar liefdevolle moeder: Zij voed haar kinderen een diet van alleen maar vlees, omdat zij geloofd dat vlees het beste voedingsmiddel is. Opeen dag krijgt zij een belangrijke kennis nadat zij een voedingstabel had gelezen, en zij begint verschillende voedingwaren te kopen voor haar children. Het resultaat is dat haar kinderen gezonder worden. Vraag: Heeft de moeder haar kinderen meer lief voor, of nadat zij die kennis kreeg? Hmmm... Hetzelfde! Maar totdat zij die kennis kreeg was haar liefde vruchteloos, het had een tegenovergesteld effect! Kennis dat is juist, laat liefde uitgroeien tot een goede vrucht.

Romeinen 10:2. "Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand."

Spreuken 19:2. "Zonder verstand deugt zelfs ijver niet, wie haastig is met zijn voeten, begaat een misstap."

Hosea 4:6. "Mijn volk gaat ten gronde door het gebrek aan kennis."

DE ONVERSTANDIGEN. ( Die mensen die met opzet ontwetend zijn en de waarheid ontwijken)

Spreuken 1: 28-33. "Dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heren niet hebben verkozen, mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, zulllen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden hun raadslagen. Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden, de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten. Maar wie naar Mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil."

Efeziers 5: 17. "Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is."

Spreuken 23: 23. "Koop de waarheid en verkoop niet de wijsheid en evenmin de vermaning en het inzicht. " [Willibrord]

Spreuken 9: 6. "laat varen het onverstand, dan zult gij leven, en betreedt de weg van het verstand."

Jakobus 1: 5. "Indien echter iemand van U in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden."

Spreuken 8: 11. "Want wijsheid is beter dan koralen, al wat men zal kunnen begeren, kan haar niet evenaren."

Spreuken 19: 8. "Wie wijsheid verwerft, heeft zichzelf lief en wie zich door inzicht laat leiden, vindt het geluk."[ Willibrord]

Spreuken 13: 20. "Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht. "

Spreuken 24: 5,6. "Een wijs man is sterk, een man van kennis betoont kracht; want met overleg moet gij de strijd voeren en de overwinning ligt in de veelheid van raadgevers."

KOMT ER EEN SOORT VAN KENNIS DAT ONTWEKEN MOET WORDEN?

Genesis 2: 17. "....van de boom van de kennis van goed en kwaad moogt gij niet eten, want op de dag dat gij daarvan eet, moet gij sterven."[Willibrord]

1Korintiers 14: 20. "Broeders, weest kinderen in de boosheid, maar niet in uw oordeel. Weest in uw denken volwassen mensen."[Willibrord]

Romeinen 16: 19. ".....ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade."

Romeinen 16: 19. ".....ik wens U toe, dat gij, volleerd in het goede, door geen kwaad wordt aangetast."[Willibrord]

Matteus 10: 16. "Zie, ik zend U als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven."

ONS EIGEN BEGRIP.

Filippenzen 4:7. "En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jesus."

Job 36: 26. " Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet......"

Spreuken 3: 5, 7. "Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.....wees niet wijs in uw eigen ogen..."

TWEE SORTEN VAN KENNIS, VAN BOVEN EN VAN BENEDEN.

Jakobus 3: 13-17. "Wie is wijs en verstandig onder U? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt U dan nioet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontverming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinst."

1 Korintiers 1: 19-31. "Want er staat hgeschreven: 'Verderven zal ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal ik verdoen'.

Waarblijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van dez tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekent heeft, heeft het Gods behaafd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven. Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn , Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want de dwaze van God is wijzen dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Ziet slechts , broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werd: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit Hen is het, dat gij in Christus Jesus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme den Here."

1 Korintiers 3: 18-21. "Laat niemand zich misleiden! Indien iemand onder U meent wijs te Zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaashied voor God. Want er staat geschreven : Die de wijzen vangt in hun sluwheid; en elders: De Heer weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn.Daarom, niemand beroeme zich op mensen...."

KENNIS ZONDER LIEFDE?

1 Korintiers 8: 1,2. "Wij weten, dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Indien iemand zich inbeeldt enige kennis te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen, zoals het behoort."

1 Korintioers 8:1. "...kennis alleen leidt tot eigenwaan, het is de liefdedie opbouwt."[Billibrord]

1 Korintiers 13: 2. "Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, ....maar had de liefde niet, ik ware niets."

OPENBARENDE KENNIS, DOOR DE HEILIGE GEEST.

Matteus 11: 25. "Op een zeker ogenblik nam Jesus weer het woord en sprak: Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen." [Willibrord]

Spreuken 2: 6, 9-11. "Want de Heer geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.....Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg. Want de wijsheid zal in Uw hart komen en de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn; bedachtzaamheid zal over U waken, verstandigheid zal U behoeden."

Jakobus 1: 17. "Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van bovben neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer."

HET GEHEIM VAN GOD.

1 Korintiers 2 :6-10. "Toch spreken wij onder de volmaakten over wijsheid, maar dat is niet de wijsheid van deze wereld of van de machten die deze wereld beheersten, wier ondergang op handen is. Wij verkondigen Gods wijsheid, die verborgen was, het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking.....Dit zijn dingen waar van de Schrift zegt: ' Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor hen die Hem lief hebben. Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest van God doorgrond alles, zelfs de diepste geheimen van God."[Willibrord]

1Korintiers 2 : 10. "Want God heeft het ons geopenbaard door de Geest."

Filippenzen 1: 9,10. "En dit bid ik, dat Uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aan komt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus."

Kolossenzen 1: 9,10. "Daarom houden wij ook sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor U te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervult moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heer waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God."

HEBBEN WIJ OOIT GENOEG KENNIS?

2 Petrus 1: 2,3. "Genade voor U en vrede in rijke overvloed door de kennis van God en van Jesus, onze Heer.Want al wat voor leven en vroomheid nodig is, heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken met de kennis van Hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht."[Willibrord]

Romeinen 15: 14. "Broeders, ik voor mijn twijfel er niet aan of gij zijt best in staat zelf elkaar van advies te dienen; gij zijt immers bezield met de beste bedoelingen en toegerust met alle mogelijke kennis."[Willibrord]

Kolossenzen 1: 28. "Hem verkondigen wij, wanneer wij allen zonder onderscheid vermanen en onderrichten met alle wijsheid die ons gegeven is, om ook allen zonder onderscheid in Christus tot volmaaktheid te brengen."[Willibrord]

Fillippenzen 3:16. " Laten wij in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan."

Jakobus 4: 17. "Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde."


Kennis, Begrep, en Wijsheid


1 Korintiers 12: 8. "Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de andere met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest;"

De Bijbel gebruikt vaak de woorden Kennis, Begrip, en Wijsheid afwisselend, maar soms worden ze apart en duidelijk gebruikt . Het kan daarvoor nuttig zijn om de verschillende betekenissen te beschrijven.

Kennis is het fijt. Begrip is de bekwaamheid de betekenis van het fijt te onderscheiden, en Wijsheid is te weten wat er mee te doen. Omdat God zelden al de drie gaven geeft aan een persoon, moeten wij samenwerken en elkaar helpen met onze bepaalde gave - in deze, als in elk andere geval!

Kennis Begrip Wijsheid
Fijten Betekenis Wat verder
MededelingBeginselen Toepassing
AandenkenRedenerenActie
ScholierenLerarenProfeten

De mensen met Wijsheid kunnen vergaren, herinneren en hebben toegang tot informatie. Zij 'kennen' de Bijbel. Gods woord is werkelijk 'in hun'. Zij zijn scholieren. Maar het is mogelijk om Kennis te hebben, zonder Begrip en Wijsheid. De fijten te hebben, maar absolut geen begrip wat er mee te doen.

De mensen met Begrip kunnen de betekenis van de informatie er uit halen. Zij 'zien' de dynamics de fijten, de 'wat', 'hoe', en 'waarom'. Zij zijn de leraren! Begrip is als een lens die de fijten in focus brengen. Begrip produceert 'regelen der kunst' of beginselen.

De mensen met Wijsheid weten dan welk beginsel toe te passen. Begrip zonder Wijsheid kan tegenstrijdig zijn.( Speuken 26: 4,5.) Bijvoorbeeld: 'Hij die aarzeld is verloren', is een geldig principe, net als: 'Haastige spoed is zelden goed ' Wij zien de waarheid van alle twee. Maar welke moeten wij nu toepassen? De mensen met Wijsheid weten wat ze moeten doen . Zij weten welke weg in te slaan. Zij doen het juiste ding. In contrast, er zijn velen die de juiste Kennis en Begrip hebben , maar ze doen altijd verkeerd .Wijsheid, als het ware, is het doel, en Kennis en Begrip hebben alleen maar eeuwige waarde als het resultaat Wijsheid is, of wat we nu gaan doen.

Jakobus 1: 5. "Indien echter iemand van in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden."

God belooft Wijsheid aan hen die er om vragen. Kennis en Begrip kan ons te boven gaan. Vaak, als we bidden voor Wijheid, brengt God ons in gemeenschap met gelovigen die ons een antwoord kunnen geven, maar van wie wij niet houden. God heeft ons overvloedig gegeven, maar wij willen ons niet onderwerpen aan de 'Gemeenschap der Gelovigen' om het te ontvangen.

De voorgaande definities gebruikt woorden in een 'speciale betekenis' De woorden worden normaal vaker gebruikt als een synoniem; en zo is het ook in de Bijbel. Door een speciale betekenis aan een woord te hechten, de hoop is dat de werkelijke verschillen in toepassing helder worden. Als deze definities uw smaaklust voor de Bijbel toeneemt, brengt dingen in een betere focus, of helpt U om de goede dingen te doen, dan is het goed. Als dit niet het geval is, dan vergeet het dan maar!

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email

http://www.acts17-11.com/dutch/kennis.html