Handelingen 17:11 Bijbel Studies

GeloofLucas 18:8. "... als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde? (Note: Tenzij anders genoteerd, al bijbel verwijzingen zijn genomen van de Nieuwe Bijbel vertaling van het Nederlandse Bijbel Genootschap)

ABRAHAM : EEN DUIDELIJK VOORBEELD VAN HET GELOOF.

Romeinen 4: 18 - 21. "Tegen alle hoop in heeft hij {Abraham} gehoopt, en geloofd dat hij vader zou worden van vele volkeren, gelijk hem gezegd was: 'Zo talrijk zal uw nageslacht zijn' . Zijn geloof vervlouwde niet, toen hij, de honderd jarige, dacht aan zijn eigen afgeleefd lichaam en aan de dorre schoot van Sara. Hij twijvelde geen ogenblik aan God's belofte. Integendeel hij heeft God geeerd door de kracht van zijn geloof, door zijn vast overtuiging dat God zou zijn belofte volbrengen.

HET GELOOF

Lucas 18:8. "... als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

DE WAARHEID GELOVEN.

'Geloof' is vertrouwen in de waarheid. Het heeft twee elementen: 1) Overtuigd zijn van de waarheid, zeker zijn van de realiteit, een bewijs hebben van de dingen die je niet kunt zien; en 2) het geloven in, hopen op, omhelzen van, en begrijpen van de waarheid.

Hebreeen 11:1. "Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen die men niet ziet."

Hebreeen 11:1. "Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen, het overtuigd ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen." [Willibrord]

Hebreeen 11:1. "Geloof.....geeft ons een zekerheid van werkelijkheden die we niet kunnen zien."[Vrije vertaling van de NEB bible]

Hebreeen 11:1. "Nu, geloof is dat wij zelfverzekerd zijn in wat wij hopen, en overtuigd van wat wij niet zien.[Vrije vertaling van de Moffat Bible]

Hebreeen 11:1. "Nu geloof is een gegronde zekerheid van dat waar wij op hopen, en een overtuiging van de realiteit van dingen die wij niet kunnen zien."[Vrije vertaling van de Weymouth New Testament-1912]

De waarheid erkennen is alleen maar de helft van het geloof. Het Woord van God moet worden gelooft , hoopt in, omhelst, en gepakt.! Om werkelijk te geloven je moet volledig overtuigd zijn dat wat omhelst is, is de volle waarheid.

Lucas 17: 5,6. "En de apostelen zeiden tot de Heer: Geef ons meer geloof. De Heer zeide: Indien gij het geloof had als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze moerbeiboom zeggen: word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou U gehoorzamen."

Geloof zonder zekerheid is alleen maar de helft of het geloof, maar de Bijbel geeft voorbeelden van situaties waar geloof alleen is geeist, zelfs geboden. Er is geen tijd om bewijzen te verzamelen, om te wachten, om te horen, voor zekerheid. Alleen maar geloven. Zoals Peter wandelde op het water - denk niet na, doe het! God verlangt zelfs van ons dat wij Hem te geloven, wanneer, tijdelijk, de bewijzen er slecht uit zien. Vertrouw Hem! (Wij zullen Geloof en Vertrouwen apart studeren). God eist van ons Hem te geloven en vertrouwen in ogenblikken van menselijke zwakheid, maar geloof maakt ons sterk!. Geloof is de toestand waarin wij zonder twijvel zijn, zonder aarzelen, totale zekerheid hebben in, en voor wat wij hopen.

HOE KRIJGEN WE MEER GELOOF.

In tegenstelling tot populair onderwijs, geloof is niet een kwestie van psychologische gymnastiek of zelf-misleiding, maar een werk van de Heilige Geest en het Woord van God.

Romeinen 10: 17. "Zo dan is het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus."

Romeinen 10:17. "Zo ontstaat dan het geloof door de prediking, en de prediking geschiedt in opdracht van Christus."[Willibrord]

Romeinen 10: 17. "Dus ontstaat het geloof doordat men iets hoort, en dat men iets hoort geschiedt door de opdracht van Christus.[Leidse vertaling]

"NEW - AGE" GELOOF.

Ezechiel 13: 6. "....en dan verwachten zij nog dat hun woorden in vervulling gaan.[Willibrord ]

C.S.Lewis: "Wij moeten niet, in onszelf of in anderen, de neiging bemoedigen onzelf tot een subjectieve staat op te werken dat, als wij daarin slagen, wij konden beschrijven als "Geloof", met de gedachte dat dit op een een of andere manier wil verzekeren dat onze gebeden verhoord zullen worden....De staat van denken dat, hopeloos verlangend en werkende met een sterke verbeelding, kan vervaardigen is geen 'geloof' in de christelijke betekenis. Het is een kunststuk van psychologische gymnastiek."

Websters Dictionary: Lichtgelovigheid, lichtgelovig - 1) naief, geen kritiek, geloven gebaseerd op minimale of onzekere getuigenis..2) een neiging om iets gauw te geloven , speciaal met weinig of geen bewijs.

Geloof losgemaakt van de waarheid is geen geloof. Geloven in wat niet van God is, niet de waarheid, geloven in 'het woord van uw eigen verbeelding', of zelfs het 'woord van Satan' is onvervalst bedrog. Dat bedrog 'geloof' te noemen maakt het niet waar! Zulk 'geloof' eindigt in eeuwigen dood. A.W. Tozer zegt: " Ik kan niet herinneren dat er een periode was wanneer 'geloof' zo populair was als vandaag." Als we maar goed genoeg geloven, dan zullen we het maken. Zo klinkt het populaire lied. Waar je in geloofd in niet belangrijk. Als je maar geloofd! "Waar niet aan gedacht is in deze zaak, is dat 'geloof' alleen maar goed is als het gebaseerd is op de waarheid; als het gebaseerd is op een leugen kan de uitkomst een eeuwige tragedie zijn, en dat is vaak zo. Want het is niet genoeg dat wij geloven; wij moeten we geloven in de waarheid omtrent de ware Eenheid.

2 Tess. 2:10,11. "... hen, die verloren gaan, omdat zij de leifde tot de waarheid niet aanvaart hebben,waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven...."

Het is geen zonde om onzeker te zijn over bepaalde dingen.... .. het kan fataal zijn om alles te geloven.. 'Geloof' betekend nooit 'lichtgelovigheid'. Lichtgelovigheid vereert God nooit! De gezonde ziel, net als een gezond bloed systeem, heeft goede hoeveelheid witte en rode bloed cellen. De rode bloedcellen zijn net als 'geloof': zij brengen de levendmakende zuurstof naar al de delen van het lichaam. De witte bloedcellen hebben onderscheidingsvermogen: zij overvallen dode en schadelijke stoffen en dragen het naar een afloopbuis. Voor een gezond hart moet er een provision zijn om dode en giftige stoffen uit de bloedsomloop te houden. De lichtgelovige persoon vermoedt dit nooit. He is alleen maar voor 'geloof'. "Te hopen in de hemel te komen op deze manier en met dit 'geloof' is net alsof je in het donker rijdt over een diep ravijn op een brug die de overkant niet haalt."

DE MANIER WAAROP THOMAS GELOOFT.... EN WIJZELF.

Romans14: 5. "...Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd."

Matteus 24: 4,5. "En Jesus antwoordde en zeide tot hem: Ziet toe, dat niemand U verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden."

Marcus 13: 5,6. ".... Ziet toe dat niemand U verleide. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en zij zullen velen verleiden."

Lucas 21:8. "Hij zeide: Ziet toe, dat gij U niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna."

Johannes 20: 25-28. "De andere discipelen dan zeiden tot hem (Tomas): Wij hebben de Heer gezien. ....ik zal geenzins geloven. Na acht dagen....Jesus...Breng Uw vinger hier en zie mijn handen. Breng uw hand en steek die in mijn zijde. en wees niet ongelovig maar gelovig." Tomas anwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heer en mijn God."Jesus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven "

Johannes 20: 31. ".... deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jesus is de Christus, de Zoon ven God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Mijn Naam."

GELOVEN IN DE WAARHEID VAN VAN HET EVANGELIE

Kolossenzen 1: 5,6. "....de hoop die voor U in de hemelen is weggelegd. Gij hebt daarvan vernomen, toen het evangelie, het woord van de waarheid tot U kwam. In heel de wereld is het bezig vrucht te dragen en te gedijen, evenals bij U, sinds de dag dat gij gehoord hebt van God's genade en haar in waarheid hebt erkend."[Wilibrord ]

Kolossensen 1:23. "Maar dan moet gij ook vast en onwrikbaar blijven in het geloof en U niet laten afbrengen van de hoop die U in het Evangelie is aangezegd."[Wilibrord]

C.S. Lewis: "De strijd is tussen geloof en rede aan een kant, en aandoening en verbeelding aan de andere kant.....Veronderstel dat de rede van een persoon beslist dat het overwegende bewijs is voor de christelijke church. Ik kan dat persoon vertellen wat er gaat gebeuren met hem in de volgende paar weken. Een moment kan komen dat er slecht nieuws is, of dat hij in moeilijkheid is, of dat hij tussen een heleboel mensen leeft die het niet geloven, en plotseling komen zijn emoties op en beginnen een soort van strijd over zijn geloof. Of een andere keer daar zal een moment komen dat hij een vrouw will hebben, of dat hij een leugen wil vertellen, of dat hij heel erg tevreden is met zichzelf, of dat hij een kans ziet dat hij wat geld kan maken op een manier die niet helemaal juist is: in fijte een moment waarin het heel gemakkelijk zou zijn als de christelijke leer niet waar zou zijn."

Nu 'geloof'... is de kunst om vast te houden aan dingen die uw rede heeft geaccepteerd, niettegenstaande uw veranderlijke stemming...... Maak zeker dat, als u de Christelijke leer heeft geaccepteerd, ieder dag sommige belangrijke doctrines in Uw gedachten zullen komen. Dat is waarom dagelijkse gebeden en het lezen van religieuse literatuur, en kerkgang noodzakelijke aandelen zijn van het Christelijke leven.....

"Als U een honderd mensen examineerd, die hun geloof in de Christelijke leer hebben verloren, vraag ik me af hoeveel van hen zijn afgedwaald door een eerlijk argument.? Zijn de meeste niet gewoon afgedwaald?"

Hebreeen 2:1-3. "Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Heer...."

2 Timotheus 2: 15 - 17. " Doe uw best uzelf deugdelijk te betonen voor God, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen; spreek het woord van de waarheid rechtuit. Mijd het profaan en hol geredeneer; zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven en hun leer zal voort woekeren als een kanker gezwel. Tot hen behoren Hymeneus en Filetus, die van hetspoor der waarheid zijn afgeweken...." [Willibrord]

2 Timotheus 1: 12, 13. ".... want ik weet, wie ik mijn vertrouwen heb geschonken, en ik ben er van overtuigd, dat Hij bij machte is ongerept te bewaren wat mij is toevertrouwd, tot aan de grote dag. Neem als richtsnoer de gezonde beginselen die gij uit mijn mond hebt vernomen, en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jesus. Bewaar de uw toevertrouwde schat met behulp met behulp van de Heilige Geest die in ons woont."[ Willibrord]

Romeinen 4: 22 - 25. "Daarom werd het hem als gerechtigheid aangerekend. Deze woorden werden niet alleen neergeschreven om zijnentwil, maar ook om ons, wie het geloven eveneens zal worden aagerekend, daar wij geloven in hem die Jesus onze Heer van de doden heeft opgewekt: Jesus die is overgeleverd om onze misslagen en opgewekt om onze rechtvaardiging."

GELOOF OM HET VLEES TE KRUISIGEN.

A.W.Tozer: " Het Woord van God goed begrepen en religieus gehoorzaamd is de kortste weg naar geestelijkse perfectie. En wij moeten niet enkele geliefkooste stuken er uit halen ten kosten van anderen. Niets anders dan de hele bijbel kan een volmaakte christen maken."

"Echt geloof vereist dat we alles geloven wat God heeft gezegd over zichzelf, maar ook dat we alles geloven wat Hij gezegd heeft over onszelf! Totdat wij geloven dat wij werkelijk zo slecht zijn als God zegt dat wij zijn, kunnen wij nooit geloven dat Hij zal doen voor ons wat Hij zegt dat Hij zal doen. Dat is het punt waar populaire religie uit elkaar valt!"

Lucas 9: 23, 24. " Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden , die zal het verliezen, maar ieder, die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het behouden."

Johannes 11: 25,26. "Jesus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven, gelooft gij dat?"

Galaten 5: 24. "Want wie Christus Jesus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd."

Wanneer God elke christen oproept te "sterven tot zijn vlees" en 'nieuw leven' belooft, dan protesteert het vlees : "Wat als het niet werkt?", "Wat als ik overblijf met lege handen?", "Wat als God niet getrouw is?" Maar wij hebben het ingrijpende voorbeeld van de trouw van Jesus: - toen Hij het leven weg zag lopen uit zijn lichaam aan het Kruis - met de houding van : "Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest" Zijn Geest overtuigt U nu om uzelf over te geven; deze zelfde Jesus zegt van het kruishout: "Volg Mij".

Hebreeen 12: 1-3. ".... laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zon licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jesus, de Leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het Kruis op zich genomen neeft, de schande niet achtende, en gezeten is ten rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegen spraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt."

EEN LEVEN IN HET GELOOF.

Hebreeen 11:6. " ...zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn...."

Hebreeen 11: 24-27. " Door het geloof heeft Moses... geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter, maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten; en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke."

Hebreeen 10: 32, 35-39. " Herinnert U de dagen van weleer, toen gij......zo menigmaal lijden doorworsteld hebt......Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op zich laten wachten, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt."

2 Korintiers 4: 8 - 11. "in alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos; vervolgd, doch niet verlaten; ter aarde geworpen, doch niet verloren, ten alle tijde het sterven van Jesus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jesus zich in one lichaam openbare. Want verdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd om Jesus' will, opdat ook het leven van Jesus zich in ons stervelijk vlees openbare."

2 Korintiers 4: 16 - 18. " Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre ten boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichbare is eeuwig."

1 Petrus 1: 6,7. " Verheugt U daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen beproefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jesus Christus."

Efeziers 6: 16. " neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven."

Hebreeen 11:1. "Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet."

Romeinen 4: 16. "Daarom is het alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht...."

Job 13: 15. "Wil Hij mij doden, ik blijf in Hem geborgen."

Job 19: 25 - 27. "Maar ik weet: mijn Verlosser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden. Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn eigen ogen zullen zien en niet een vreemde; mijn nieren in mijn binnenste versmachten van verlangen."

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email

http://www.acts17-11.com/dutch/hetgeloof.html