Handelingen 17:11 Bijbel Studies

Genade vis-a-vis de WetHandelingen 17: 25. "wordt niet door mensenhanden gediend alsof Hij aan iets behoefte had, daar Hijzelf aan allen het leven, den adem en alles geeft."

GOD BENADEREN

Genade is het ontvangen van iets dat wij niet verdient hebben, of meer formeel "onverdiende gunst".

1 Petrus 1: 2, 9,10. "genade en vrede mogen u rijkelijk geschonken worden... nu gij het doel van uw geloof bereikt, de redding uwer ziel. Naar die redding hebben profeten gezocht en gevorst, voorspellingen gevend over de genade die u bewezen zou worden,"

God heeft Zijn zaligmaking van de mensheid geopenbaard door Jesus Christus, die zichzelf overgaf aan de dood, in onze plaats, zodat wij vrede met God kunnen hebben . Het is door genade dat wij hersteld zijn voor God. Dit kan op geen enkele manier verdient worden. Vrede met God is een gave van Hem, niet iets dat wij kunnen bereiken door onze eigen middelen. Wij moeten dan altijd God benaderen door de liefderijke opoffering van Jesus Christus, en niet met het idee dat wij onze eigen vruchten kunnen presenteren zoals Cain deed.

Genesis 4: 4,5. "Abel bracht er een van de eerstgeborenen van zijn vee en hun vet. De Heer nu sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kain zeer gramstorig ".

Abel bracht een bloed offring, een voorbode van de " genade dat komen zou". God accepteerde Abel's offering, maar niet die van Cain. Cain kon van dit geleerd hebben , want hij had duidelijk de goede benadering gezien in het voorbeeld van zijn broeder. Maar liever dan dit te accepteren, werd hij stuurs en ten slotte vermoorde hij Abel .

Houdt in gedachte dat Cain God wilde behagen-- wilde hij dat niet? -- oewel hij per abuis voor de Heer kwam. Van deze fout in benadering, toen Cain weigerde corrigeerende instructie te ontvangen vond hij inderdaad "zonde hurkende aan zijn deur" in een onvoorstelbare soort, net zoals hij gewaarschuwd was!. Want als wij niet in de genade God's zijn, dan zijn wij alleen en zonde "wil ons graag hebben" in manieren die leiden tot allerlei soorten van dood. Dit is de grootste drama van de geschiedenis, en de keuze die wij allemaal moeten maken. Het is ganade of de wet; De beloften van God, of onze eigen inspanningen; leven of dood.

GENADE VIS-A-VIS DE WET

Galaten 4: 23-29. Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen had, een bij de slavin en een bij de vrijgeborene? Maar de zoon der slavin was op de gewone wijze in de wereld gekomen, de andere door de belofte. Dit moet zinnebeeldig verstaan worden. Want het duidt tweeerlei verbond aan;.. Maar gelijk destijds de op gewone wijze verwekte den op geestelijken weg geborene vervolgde, zo gaat het ook nu."

Deze concentratie op de foute wijze van benadering - of te denken dat wij Gods goedkeuring kunnen verdienen door wat wij doen - schijnt een fijne onderschijding te zijn, maar deBijbel kon niet duidelijker of scherper zijn!.Wij kunnen onze zaligmaking niet verdienen, niemand kan pochen in de hemel, God wil ook niet accepteren enig "werk" of "vrucht" dat komt van zelf- verwekte goede bedoelingen. God is NIET geinteresseert in menselijke religieuse machten. In fijte, since God er voor gezorgd heeft dat wij toegang hebben tot Zijn leven en kracht, en dan te kiezen voor een leven dat gebaseerd is op onze eigen menselijke middelen , is het weigeren van Zijn genade. Zijn leven, ontvangen door genade, wil, en dat is zeker, resulteren in goede werken. Maar hoe wij God benaderen is kritisch belangrijk. Hebben wij hoop door de genade en kracht van Christus Jesus, of hopen wij God te imponeren, of Zijn goedkeuring, door onze eigen verdiesten? Het verschil is als ver van elkaar als hemel en hel.

Galaten 5: 4. "Gij hebt Christus verloren, gij die door de Wet wilt rechtvaardig worden, en zijt van de genade vervallen."

Galaten 3: 10,11. " Want zovelen uit de werken der Wet zijn, die zijn onder den vloek: want er staat geschreven: "Vervloekt is ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der Wet, om het te doen"... Het is duidelijk dat niemand is gerechtvaardigd voor God door de wet, want, "de rechtvaardige zal door zijn geloof leven";

Epheziers 2: 8,9. "Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand zich beroeme."

ONDER DE WET?

Romeinen 3: 21-28. "Maar nu is de gerechtigheid, die voor God geldt, zonder de wet geopenbaard, betuigd zijnde door de Wet en de Profeten. Ik spreek van zulke gerechtigheid voor God, die komt door het geloof in Jezus Christus, voor allen en over allen, die geloven. Want hier is geen onderscheid; zij zijn allen zondaars, en hun ontbreekt de roem, dien zij bij God hebben moesten, en zij worden zonder verdienste rechtvaardig uit zijne genade, door de verlossing, die in Christus Jezus geschied is, welken God heeft voorgesteld tot een middel ter verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot betoning zijner gerechtigheid, door de vergeving der zonden, die te voren onder de Goddelijke verdraagzaamheid geschied waren; opdat Hij in deze tijden zou betonen de gerechtigheid, die voor Hem geldt, zodat Hij rechtvaardig blijft, en rechtvaardig maakt dengene die uit het geloof in Jezus is.--Waar blijft nu de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Door de wet der werken? Niet alzo, maar door de wet des geloofs. Zo stellen wij dan vast, dat de mens door het geloof rechtvaardig wordt, zonder de werken der wet."

Galaten 5: 18. "Laat gij u leiden door den geest, dan staat gij niet meer onder de wet."

Romeinen 7: 4-6. "Desgelijks, broeders, zijt gij voor de wet gestorven door het lichaam van Christus, zodat gij aan een ander gaat toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden is opgewekt; opdat wij voor God vruchtbaar zouden worden. Want zolang wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet waren opgewekt, in onze ledematen, zodat wij voor den dood vruchten droegen. Maar nu zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar die ons gevangen hield; zodat wij thans dienen in geestesvernieuwing en niet in de verouderde letter."

DE SYMBIOSE VAN DE WET EN DE ZONDE

1 Corinthiers 15: 56. " De prikkel van den dood is de zonde, de kracht der zonde is de wet".

De wet spelt uit wat God wil dat wij doen--het is de definitie van 'goed werken'. Maar de wet kan deze dingen niet in ons voort brengen; het is alleen maar een standaard. In fijte, het bestaan van de wet schijnt zonde meer aantrekkelijk te maken, en dat is een erg serieus probleem. Want als wij kiezen om 'onder de wet' te zijn, dan zullen wij vinden dat 'zonde hurkt aan onze deur', net zoals het met Cain ging. De wet is niet de schuldige; het is onze zondige aard dat is het probleem.

Romeinen 7: 7-13. "Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Maar ik wist niet wat zonde was dan door de wet. Ik zou de begeerlijkheid niet kennen indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. De zonde, haar kans schoon ziende doordat het gebod gegeven was, wekte in mij allerlei begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde dood. Voorheen toch, zonder de wet, was ik het die leefde; maar nu het gebod gekomen is, leefde de zonde op, en ben ik gestorven. Zo heeft het gebod zelf, dat heette ten leven te leiden, mij in den dood gevoerd. Want de zonde, haar kans schoon ziende doordat het gebod gegeven was, heeft mij bedrogen en daardoor gedood. Dus is de wet wel heilig, en het gebod is heilig, recht en goed. Is dan iets goeds dodelijk voor mij geworden? Onmogelijk. Dodelijk werd voor mij de zonde--en hieruit bleek haar zondig karakter--de zonde, die door iets voortreffelijks mij den dood berokkende; opdat door het gebod de zonde bovenmate zondig zou worden."

God maakte geen grapje van de wet; Het is dat als wij ons concentreren op de wet, dan gebeurt er niets. Alleen door genade en de kracht van de Heiligen Geest kunnen wij doen wat God van ons vraagt! En wij ontvangen genade NIET door de wet te volgen, maar door, vol vertrouwen, te geloven, in Jesus.

DE WET KAN ONS NIET REDDEN

Romeinen 3: 20. "Daarom zal geen vlees door de werken der wet rechtvaardig worden voor hem; want door de wet komt kennis der zonde."

Romeinen 3: 28. "Zo stellen wij dan vast, dat de mens door het geloof rechtvaardig wordt, zonder de werken der wet."

Galaten 2: 16. "wij weten, dat de mens door de werken der Wet niet rechtvaardig wordt, maar door het geloof in Jezus Christus, zo hebben ook wij in Christus Jezus geloofd, opdat wij rechtvaardig zouden worden door het geloof in Christus, en niet door de werken der Wet; want door de werken der Wet wordt geen vlees rechtvaardig."

WAARON DAN, WERDT DE WET GEGEVEN?

Romeinen 3: 20. "...want door de wet komt kennis der zonde"

1 Timotheus 1: 8. "Maar wij weten, dat de Wet goed is, zo iemand haar recht gebruikt" (Lu)

1 Timotheus 1: 8. "Wij weten dat de wet goed is, indien men haar op wettige wijze gebruikt," (Lei)

De voornaamste reden voor de wet is om ons te veroordelen. Het is om ons duidelijk te laten zien dat wij geen goede werken kunnen doen bij onszelf, zodat wij ons leven kunnen opgevenen, en het ware leven verkrijgen in Christus. De wet, daarvoor, heeft een geldige en nuttige rol dat in de Bijbel genoemd wordt de "bediening der veroordeling" . Het brengt ons naar de veroordeling van het Kruis, en de Geest - door genade - herrijst ons tot een nieuw leven in Christus.

2 Corinthiers 3: 9. "Indien toch de bediening der veroordeling heerlijk is, hoeveel eerder zal de bediening der rechtvaardiging haar in heerlijkheid overtreffen!"

Johannes 1: 17. "want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn geworden door Jezus Christus."

Romeinen 5: 20,21. "Maar de wet is tussenbeide gekomen om de overtreding zwaarder te maken, en waar de zonde zo vermeerderd is, daar is de genade nog groter geworden; opdat, zoals de zonde geheerst en den dood aangebracht heeft zo de genade zou heersen door de gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onzen Heer "

HET NIEUWE VERBOND: DOOD VOOR ONSZELF VIV-A-VIS ZELF RECHVAARDIGING

Conceptueel, in de Bijbel, wet en genade zijn tegenover elkaar gestelt als onverzoenlijke benaderingen tot de recht zetting (rechtvaardiging ) met God. De wet probeert, over het algemeen, de passie van onze menselijke natuur, in bedwang te houden. "Doe dit niet en doe dat niet". enz. Het evangelie der genade streeft er naar om al dat is menselijk in ons te doden., zodat een nieuw en eeuwig leven in ons geboren kan worden. Wat de wet nooit kan doen, de Heiligen Geest kan , door de opgewekte genade.

Galaten 2: 21. "Ik veracht de genade Gods niet; want indien de ware gerechtigheid door de wet wordt verkregen, is Christus feitelijk doelloos gestorven."

Romeinen 7: 5,6. "Want zolang wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet waren opgewekt, in onze ledematen, zodat wij voor den dood vruchten droegen. Maar nu zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar die ons gevangen hield; zodat wij thans dienen in geestesvernieuwing en niet in de verouderde letter."

DE NIEUWE WEG VAN DE HEILIGEN GEEST

Titus 3: 4-7. "Maar toen de goedheid en menslievendheid van God, onzen redder, verscheen, heeft Hij ons, niet op grond van gerechte werken die wij gedaan hadden, maar uit barmhartigheid, gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door den Heiligen Geest, dien Hij rijkelijk op ons uitstortte door Jezus Christus, onzen redder; opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, in hope erfgenamen des eeuwigen levens zouden worden."

Romeinen 8: 2. "Want de geestelijke wet van het leven in Christus Jezus heeft u vrijgemaakt van de wet van zonde en dood."

Romeinen 8: 3,4. "Immers, wat voor de wet onmogelijk was, dat waartoe zij onmachtig was door het vlees, dat heeft God gedaan door zijn Zoon te zenden in de gedaante van het zondige vlees. En wat de zonde betreft, Hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees; opdat de eis der wet vervuld mocht worden in ons, die niet leven naar het vlees, maar naar den geest."

Romeinen 8: 9-14. "Gij nu zijt niet in het vlees; maar in den geest; althans indien de geest Gods in u woont; want wie den geest van Christus niet heeft behoort hem niet toe. Doch is Christus in u, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest leeft vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van Hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levendmaken door zijn geest, die in u woont. Dus broeders, zijn wij aan het vlees niet verplicht vleselijk te leven. Want indien gij vleselijk leeft, zult gij sterven; indien gij door den geest de werken des lichaams doodt, zult gij leven. Want zovelen door den geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods."

2 Corinthiers 3: 6. "(God) die ons ook bekwaam gemaakt heeft om het ambt des nieuwen verbonds te bedienen, niet der letter maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend."

Johannes 6: 63. "De geest is dat wat leven brengt; het vlees is volstrekt onnut"

Hebreeen 13: 20,21. "De God nu des vredes, die den groten herder der schapen, onzen Heer Jezus, door het bloed van het eeuwig verbond uit de doden heeft doen opstaan, ruste u toe met alwat goed is; zodat gij zijn wil doet. Hij scheppe in ons wat in zijn oog welgevallig is door Jezus Christus, die tot in alle eeuwigheid de heerlijkheid ontvange. Amen."

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email

http://www.acts17-11.com/dutch/grenade_vis.html