Handelingen 17:11 Bijbel Studies

GeldLucas 16: 13. "Geen slaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten and de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon." (other translations read 'money'). (Tenzij anders vermeld, al Bijbel verwijzingen zijn genomen van de Nieuwe Vertaling - N.B.G. 1990)

Matteus 6: 19-21. "Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest vernielen en dieven inbreken en stelen. Maar verzamelt u schatten in den hemel, waar mot noch roest vernielt en dieven inbreken noch stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn."[Leidse Vertaling]

Het is gemakkelijk genoeg om een of twee versen 'weg te redeneren' om te komen tot een conclusie die wij willen. Maar wat gij nu gaat lezen is meer dan een of twee versen.....De Bijbelse leer over geld is duidelijk, constant, en radikaal. Alles is geeist, en het vlees moet sterven om te gehoorzamen.

WEEST TEVREDEN WANNEER UW NOODZAKELIJKE BEHOEFTEN WORDEN VERVULD. PAS OP VOOR 'MATERIALISM.'

Hebreeën 13: 5. "Leeft niet alleen voor geld, weest tevreden met wat ge hebt."[Willibrord]

Psalm 37: 7, 16. "Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt....Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen."

Spreuken 23: 4,5. "Maak U niet moe om rijk te worden en houdt er mee op, uw verstand daartoe te gebruiken. Gij richt uw oog op de rijkdom en hij is verdwenen: hij maakt zich vleugels en als een adelaar vliegt hij hemelwaarts."[Willibrord]

DE PROEF VAN RIJKDOM EN DE PROEF VAN ARMOEDE.

1 Samuël 2: 7. "De Here maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij."

Spreuken 30: 8,9. "houdt leugentaal ver van mij, en geef mij armoede noch rijkdom maar spijzig mij met mijn toereikend deel; opdat ik niet, verzadigd geworden, u verloochen en zeg: Wie is de Heer! of, arm geworden, tot diefstal verval en mij aan den naam van mijn God vergrijp."[Leidse Vertaling]

Waar armoede vergezeld gaat met lichamelijke gevaren, voorspoed is vergezeld met geestelijke gevaren.Vaak wil God ons laten gaan door allebij de gevaren zodat Hij ons kan beproeven. Zullen wij de Geest vertrouwen of het vlees?

Filippenzen 4: 11-13. "Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; want ik voor mij heb geleerd tevreden te zijn met mijn omstandigheden. Ik weet in lagen staat te verkeren en ik weet ook overvloed te hebben. In alles en allen ben ik ingewijd: in het verzadigd zijn en in het honger hebben, in het genieten van overvloed en in het gebrek lijden. Tot alles ben ik in staat door hem die mij kracht geeft.[Leidse Vertaling]

Filippenzen 4: 12."Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek."

Filippenzen 4: 12,13. "Ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is. Ik ben volledig ingewijd. Ik kan volop eten, en ik kan honger lijden, want ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek."[Willibrord].

ZULLEN WIJ VOLGEN, ALS JESUS ONS VRAAGT VOOR EEN KORTE TIJD ARMOEDE TE LIJDEN?

Marcus10: 21-27,31. "En Jezus zag hem aan, kreeg hem lief en zeide tot hem: In een opzicht schiet gij tekort. Ga alwat gij hebt verkopen en geef het aan de armen; dan zult gij een schat in den hemel bezitten; en kom dan, volg mij. Toen ging hij, verslagen door dit woord, bedroefd heen; want hij had veel bezittingen. Nu zag Jezus rond en zeide tot zijn leerlingen: Hoe zwaar zal het hun vallen die vermogen hebben in het Koninkrijk Gods te komen. En toen de leerlingen verbaasd waren over zijn woorden, hervatte Jezus: Kinderen, hoe zwaar valt het in het Koninkrijk Gods te komen! Het is lichter dat een kameel door het oog van een naald gaat dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnenkomt. Nu waren zij nog meer ontsteld en zeiden tot elkander: Maar wie kan dan behouden worden? En Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alles is mogelijk bij God... Maar vele eersten zullen laatsten zijn en laatsten eersten."[Leidse Vertaling]

Is het mogelijk, dat met al zijn contacten en ervaringen, dat deze man lang armoedig zou blijven? En toch wilde hij Christus niet gehoorzamen, met al de voordelen, zelfs niet voor een korte tijd.

DE MACHT VRIJ GEVEN

Handelingen 2: 44,45. "En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoeften aan hadden;"

Handelingen 4: 32, 34,35. "En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk....Want er was ook niet één behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen; en aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte."

God slaat een beroep op ons allen onze bezittingen van de hand te doen.Wij kunnen ze zelfs gebruiken in de toekomst als we de macht over onze bezittingen vrij geven.Als we dit niet vrijwillig doen, dan God zal het doen. Het is een zeker teken dat wij Zijn zonen zijn.Wij moeten de Heer danken als Hij een gevaarlijk ding uit onze handen rukt. Misschien kunnen wij Hem wat tegemoet komen daarin! Als wij het niet doen, dan motten, roest, en dieven zullen hun werk doen.

A.W.Tozer: BEZIT NOOIT IETS - LAAT DE GEDACHTE VAN IETS BEZITTEN VAREN!

Lucas 14: 33. "Zo zal dus niemand van U, die niet afstand doet van al dat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn."

Lucas 14: 33. "Zo kan niemand van U mijn leerling zijn, als hij zicch niet losmaakt van all wat hij bezit."[Willibrord]

Lucas 14: 33. "Desgelijks kan ook niemand van u die geen afstand doet van al zijn bezittingen mijn leerling zijn.[Leidse Vertaling]

Lucas 3: 11. "En hij (Johannes) antwoordde en zeide: Wie een dubbel stel kleren heeft, dele mede aan wie er geen heeft, en wie spijze heeft, doe evenzo."

Lucas 6: 30. "Vraagt iemand iets van U, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug."

JESUS GEEFT INVESTERINGS ADVIES.

Lucas 16: 9 - 11. "Ook zeg ik u: Maakt u vrienden door middel van den ongerechten rijkdom; opdat men u, als er een tekort is, in de eeuwige tenten opneme. Wie in het kleinste betrouwbaar is, is ook in het grote betrouwbaar; wie in het kleinste onbetrouwbaar is, is ook in het grote onbetrouwbaar. Indien gij dus niet betrouwbaar zijt in zake van den ongerechten rijkdom, wie zal u den waren toevertrouwen?"

SPEEL GELD.

Lucas 16: 9 -12. "En Ik zeg U: Maakt vrienden met behulp van de onrechtvaardige Mammon, opdat, wanneer deze U ontvalt, men U opneme in de eeuwige tenten. Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig rechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig. Indien gij dus niet getruw geweest zijt ten aanzien van de onrechtvaardige Mammon, wie zal U dan het ware goed toevertrouwen. En indien gij niet getrouw geweest zijt ten aanzien van het goed van een ander, wie zal U het onze geven."

Lucas 14: 12 - 14. "Ook zeide hij tot zijn gastheer: Wanneer gij een middag maal of avondmaal geeft, nodig dan niet uw vrienden of broeders, ook niet uw bloedverwanten of rijke buren; anders nodigen zij op hun beurt u uit en krijgt gij vergelding. Maar geeft gij een gastmaal, vraag dan armen, mismaakten, verlamden, blinden; dan zult gij zalig zijn omdat zij u niet kunnen vergelden; want het zal u vergolden worden bij de opstanding der rechtschapenen."[Leidse Vertaling]

Matteus 6: 24. "Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon."

Lucas 12: 33. " Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven."

HIJ DIE STERFT MET HET MEESTE SPEELGOED... VERLIEST.!

Lucas 12: 15 - 21."Toen zeide hij tot hen: Ziet toe en wacht u voor alle hebzucht; want al heeft iemand overvloed, hij heeft daarin geen waarborg dat hij van zijn bezittingen zal kunnen leven. Hij zeide tot hen deze gelijkenis: Het land van zeker rijk mens leverde een overvloedigen oogst op. Toen overlegde hij bij zichzelf: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om de opbrengst van mijn land te bergen. En hij zeide: Dit zal ik doen: mijn schuren afbreken en grotere bouwen; dan breng ik daarin al dat koorn en die andere goede dingen, en zeg tot mijzelf: Gij hebt nu vele goederen, voor tal van jaren opgelegd; neem uw rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: Dwaas, in dezen nacht eist men uw leven van u op; en wat gij verworven hebt, aan wien zal het komen? Zo gaat het met een die voor zichzelf vergaart en niet rijk is voor God. [Leidse Vertaling]

Lucas 16: 19 - 29. "Er was eens een rijk man, gekleed in purper en fijn linnen, dagelijks zijn weelderig leven genietend. En een arm man, Lazarus genaamd, lag aan de voorpoort van zijn huis.... toen de arme stierf, werd hij door de engelen naar den schoot van Abraham gedragen. Ook de rijke stierf ....En toen hij in de onderwereld zijn ogen opsloeg... ik lijd smart in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u dat gij het goede in uw leven ontvangen hebt, en Lazarus evenzo het kwade. Nu wordt hij vertroost en lijdt gij pijn... Ik bid u dan, vader... want ik heb vijf broeders; laat hij hen waarschuwen; opdat ook zij niet komen in dit oord der foltering. Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten; laten ze naar die horen."[Leidse Vertaling].

Psalm 49: 16 - 19. "Vrees niet wanneer een mens rijk wordt, en de heerlijkheid van zijn huis toeneemt; want wanneer hij sterft, zal hij niets van dat alles meenemen, zijn heerlijkheid volgt hem in de groeve niet. Al acht hij zichzelf in zijn leven gelukkig--al roemt men u omdat gij u tegoed kunt doen, gij zult bij het geslacht uwer vaderen komen, die tot in eeuwigheid het licht niet zien"

Prediker 5: 10 - 15. "Wie geld liefheeft wordt van geld niet verzadigd, noch wie den rijkdom liefheeft van inkomsten. Ook dit is ijdelheid. Klimt de welvaart, dan klimt het aantal van hen die er op teren, en wat heeft de bezitter er van dan dat hij het mag aanzien? Zoet is de slaap des arbeiders, hij hebbe weinig of veel te eten; maar de verzadiging belet den rijke te slapen. Er is een pijnlijk kwaad dat ik zag onder de zon: rijkdom door zijn bezitter tot zijn ongeluk bewaard....rijkdom door een ongeval verloren....Gelijk hij gekomen is uit den schoot zijner moeder, naakt, keert hij weer om te gaan zoals hij is gekomen en niets dat hij kan meedragen neemt hij voor zijn moeite mee.[Leidse Vertaling]

Spreuken 11: 4, 28. "Rijkdom baat niet ten dage des toorns, maar gerechtigheid redt van de dood....Wie op rijkdom vertrouwt, die zal vallen...."

GELD ALS EEN INSULATOR TEGEN GOD.

Christenen hopen op Eeuwige Zekerheid, en God wil dat wij vleselijke zekerheid opgeven, zodat wij het kunnen krijgen. Het vlees wil de zekerheid van het Geld hebben. Het wil controle hebben, een meester zijn.... een 'God' zijn. Zo wij dromen en houden vast aan bezittingen, omdat wij niet volledig afhankelijk willen zijn van God...

Job 31: 24, 25, 28. "Indien ik op het goud mijn verwachting gesteld heb, en tot het fijne goud heb gezegd: Gij zijt mijn vertrouwen; indien ik mij heb verheugd, omdat mijn vermogen groot was en mijn hand geweldige rijkdom had verworven; dan zou ook dat een ongerechtigheid zijn geweest....want ik zou God daarboven hebben verloochend."

MEER, MEER.

C.S.Lewis schrijft in Perelandra, 'Deze neiging om dingen steeds maar weer te hebben, als of het leven een film was die twee keer gedraaid kon worden of zelf achteruit kon lopen... was dit mogelijk de kern van al de zonde? Neen! natuurlijk was geld zo genoemd. Maar geld op zichzelf... - misschien mensen waarderen het een korte tijd als een bescherming tegen keuze, een zekerheid altijd deze dingen maar weer te hebben, een middel om het afrollen van de film tegen te houden.'

Ezechiel 28: 2 -10. "Zo spreekt de Heere God: Omdat gij overmoedig geworden zijt en denkt: Ik ben een god; terwijl gij toch een mens, geen god, zijt, al draagt gij het hart hoog, alsof gij een god waart... gij hebt uw vermogen verworven.... werdt gij overmoedig op uw vermogen! --daarom laat ik tegen u vreemden opkomen,... zij zullen het zwaard ontbloten.... en uw praal ontwijden....Ter groeve zullen zij u doen neerdalen,... zult gij ook in het gezicht van hem die u ombrengt volhouden: Ik ben een god! terwijl gij toch in de hand van hem die u doorboort een mens en geen god zijt? Den dood van onbesnedenen zult gij door de hand van vreemden sterven; want ik heb het gezegd, spreekt de Heere God."

WAT IS ER TOCH VERKEERD MET DIE EVANGELISTEN OP TELEVISION?

1 Tessalonicenzen 2: 5."Wij hebben ons nooit afgegeven met vleierij, gij weet het, noch met bedekte hebzucht."

2 Korintiers 2: 17. "...wij zijn niet als de meesten, die het woord Gods tot een handelszaak maken."[Leidse Vertaling]

2 Korintiers 2: 17. "Wij zijn tenminste niet zoals zovelen, die handel drijven met Gods woord."[Willibrord]

2 Korintiers 2: 17. "Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van God."

1 Timoteus 6: 5." ...mensen die niet helder meer denken, en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevens beschouwen."

1 Timoteus 6:5. "Zij zien in de godsvrucht een bron van inkomsten."[Willibrord]

1 Timoteus 6: 5 - 9. ...mensen die niet recht bij hun verstand zijn en alle inzicht in de waarheid verloren hebben, daar zij denken dat met de godsvrucht iets te verdienen is. Nu, er is met godsvrucht veel te verdienen, indien zij met tevredenheid gepaard gaat. Want wij hebben niets in de wereld meegebracht, omdat wij er ook niets uit kunnen meenemen. Hebben wij dus voedsel en dekking, dan zullen wij daarmee genoegen nemen. Zij daarentegen die rijk willen worden vallen in verzoeking, in een strik en in vele domme en schadelijke begeerten, die de mensen ten ondergang brengen en in het verderf storten."[Leidse Vertaling]

1 Timoteus 6: 10 - 12. "Want de geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Door zich aan haar over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zichzelf vele smarten op den hals gehaald. Maar gij, mens Gods, wacht u daarvoor; jaag naar gerechtigheid, vroomheid, geloof, liefde, geduld, zachtmoedigheid; [Leidse Vertaling]

DE ADEL VAN ARMOEDE

Jakobus 1: 9 - 11. "Roeme de broeder van lagen staat in zijn hoogheid, maar de rijke in zijn lagen staat; want als een bloem in het gras zal hij voorbijgaan. Immers, als de zon gloeiend is opgegaan en het gras verdroogd heeft, is de grasbloem afgevallen en haar schoonheid teloor gegaan. Zo zal de rijke op zijn wegen verwelken.[Leidse Vertaling]

Jakobus 1: 9 - 11. "Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, maar de rijke in zijn geringheid, want als een bloem in het gras zal; hij vergaan. Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren, en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt; zo zal ook de rijke met zijn oindernemingen verwelken."

HET RISICO VAN RIJKDOM.

Marcus 4: 18,19. "Anderen zijn de gezaaiden in de doornen; dat zijn zij die het woord horen, en dan dringen de wereldse zorgen en de verleiding van den rijkdom en de begeerten naar andere dingen binnen en verstikken het woord; zodat het onvruchtbaar blijft.[Leidse Vertaling]

Lucas 9: 25. "Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?

DE WELVARENDE 'BIG SHOTS' GAAN TEN ONDER.

Velen onder ons hebben ijverig gebeden dat God de Kerk onderst boven zou zetten, en dan hevig schudden. Wanneer dat gebeurt, dan die personen die hun grijp op de waarheid hebben verloren zullen de eersten zijn die vallen!

1 Korintiers 4: 8 - 21. Gij zijt blijkbaar al verzadigd, gij zijt al rijk, gij regeert reeds zonder ons. Ach, was het maar waar, dan mochten wij misschien wel delen in uw koningschap! Want ons, apostelen, heeft God dunkt mij, de minste plaats aangewezen, die van ter doodveroordelen. Wij zijn een schpouwspel geworden voor heel de wereld, voor engelen en voor mensen: wij moeten zijn dwaas ter wille van Christus, gij zijt zo verstandig in Christus; wij zijnzwak, gij sterk; gij geëerd, wij geminacht. Tot op dit eigen ogenblik lijden wij honger en dorst, zijn wij naakt en krijgen wij slaghen, zijn wijdakloos en matten ons af met handenarbeid. Worden wij beschimpt, wij zegenen; worden wij vervolgd, wij dulden het; smaad beantwoorden wij met minzaamheiud. Tot nu toeworden wij behandeld als het schuim der aarde, als het uitvaagselvan de maatscDit schrijf ik niet om U beschaamd te maken, maar om U terecht te wijzen als mijn dierbare kinderen..... binnenkort kom ik, als de Heer het wil; en dan zal ik wel merken wat deze opgeblazen lieden werkelijk waard zijn, afgezien van hun woorden. Het koninkrijk Gods bestaat nu eenmaal niet in woorden, maar in kracht. Wat verkeist gij? Moet ik bijU komen met strengheid of met liefde en in een geest van zachtmoedigheid."[Leidse Vertaling]

Jakobus 5: 1-3, 5." Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die U zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest, en de roest ervan zal tegen U getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.....Gij hebt op aarde weelderig geleefd en U te goed gedaan, gij hebt uw hart vetgemest in de slachttijd."

Jeremia 5: 27-29. zij (zijn) groot en rijk geworden. Zij zijn vet geworden, zij glinsteren; recht verschaffen zij niet, ook niet aan den wees, en zij helpen de armen niet aan hetgeen hun toekomt. Zou ik zulke dingen niet straffen? spreekt de Heer?

ADVIES HOE WE KUNNEN INVESTEREN IN ZEKERHEID

1 Timoteus 6: 17 - 19. "Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, om wèl te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, waardoor zij zich een vaste grondslag vpoor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen."

Lucas 12: 29 - 34. "Zoekt ook gij dan niet naar wat gij zult eten en drinken, en begeert niet te veel. Want naar dat alles zoeken de volken der wereld, en uw Vader weet dat gij die dingen nodig hebt. Zoekt veeleer zijn Koninkrijk, en dat andere zal als een toegift u geworden. Vrees niet, kleine kudde; want het is uws Vaders welbehagen u het Koninkrijk te geven. Verkoopt uw bezittingen en geeft ze als aalmoes weg; maakt u onverslijtelijke buidels, een onuitputtelijken schat in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot schade aanricht; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn."[Leidse Vertaling]

1 Timoteus 6: 8 - 10. "Als wij voedsel en kleren hebben, moet ons dat genoeg zijn. Zij die zich willen verrijken vallen in verzoeking en in de strik van allerlei dwaze en kwalijke begeerten, die een mens in verderf en ondergang storten. Want de geldzucht is de wortel van alle kwaad.. Door deze hartstocht zijn sommigen al van het geloof afgedwaald en hebben zich afgemarteld met kwellingen zonder tal."[Willibrord]

Jeremia 9: 23,24. "Zo zegt de Here: De wijze roeme niet op zijn wijsheid,...de rijke roeme niet op zijn rijkdom, maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent..."

NU WEET JE HET

1 Johannes 3:16 - 18. "Hierin hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft prijsgegeven. Zo zijn ook wij verplicht voor onze broeders ons leven prijs te geven. Wie werelds goed bezit, en terwijl hij ziet dat zijn broeder gebrek lijdt, zijn hart voor hem sluit, hoe zou in hem dan de liefde voor God duurzaam zijn? Kinderen, laat ons niet liefhebben met woord of tong, maar met de daad en in waarheid.."[Leidse Vertaling] also 2 Korintiers 8: 9.

Lucas 12: 47, 48. "De knecht die de wil van zijn heer kende, maar geen beschillingen trof noch handelde volgens diens wil, zal zwaar getuchtig worden. Wie echter in onwetendheid dingen heeft gedaan die tuchtiging verdienen, zal slechts licht gestraft worden Van ieder aan wie veel is gegeven, zal veel worden geëist, en wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd."[Willibrord]

Spreuken 28: 20. "Een betrouwbaar man heeft veel zegen, maar wie naar rijkdom jaagt, blijft niet ongestraft."

Openbaring 3: 17 - 19. "Omdat gij zegt: Ik ben rijk en verrijkt en heb aan niets gebrek, en niet weet dat gij ellendig en deerniswaardig en arm en blind en naakt zijt zo raad ik u van mij te kopen door vuur gezuiverd goud om rijk te worden en witte kleren om ze aan te trekken, opdat de schande uwer naaktheid niet openbaar worde, en zalf om daarmee uw ogen te zalven, opdat gij moogt zien. Zovelen ik liefheb bestraf en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u."

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email

http://www.acts17-11.com/dutch/geld.html