Handelingen 17:11 Bijbel Studies

Het Evangelie2 Timoteus 2: 8. "Gedenk, dat Jesus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David, naar Mijn evangelie."[Indien anders vermeld, alle Bijbel verwijzingen zijn genomen van 'De Nieuwe Vertaling - N.B.G. 1990.]

Het evangelie is een boodschap. Het is ook verwezen in de Bijbel als het 'Woord', een 'doctrine', een 'zaad', het 'goede nieuws', de 'waarheid'. Omdat God het onzichtbare evangellie gebruikt om mensen te verzoenen met Hem, moet het worden onderwezen, gehoord, verstaan, geloofd, beleden en verdedigd.

DE BOODSCHAP IS DAT JESUS IS DE CHRIST, DAT HIJ WAS GEKRUISIGD, EN DAT HIJ IS OPGESTAAN!

1 Korintiers 15: 1-4. "Broeders, ik vestig uw aandacht op het evangelie dat ik U heb verkondigd, dat gij hebt ontvangen, waarop gij gegrondvest zijt en waardoor gij ook gered wordt: in welke bewoordingen heb ik het U verkondigd? Ik neem aan dat gij die onthouden hebt; anders zou gij het geloof zonder nadenken hebben aanvaard. In de eerste plaats dan heb ik U overgeleverd wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonde, volgens de Schriften, en dat Hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de twaalf. "

DE BOODSCHAP MOET ONDERWEZEN WORDEN.

Romeinen 10: 14. "Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, , in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?

DE BOODSCHAP MOET GEHOORD WORDEN.

Romeinen 10: 17. "Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus."

DE BOODSCHAP MOET VERSTAAN WORDEN.

Matteus 13: 17 - 23. "Voorwaar, Ik zeg U: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te hopen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord. Gij nu, hoort de gelijkenis van de zaaier. Bij een ieder, die het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het Woord hoort en het terstond met blijdschap aan neemt; maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter de verdrukking of vervolging komt om der wille van het Woord, komt hij terstond ten val. De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het Woord en het wordt onvruchtbaar. De in goede aarde gezaaide is hij, die het Woord hoort en verstaat..."

DE BOODSCHAP MOET GELOOFT WORDEN.

Hebreeën 4:2. "Want ook ons is het evangelie verkondigd evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden."

DE BOODSCHAP MOET WORDEN BELEDEN.

Romeinen 10: 8,9. "Maar wat zegt zij? Nabij U is het Woord, in uw mond en in Uw hart, namelijk het Woord des geloofs, dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jesus heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden."

DE BOODSCHAP IS DWAASHEID VOOR SOMMIGEN, MAAR GOED NIEUWS VOOR ANDEREN.

1 Korintiers 1: 18, 21-23. "Want de prediking van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor hen die gered worden, voor ons, is zij Gods kracht... In Gods wijsheid heeft de wereld met haar wijsheid God niet gevonden...; daarom heeft God besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van de verkondiging. Want Joden eisen wonderen, heidenen verlangen wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de Joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid." [Willibrord]

1 Korintiers 2: 2. "Ik had mij voorgenomen U geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jesus Christus en zijn kruis."[Willibrord]

DE BOODSCHAP IS WAAR, EN HET WERKT

Kolossenzen 1: 5,6. "..de hoop....daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie, dat tot U gekomen is. Immers in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op, zodat ook bij U, sedert de dag, dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen." (1 Tessalonicenzen 2:13.)

DE BOODSCHAP WAS EEN GEHEIM, MAAR U IS HET VOLLEDIG GEOPENBAARD.

Kolossenzen1: 25,26. "Haar dienaar ben ik geworden...om onder U het Woord van God tot zijn volle rechtte doen komen, het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen."

2 Korintiers 4: 2-4,18"...De openlijke verkondiging van de waarheid is onze aanbeveling bij alle mensen die ons voor het aanschijn van God willen beoordelen. En

als er nog een sluier ligt over de boodschap die wij verkondigen, dan alleen voor hen die verloren gaan, voor de ongelovigen, wier geest door de god van deze wereld zozeer is verblind, dat zij de glans niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van God... Wij houden het oog gericht niet op het zichbare maar op het onzichtbare; wat wij zien gaat voorbij, de onzichtbare dingen duren eeuwig."

DE BOODSCHAP IS WAARDEVOL, EN KWETSBAAR. HET MOET BESCHERMD WORDEN.

Omdat het evangelie een onzichtbare boodschap is, is het kwetsbaar voor aanvallen. Jesus noemde Satan de 'Vader van de Leugen'. (Johannes 8:44-45,47.) De vertegenwoordigers van Satan zijn 'Wolven in Schaapskleren' (Matteus 7: 15, 22,23). Satan probeert het evangelie met leugens te infecteren (Handelingen 13: 9,10). Veel in het Nieuwe Testament is geschreven om ons te onderwijzen en aan te moedigen het evangelie te beschermen. (Efeziërs 4: 14,15.)

Hebreeén 2: 1-3: "Daarom moeten wij des te meer aandacht schenken aan wat ons verkondigd is, om niet uit de koers te raken. Want als het door engelen gesproken woord zulk een gezag had dat elke overtreding van ongehoorzaamheid haar rechtmatige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontkomen, wanneer wij een zo groot heil verwaarlozen? Van dit heil is het eerst gesproken door de Heer zelf.."[Willibrord]

Marcus 13: 22-23. "Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zij zullen tekenen en wonderen doen, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden Doch gij, ziet toe: Ik heb U alles voorgelegd."

2 Timoteus 1: 13, 14. " Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jesus is. Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont. het goede, dat U is toevertrouwd."

2 Korintiers 10: 3-7. "Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworped wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Chirstus.... Gij ziet aan, wat voor ogen is."

KRACHTIGE WOORDEN OVER HET GEVAAR DE BOODSCHAP TE VERDRAAIEN.

1 Timoteus 4: 1-7. "Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,... Als gij dit aan de broeders voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus Jesus zijn, wel onderlegd in de woorden des geloofs en der goede leer die gij gevolgd zijt; maar wees afkerig van onheilige oudevrouwenpraat."

Galaten 1: 6-9 "Het verbaast mij, dat gij U zo schierlijk van degene, die U door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die U in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, (U) een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij U verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik U thans nog eens: indien iemand U een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!"

VALSE LERAREN 1. WIJZIGEN OF VOEGEN TOE AAN DE BOODSCHAP, of 2. ZIJN DE 'ANTICHRIST'

1. Galaten 3: 1-5. "O, onverstandige Galaten, wie heeft U betoverd, wie Jesus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? Dit alleen zou ik van U willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof? Zijt gij zó onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees? Was het dan te vergeefs, dat gij zoveel hebt ondervonden? Ware het slechts te vergeefs! Die U de Geest schenkt en krachten onder U werkt, (doet Hij dit) ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?

Galaten 2: 4,5. "..wegens de binnengedrongen valse broeders, die waren binnengeslopen om onze vrijheid te bespieden die wij hebben in Christus Jesus, met het doel ons in slavernij te brengen. Maar wij zijn geen moment voor hun druk geweken, opdat de waarheid van het evangellie voor U behuoden zou blijven."(Willibrord).(Galaten 5: 1-10)

Galaten 2: 21. "Ik doe de genade van God niet teniet: als de wet ons kon rechtvaardigen, dan was Christus voor niets gestorven."

Romeinen 1: 16,17. " Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Het is de goddelijke kracht tot heil van ieder die er in gelooft, allereerst de Jood, maar ook de heidenen. Want daarin openbaard zich Gods gerechtigheid, die de mens rechtvaardigt door het geloof en het geloof alleen, volgens het Woord der schrift: Die gerechtvaardigd is door het geloof zal leven."

2) DE 'ANTICHRIST' IS DE BIJBEL IS EEN ELKE MINISTER DIE ONTKEND DAT JESUS IS DE CHRISTUS.

1 Johannes 2;18-22. "Kinderen, het is 'het laatste uur'. Gij hebt gehoord dat de 'Antichrist' moet komen. Inderdaad, er zijn nu al vele antichristen opgestaan, en daarom weten wij dat het laatste uur is aangebroken. Zij zijn uit ons midden voortgekomen, maar zij behoorden niet werkelijk tot ons. Hadden zij tot ons behoord, dan waren zij bij ons gebleven; maar het moest duidelijk worden dat zij geen van allen bij ons horen."

1 Johannes 4: 1-3. "Vrienden, vertrouwt niet elke geest. Onderzoekt de geesten, of zij wel van God komen, want onder hen die tot de wereld zijn uitgegaan zijn vele valse profeten. Hieraan ondekent gij de Geest van God: iedere geest die belijdt dat Jesus Christus werkelijk mens geworden is, is van God; maar iedere geest die Jesus neerhaalt, is niet van God, en dat is de eigenlijke 'antichrist'. Men heeft U gezegd dat hij komen zou, maar hij is reeds in de wereld, nu al."[Willibrord]

HOLLYWOOD TERMINOLOGIE EN DE 'IK BEGRIJP ER NIETS VAN' INFECTIE.

Hollywood heeft de uitdrukking 'Antichrist' gebruikt om te verwijzen naar wat de Bijbel noemt 'het Beest', en de Christenen hebben dit overgenomen. De schoen past, maar wij weten allemaal wat de bijbelse betekenis is van de 'antichrist.: 'het beest' van de Bijbel. Maar het is meer dan dat, en door dit misverstand is het mogelijk dat wij het belangrijke punt missen, dat de vijand al in ons midden is.

2 Korintiers 11: 13-15. (Apostels van God?) "Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordooen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de Satan zelf doet zich voor een engel des lichts. Het is dus niets bijzinders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren des gerechtigheid; maar hun iende zal zijn naar hun werken."

HET MOTIEF OPMERKEN , EN HET RESULTAAT.

2 Petrus 2: 1-3. "Toch zijn er ook vasle profeten onder het volk geweest, zoals ook onder U valseleraars zullen komen, die verderfelijkeketterijen zullen doen binnen sluipen.....en velen zullen hun losbandigheden navolgen zodat door hun schuld de weg der waarheid gelatsterd zal worden, en zij zullen uiot hebzucht met verZonnen redeneringen U als koopwaar behandelen."

1 Timoteus 6: 3-5." Wie een afwijkende leer verkondigt en zich niet houdt aan de gezonde beginselen van onze Heer Jesus Christus en de leer van onze godsdienst, is een verwaand mens, zonder werkelijke wetenschap maar met een ziekelijke belangstelling voor twistvragen en woordenstrijd. Hieruit kan niets anders voortkomen dan afgunst, onenigheid,gelaster, achterdocht en eindeloze discussies, het werk van mensen wier gesst verward is en van de waarheid verstoken."[Willibrord]

WIE VEROORZAAKT VERDEELDHEID?

Romeinen 16: 17,18. "Maar ik vermaan U, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, , dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Want zulke lieden dienen niet onze Heer Jesus Christus, maar hun eigenbuik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen."

Judas 19. " Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geestniet hebben ontvangen.

Judas 16-19. "Zij zijn het die morren en mokken om hun lot; zij leven naar hun lusten; hun mond is vol grootspraak, terwijl zij de machtigen vleien om voordeel tebehalenm. Gij echter, vrienden, herinnert U wat door xe apostelen van onze Heer Jesus Christus voorspeld is, toen zij U zeiden: Op het eind van de tijdzullen er spotters zijn, die leven naar hun eigen goddeloze begeerten. Dat zij de mensen die scheuring veroorzaken, profanen, die de Geest niet bezitten."

VEROORZAKEN WIJ VERDEELDHEID ALS WIJ VALSE LERAREN BERISPEN? OF GEHOORZAMEN WIJ GOD?

Titus 3: 10,11. "Een ketter moet gijna een eerste en een tweede waarschuwing afwijzen. Gij kunt er zeker van zijn dat zo iemand op de verkeerde weg is en met zijn zonde zichzelf veroordeelt."

1 Timoteus 1: 3,4. " ...gij zoudt bepaalde mensen verbieden afwijkende leerstukken te verkondigen en zich bezig te houden met eindeloze mythen en genealogieën, zaken die alleen maar leidentot haarkloverijen en neits bijdragen tot het geloof waarop Gods leiding berust."

GEESTELIJKE HULPMIDDELEN ?

De gemeenschap van Christenen, als het juist handeld, zou de valse leer moeten vermanen en opstaan tegen de 'wolven'.(Titus 1:9) Maar op één of andere manier heeft Satan ons doen geloven, dat, als wij Gods instructies gehoorzamen, dat wij de genen zijn die 'verdeeldheid veroorzaken, in plaats van de valse profeten en leraren (wolven) die wij geboden zijn te vermanen.. (Titus 1: 11-2:1). Satan heeft het 'imune system' van de Church aangevallen, en wij hebben de wolven, die profeteren van de gemeente, aangenomen als ;broeders'. (2 Johannes 7 - 11).

2 Tessalonicenzen 2: 10,11. "..hen die verloren gaan hebben zich afgesloten voor de liefde tot de waarheid, die hen had kunnen redden. En daarom zendt God hun een geest van dwaling, zodat zij geloof hechten aan de leugen."[Willibrord]

BIJBELSE VOORBEELDEN VAN AANMANINGEN & PRINCIEPES OM DE BOODSCHAP TE BESCHERMEN

2 Tessalonicenzen 2: 15-17. " Beijver u voor God te staan als een beproefd man, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, die het woord der waarheid goed ontleedt. Vermijd onheiligen beuzelpraat; want zij die daarmee aankomen zullen steeds meer tot goddeloosheid vervallen en hun woord zal voortvreten als de kanker. Tot hen behoren Hymeneus en Filetus. Dezen zijn....van de waarheid afgedwaald..."[Leidse Vretaling].

ZIJN WIJ NET ZO BEZORGD OVER DIT PROBLEEM ALS DE SCHRIJVERS VAN DE BIJBEL?

2 Timoteus 4: 2-5. "Predik het woord, kom daarvoor op, tijdig en ontijdig, wijs terecht, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. Want er zal een tijd komen waarin men de gezonde leer niet verdraagt, maar, hunkerend naar wat het oor kittelt, een hoop leraren naar eigen smaak zoekt te krijgen. Maar van de waarheid zullen zij de oren afwenden, en tot fabelen zich keren. Wees gij daarentegen nuchter in alles, leer te lijden, doe het werk van een Christusprediker en vervul uw ambt getrouw tot het einde."(Titus 2: 15a).[Leidse Vertaling]

HOU VAST

2 Tessalonicenzen 2: 15. "Zo dan, broeders, staat vast en houdt U aan de overleveringen, die U door ons, hetij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd is. "

Hebreeën 13: 9. "Laat U nietmeeslepen door allerlei vreemde leringen."

CONTROLEER HET.

2 Tessalonicenzen 5: 21. " toetst alles en behoudt het goede."

Handelingen 17: 11. "(De broeders van Berea) onderscheiden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het Woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of dezedingen zo waren."

1 Timoteus 4: 11,16. "Beveel en leer dit....Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; wanr door dit te doenzult gij zowel uzelf als hen, die U horen, behouden."

DE ROL VAN DE HEILIGE GEEST IN HET ONDERSCHEID VAN VASLE LERAREN.

Waar alleen maar sommigen van de gelovigen de speciale geestelijke gift van het 'onderscheiden van geesten' hebben, all de gelovigen hebben de begaafdheid door 'de Geest der Waarheid' een fals evangelie te ontdekken. Dit is niet afhankelijk van kennis of verstand, maar het is een in een ieder die de Heilige Geest ontvangen hebben. God heeft niet belooft dat Hij ons zal vertellen wie wij moeten trouwen, wat te doen, etc., maar Hij kan het doen! Maar Hij heeft belooft dat Hij ons wil toestaan om leugens te ontdekken die ons op het verkeerde pad zouden brengen. Als wij werkelijk de Heilige Geest onvangen hebben, Hij zal ons onderwijzen welke leraren fals zijn, en welke echt, en Hij zal het bekrachtigen door anderen. Luisteren wij naar de Geest der Waarheid?

1 Johannes 2: 20-27. "En gij allen hebt de zalving des Heiligen en bezit allen kennis Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet kent, maar omdat gij haar wel kent en geen leugen uit de waarheid is. Wat u aangaat, in u blijve wat gij van den aanvang af gehoord hebt. Indien dat wat gij van den aanvang af gehoord hebt in u blijft.....Dit heb ik u geschreven met het oog op hen die u op een dwaalspoor brengen. En wat u aangaat, in u blijft de zalving die gij van hem ontvangen hebt, en gij hebt niet nodig dat iemand u leert; maar zoals zijn zalving u over alles onderwijst--en dat is waarachtig en geen leugen...zooals hij u geleerd heeft, blijft zo in hem."[Leidse Vertaling]"

Johannes 16: 13. "Doch wanneer Hij komt, de Geest der Waarheid, zal Hij U de weg wijzen tot de volle waarheid."

ZELFS ALS HET MOTIEF VERKEERD IS, ALS DE BOODSCHAP WAAR IS - PRIJS GOD.

Filippenzen 1: 15-18. "Weliswaar doen sommigen dit uit naijver en twistgierigheid, maar anderen prediken Christus met goede bedoelingen; sommigen uit liefde, wetend dat ik er voor sta Christus' zaak te verdedigen, maar anderen verkondigen Christus uit lust twist te verwekken met bijbedoelingen, denkend mijn boeien nog te verzwaren. Doch wat doet het er toe? In allen gevalle, hetzij met bijgedachten, hetzij in waarheid, Christus wordt verkondigd, en daarin verheug ik mij en zal mij blijven verheugen." [Leidse Vertaling].

ONZE OPDRACHT.

Johannes 5: 24. "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is over gegaan uit de dood in het leven."

Johannes 8: 31,32. "Jesus zeide....: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij, en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal U vrij maken."

Lucas 24: 45-47. "Toen verhelderde hij hun inzicht, zodat zij de Schriften verstonden en zeide tot hen: Zo staat geschreven: dat de Christus zou lijden en ten derden dage uit de doden opstaan, en dat met gebruikmaking van zijn naam onder alle volken bekering verkondigd zou worden, tot schuldvergiffenis; te beginnen van Jeruzalem." [Leidse vertaling].

Marcus 16: 15,16. "En Hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld verkondigt het evangelie aan de ganse schepping,. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden"

Johannes 3: 16. " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

Kolossenzen 1:23. "indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en U niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt..."

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email

http://www.acts17-11.com/dutch/evangelie.html