Handelingen 17:11 Bijbel Studies

De DisciplinenJohannes 10: 10. "ik ben gekomen opdat zij het leven en overvloed zouden hebben."

1 Johannes 2: 29. "Indien gij weet dat hij rechtschapen is, weet gij ook dat alwie de gerechtigheid betracht uit hem is geboren.....Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en wat wij zijn zullen is nog niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer hij geopenbaard wordt, wij hem gelijk zullen zijn; want wij zullen hem zien gelijk hij is. en alwie deze hoop op hem heeft reinigt zich zoals hij rein is."

HET GEMAKKELIJKE JUK

Matheus 11: 29-30. "Neemt mijn juk op u en leert van mij; want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht, mijn last licht."

Lucas 6: 40. "Een leerling is niet meer dan de leermeester; maar al wie volleerd is geworden staat met zijn leraar gelijk."

Dallas Willard: "Wij kunnen gelijk Christus worden - door de hele levenswijze te volgen die Hij voor zichzelf koos. Als wij in Christus geloven, moeten wij geloven dat Hij wist hoe te leven. Wat deed Jesus? Dingen zoals vasten, zich afzonderen, kijken, bidden, diepe studie en meditatie van Gods Woord en Gods wijze van doen... Sommige van deze dingen zijn zelfs meer nodig voor ons dan voor Hem, door onze grote nood! Het geheim van het makkelijke juk dan ... is te leven en ons leven te prepareren zoals Hij het deed. zo dat wij de mensen kunnen zijn die op staande voet kunnen handelen zoals Jesus.

CHRISTUS VOLGEN.

Mattheus 28: 19. "leert (hen) alles te onderhouden wat ik u bevolen heb".

A.W.Tozer: Om te ontsnappen van de fout van 'zaligmaking door werken', zijn wij gevallen in de tegenover gestelde fout: 'zaligmaking zonder gehoorzaamheid'.

Romeinen 6: 16-19. "Weet gij niet dat wanneer gij uzelf iemands slaven maakt om hem te gehoorzamen, gij ook inderdaad slaven zijt van hem dien gij gehoorzaamt of van de zonde ten dode, of van de gehoorzaamheid tot de gerechtigheid? Welnu, Gode zij dank, gij waart vroeger wel slaven der zonde, maar hebt van harte gehoorgegeven aan den leerregel die uw leiband geworden is; terwijl gij vrijgemaakt zijt van de zonde zijt gij dienaren der gerechtigheid geworden-- ik gebruik een menselijk beeld om uw vleselijke zwakheid. Want zoals gij uw leden tot slaven van de onreinheid en tuchteloosheid hebt gemaakt, wat op tuchteloosheid uitliep, zo moet gij thans uw leden ten dienste der gerechtigheid stellen; wat tot heiliging voert."

GEEN PIJN, GEEN WINST

Voor diegenen die niet lichamelijk fit zijn, en beginnen met trainen, die ondergaan aanmerkelijke pijn, maar na de allereerste pijn, trainen wordt soms een pleziertje. Dat is omdat gedisciplineerd trainen brengt lichamelijke alertheid, kracht, en gezondheid. Die lichamelijk fit zijn nemen waarschijnlijk meer deel in, en blinken beter uit, en hebben werkelijk plezier in lichamelijke activiteiten ; bij vergelijking , geestelijk fit zijn is zelfs meer belangrijk.

1 Timotheus 4: 7,8. "... Oefen u om vroom te zijn. De oefening des lichaams toch is van weinig nut; maar de vroomheid is in alle opzichten nuttig, dewijl aan haar de belofte zowel voor het tegenwoordige als voor het toekomende leven verbonden is."

1 Corinthiers 9:24. "Weet gij niet dat wel allen die aan den wedloop deelnemen lopen, maar slechts een den prijs krijgt? Loopt zo dat gij dien krijgt."

TOESCHOUWER OF DEELNEMER.

1 Corinthiers 9: 25-27."En allen die aan den wedstrijd meedoen onthouden zich van allerlei: zij om een vergankelijken krans, wij om een onvergankelijken te verkrijgen. Ik nu loop niet als een die in den blinde loopt, ik vecht niet als een die in de lucht slaat; maar ik kastijd mijn lichaam en houd het in bedwang...."

Lucas 14: 27-30. "Alwie niet zijn kruis draagt en achter mij komt kan mijn leerling niet zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen zal niet eerst gaan zitten om de kosten te berekenen, nagaand of hij wel genoeg heeft om het werk ten einde te brengen? Het zou anders kunnen gebeuren, dat, wanneer hij den grondslag had gelegd maar niet in staat was het gebouw te voltooien, allen die dat zien hem gaan bespotten; zij zullen zeggen: Die man is begonnen te bouwen en kan het niet afmaken!"

DE PRIJS PAKKEN ZONDER DE WEDSTRIJD TE LOPEN (2 Tim 2:5)

Hebreeen 12: 1. "Welaan dan, ook wij willen, omringd van een zo grote wolk van getuigen, elke belemmering en de zonde, die ons als een kleed verstrikt, afleggend, met volharding den wedloop die ons is voorgesteld lopen."

M. Scott Peck:'Er zijn veel mensen die....willen, en geloven dat het mogelijk is, discipline over te slaan, en een eenvoudiger methode vinden voor discipline. Vaak denken zij het te vinden door de oppervlakkigheden van saints te immiteren.... Sommigen denken zelfs dat door deze imitatie ze werkelijk saints en profeten werden, en zij kunnen niet erkennen dat zij nog steeds kinderen zijn en het pijnlijke fijt onder ogen zien dat zij aan de start moeten beginnen en door het midden moeten gaan.'

Hebreeen 5: 12-14. "Want terwijl gij, die reeds zo lang gelovigen zijt, leermeesters moest wezen, hebt gij opnieuw behoefte aan iemand die u de eerste beginselen leert der woorden Gods, en hebt gij behoefte aan melk en niet aan vaste spijs.Want alwie nog melk gebruikt verstaat de zware prediking niet, omdat hij nog als een kind is. Maar voor de volwassenen is het vaste voedsel, voor hen die zintuigen hebben door de gewoonte geoefend tot onderscheiding van goed en kwaad."

DE DISCIPLINE MOET WORDEN GELEID DOOR DE HEILIGE GEEST

Oswald Chambers: 'De Bergrede is niet alleen maar een paar principes die gehoorzaamd moeten worden zonder dat wij Jesus Christus erkennen. De Bergrede is een verklaring van het leven dat wij zullen hebben als de Heilige Geest in ons leeft.'

2 Timotheus 1: 7."Want God heeft ons niet gegeven den geest der vrees, maar der kracht en der liefde en der tucht."

Galaten 5: 22,23,25 "Maar de vrucht des Geestes is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedertierenheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, kuisheid..... Indien wij in den Geest leven, zo laat ons ook in den Geest wandelen."

1 Thessalonica 4: 4-8 "ieder uwer moet weten zich een eigen vrouw te verwerven in heiligheid en eerbaarheid, niet in zinlijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen. Verder ga niemand zich in handelszaken te buiten door inhaligheid jegens zijn broeder; want de Heer is een rechter over al die dingen, zoals wij u vroeger gezegd en betuigd hebben. God toch heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligheid. Dus, wie dat verwerpt verwerpt niet een mens, maar God, die zijn Heiligen Geest in uw hart gegeven heeft."

OEFEN WAAR U NIET GOED IN BENT.

Dallas Willard:'Mensen die denken dat zij geestelijk superieur zijn omdat zij regelmatig gebruik maken van een discipline zoals vasten... begrijpen het helemaal niet. De behoefte om een bepaalde discipline te beoefenen is een teken van onze zwakheid en niet van onze kracht! Een vuistregel: als het makkelijk is voor ons om bezig te zijn met een bepaalde discipline, dan hoeven wij het waarschijnlijk niet te oefenen . De disciplinen die wij moeten oefenen zijn juist diegenen waar we niet erg goed in zijn en waar wij waarschijnlijk geen schik in hebben.

DE DISCIPLINE VAN ONTHOUDING.

De geestelijke discipline van onthouding onthult de ware strijd tussen het vlees en de Geest. Door onthouding van voedsel, sociale gemeenschap, of slaap, oefenen wij onze geestelijke spieren tegen de wereldlijke natuur. Het is alsof wij gewichten optillen; dwaas op zichzelf, maar waardevol ons te prepareren voor de echte testen in de toekomst. De dingen op het geestelijke niveau, waarvan wij ons onthouden zijn niet slecht; het is voor het oefenen dat wij onszelf onthouden; om ons te prepareren voor de werkelijke verzoekingen - morgen of de volgende dag.

1 Corinthiers 6: 12. "Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig; alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij niet door enige zaak laten overheersen."

De discipline van onthouding geeft ons de noodzakelijke ervaring en inzicht in de geestelijke strijd in ons, en de les die wij leren kan niet op een andere manier geleerd worden. Hoe voelt het 'nee' te zeggen tegen de menselijke natuur? Welke streek zal het spelen? De manier waarop verlangen, gewoonten, afleidingen, and andere factoren U beinvloeden, zijn niet als anderen worden beinvloed. U moet leren door handelen hoe te leven in heilegheid voor God in uw lichaam. De discipline van onthouding is een gelegenheid om in veiligheid te oefenen.

1 Petrus 2: 11."Geliefden, ik vermaan u, als vreemdelingen en bijwoners, u ver te houden van de vleselijke lusten, die tegen de ziel strijd voeren,"

1Petrus 1: 13. "Omgordt daarom uw lenden met verstand, weest nuchter."

DE DISCIPLINE VAN DIENST (VERBINTENIS, VERPLICHTING)

Dallas Willard beschrijft de geestelijke discipline van dienst zoals de normale christelijke activteit van bidden, studeren, en overdenken ,zijn zeer invloedrijk speciaal in combinatie met de discipline van onthouding. De discipline van onthouding neutraliseerd de neiging om zonden te begaan, de discipline van dienst neutraliseerd de neiging om zonden na te laten (Jacobus 4: 17.) Dezen zijn vaak tezamen vermeld in de Bijbel. "Dit is de inademing en uitademing van geestelijke training."

Galaten 5: 16-17. "Maar ik zeg: wandelt in den Geest, zo zult gij de lusten des vleses niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; deze zijn tegen elkander, zodat gij niet doet, wat gij wilt."

Romeinen 8: 12,13. "Dus broeders, zijn wij aan het vlees niet verplicht vleselijk te leven. Want indien gij vleselijk leeft, zult gij sterven; indien gij door den geest de werken des lichaams doodt, zult gij leven."

2 Timotheus 2:21. "Als dus iemand zich zuivert van wat onrein is, dan zal hij een eervolle bestemming hebben, geheiligd, bruikbaar voor den Heer, voor elk goed werk geschikt gemaakt."

Wat volgt zijn Bijbelse voorbeelden van drie van de voornaamste disciplinen van onthouding: het vasten, eenzaamheid, en waakzaamheid.

VASTEN: ONTHOUDING VAN VOEDSEL

Esther 4: 16. "Ga, verzamel alle Joden die zich in Sjusjan bevinden en vast om mijnentwil: eet en drinkt niets drie dagen lang, nacht en dag. Ik zal eveneens met mijn dienaressen vasten. En alzo zal ik tegen de wet in bij den koning binnentreden;..."

Lucas 5: 35. "De dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen is weggenomen; dan zullen zij vasten, in die dagen."

Mattheus 6: 16,17. "Wanneer gij vast, zet geen somber gezicht, zoals de huichelaars; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar om den mensen te tonen dat zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon ontvangen."

Handelingen 13: 3. "Dientengevolge zonden zij hen uit, na hun onder vasten en bidden de handen te hebben opgelegd."

EENZAAMHEID: ONTHOUDING VAN SOCIAAL GEMEENSCHAP

Markus 1: 35. "Den volgende morgen, toen het nog zeer donker was, stond hij op, ging de stad uit naar een eenzame plaats en bad aldaar"

Markus 6: 46. "Na deze haar afscheid gegeven te hebben, ging hij heen naar den berg om te bidden."

Jesaja 30: 15. "Door stilzitten en deemoed zult gij gered worden; in rustig afwachten en vertrouwen zal uw kracht bestaan."

Mattheus 12: 19. "Hij zal twisten noch schreeuwen, niemand zal op de straten zijn stem horen."

Markus 6: 31. "Gaat gij allen met mij mee naar een eenzame plaats en rust een weinig uit."

WAAKZAAMHEID: ONTHOUDING VAN SLAAP.

Lukas 6: 12. "In die dagen ging hij eens het gebergte in om te bidden en bracht den nacht door in gebed tot God;"

Mattheus 26: 38, 40. "Toen zeide hij tot hen: Mijn ziel is dodelijk bedroefd; blijft hier en waakt met mij....En hij zeide tot Petrus: kunt gijlieden dan niet een uur met mij waken? Waakt, en bidt niet in verzoeking te komen. De geest is wel gewillig, maar het vlees zwak....."

Lukas 22: 45,46. "Toen hij opstond van het gebed en bij de leerlingen kwam, vond hij hen slapend van droefenis en zeide hun: Wat slaapt gij? Staat op en bidt niet in verzoeking te komen."

Colossenzen 4: 2. "Volhardt in het gebed, met waakzaamheid en dank,"

Lukas 12: 37. "Zalig de slaven die de Heer bij zijn komst wakend vindt;" ( Wakend in dit vers,en de volgende, is figuurlijk)

Markus 13: 36,37. "Laat hij niet onverwachts komen en u slapend vinden. Wat ik u zeg, zeg ik allen: Waakt."

Andere disciplinen van onthouding zijn : stilte, soberheid, reinheid, en opoffering.

Vervolgens zullen wij drie disciplinen van dienst bekijken: gebed, studeren, en meditatie.

GEBED: PRATEN MET GOD

1 Petrus 4: 7. "Het einde van alle dingen is nabij. Weest dan bezonnen en nuchter, zodat gij kunt bidden."

Epheziers 6: 18. "Met volijverig gebed en smeking moet gij bij elke gelegenheid in den geest bidden, en daarbij waken met volkomen volharding en smeking voor alle heiligen,"

Handelingen 1: 14. "Dezen volhardden eendrachtig in het bidden,"

Deutrenomium 4: 7. "Want welke grote natie is er die goden heeft, haar zo nabij als ons de Heer, onze god, zo vaak wij tot hem roepen?"

1 Thessalonica 5: 17, 19. "bidt zonder ophouden;..... Blust den Geest niet uit;"

STUDEREN: HET ZOEKEN/ONDERZOEKEN VAN GOD

Handelingen 17: 11. "zij namen het woord met volle bereidwilligheid aan en onderzochten dag aan dag de Schriften, of die dingen zo waren."

1 Thessalonica 5: 21. "onderzoekt alles en behoudt het goede."

2 Timotheus 2: 15. "Beijver u voor God te staan als een beproefd man, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, die het woord der waarheid goed ontleedt."

Mattheus 7: 7. "Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden."

Hebreeen 11: 6. "...wie tot God nadert moet geloven, dat Hij bestaat en dat Hij loon geeft aan hen die Hem zoeken."

2 Timotheus 3: 16,17. "De gehele Schrift toch is van God ingegeven en nuttig tot lering, bestraffing, terechtwijzing, opvoeding in gerechtigheid; opdat de mens Gods volkomen zij, tot ieder goed werk geheel toegerust."

MEDITATIE: WACHTEN OP, EN HET OVERDENKEN VAN GOD

Psalm 119: 97. "Hoe lief heb ik uw wet! Den gansen dag is zij het voorwerp mijner overpeinzing."

Psalm 48: 9. "In het midden van uw paleis, o God, denken wij aan uw goedertierenheid."

Psalm 145: 5. "ik wil gewagen van uw wonderen;"

Psalm 130: 6. "mijn ziel verbeidt den Heer, meer dan wachters den morgen, dan wachters den morgen."

Psalm 27: 14. "Hoop op den Heer, wees sterk, en onversaagd zij uw hart; ja, hoop op den Heer."

Psalm 46: 10. "Laat af en erkent dat ik God ben."

Andere disciplinen van dienst zijn: aanbidding, gemeenschap, dienst, en belijdenis.

DE HEILIGE GEEST WEGLATEN....

Het doel van deze studie is ons verstand 'in gareel te brengen' met het Woord van God.. Het gevaar in het studeren van de geestelijke disciplinen is dat wij ze beoefenen zonder de leiding van de Heiligen Geest, met het doel een indruk te maken op mensen met de "geest van godsdienst". Aan de andere kant, geloof ik dat wij vaak de leiding van de Heiligen Geest dwarsbomen, omdat wij onkundig zijn van wat er mischien van ons gevraagd kan worden...

Hoe vaak heeft God onze slaap verstoord met een gedachte aan iemand?, en wij "tellen schaapjes', of nemen een slaap-pil in plaats van te wachten (op God) en bidden? Hoeveel preken hebben wij niet gehoord die wij niet zo best vonden? En toch schuiven wij het porren van de Heiligen Geest om God's Woord te bestuderen, opzij, en zo eindigen wij met een foute kennis van God! Hoeveel ernstig gemeende gebeden worden niet verhoord omdat wij de discipline van vasten weigeren.? Hoeveel gemene dingen zeggen wij tegen hen die wij liefhebben, omdat wij niet gehoorzaam zijn aan de roep van de Heiligen Geest enige tijd alleen te spanderen?

Het juk van Jesus kan inderdaad licht zijn, maar wij gooien het weg! Onze eigen natuur is in controle en het is uitgelaten aan het rennen! Dit is niet leven op de manier van Christus.!! Geen wonder dat onze groei is belemmerd, en echte heiligheid is een denkbeeldige droom.

Als de Heiligen Geest leidde Jesus en elke 'bekende sint' om standvastig de heilige disciplinen te volgen zodat zij ten volle konden leven, zouden wij niet dezelfde leiding verwachten als wij werkelijk Zijn volgelingen zijn?

Het is mijn bede dat deze studie zal helpen ons verstand te prepareren zodat wij de roeping van de Heiligen Geest niet zullen missen. Heer, belast onze harten berouw te hebben en werkelijk U te volgen.. Geef ons tweede kans Uw stem te horen!

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email

http://www.acts17-11.com/dutch/discipline.html