Handelingen 17:11 Bijbel Studies

DienstbaarheidPhillipenzen 2:1-4 "Is er nu enige vermaning in Christus, is er enige troost der liefde, is er enige gemeenschap des geestes, is er enige hartelijke liefde en ontferming bij u,zo vervult mijne vreugd, dat gij eensgezind zijt, gelijke liefde hebt, van gre gemoed en gre gevoelen zijt. Doet niets uit naijver of om ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander hoger dan zichzelven. Een ieder zie niet op het zijne, maar ook op hetgeen der anderen is." (LutHerse Bijbel)

Phillipenzen 2:3,4 "Doet niets in twistgierigheid en ijdelheid, maar ootmoedig tegen elkander opziend, niet lettend op uw eigen belang, maar ieder ook op dat van den ander."

Phillipenzen 2:5-9 "Laat dezelfde gezindheid onder u zijn als in Christus Jezus was, die, hoewel hij Gods gestalte had, er niet aan dacht de gelijkheid met God door roof zich toe te eigenen, maar zichzelf ontdeed van de heerlijkheid, door een knechtsgestalte aan te nemen en uiterlijk aan een mens gelijk te worden. In de gedaante van een mens aangetroffen, vernederde hij zich en werd gehoorzaam tot den dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft God hem zeer verhoogd en hem den naam die hoger dan alle namen is gegeven."

HOE GAAN WIJ VOORUIT IN HET KONINGKRIJK VAN GOD

Johannes 13:12-17 "Toen hij (Jesus) hun voeten gewassen, zijn klederen aangedaan had en weer was gaan aanliggen, zeide hij hun: Begrijpt gij wat ik u gedaan heb? Gij noemt mij meester en heer, en doet het terecht, want ik ben het. Indien dan ik, de heer en meester, uw voeten gewassen heb, dan zijt gij ook verplicht elkanders voeten te wassen. Want een voorbeeld heb ik u gegeven; opdat gij zoudt doen zoals ik gedaan heb. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer, een gezant niet meer dan zijn zender. Indien gij dit weet, zalig gij zo gij het doet."

Mattheus 20:27,28 "...wie onder u de eerste wil zijn moet uw slaaf wezen; zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven ten losprijs voor velen."

Johannes 12:25,26 "Wie zijn leven liefheeft verliest het, en wie zijn leven haat in deze wereld zal het bewaren voor het eeuwige leven. Indien iemand mij dient, moet hij mij volgen, en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn: indien iemand mij dient, zal de Vader hem eren."

Richard Foster: "In zekere zin zouden wij liever horen dat Jesus van ons vraagt onze vader en moeder, woning en land te ontkennen, ter wille van het evangelie, dan zijn woord van voeten te wassen! Radicale zelfverlochening geeft ons avontuurlijk gevoel. Als wij alles in de steek laten, hebben wij zelfs een kans op een glorierijk martelaarschap. Maar in Zijn dienst moeten wij vele keren sterven, als wij onszelf wegcijferen. Dienstbaarheid verbind ons naar het alledaagse, het gewone, de kleinigheden."

"In de discipliene van dienstbaarheid is veel vrijheid. Dienstbaarheid geeft ons de kans om 'nee' te zeggen tot het wereldlijke spel van promotie en autoriteit! Het doet weg met onze nood en verlangen voor een rangorde."

Epheziers 5:21 "Weest elkander onderdanig in de vrees voor Christus."

Oswald Chambers: "Het is een ding om op weg te gaan met een waardige heldhaftigheid, maar het is een heel ander ding als de weg uitgestippeld door God, betekent dat je een deurmat bent onder de voeten van andere mensen."

VRIJ OM TE DIENEN

Romeinen 6:20-22 "Immers, toen gij slaven waart der zonde, waart gij onafhankelijk van de gerechtigheid. Welke vrucht hebt gij daarvan geplukt? Vruchten waarover gij u thans schaamt; want het eind er van is de dood. Maar nu onafhankelijk gemaakt van de zonde en dienaren Gods geworden, bezit gij uw vrucht die tot heiliging voert, en eindelijk tot het eeuwige leven."

Romeinen 6:23 "Want het loon der zonde is de dood, Gods genadegift het eeuwige leven in Christus Jezus onzen Heer."

Romeinen 7:6 "maar nu zijn wij vrij van de wet, en haar afgestorven, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in nieuwheid des Geestes, en niet in oudheid der letter."

1 Petrus 2:16 "(leef) als vrije mensen, wien de vrijheid niet tot een dekmantel der boosheid strekt, maar als dienstknechten Gods."

Galaten 5:13 "Gij toch, broeders, zijt geroepen tot vrijheid. Misbruikt slechts niet de vrijheid om aan de vleselijke neigingen den teugel te vieren, maar dient elkander door de liefde."

Mattheus 24:45-47 "Wie is nu de getrouwe en verstandige slaaf, dien zijn heer heeft gesteld over zijn onderhorigen om hun te rechter tijd spijs te geven? Zalig de slaaf dien zijn heer, wanneer hij komt, daarmee bezig vindt; voorwaar, ik zeg u, hij zal hem het beheer over al zijn goederen geven."

WIE IS DE BAAS?

Mother Teresa: "Ik behoor aan Jsesus. Hij moeten het recht hebben mij te gebruiken zonder mij te raadplegen."

1 Corintiers 6:19,20 "....dat gij uzelven niet toebehoort? Want gij zijt duur gekocht..."

Romeinen 14:8 "Immers, indien wij leven, wij leven voor den Heer, indien wij sterven, wij sterven voor den Heer; dus, hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij behoren den Heer toe."

Richard Foster: "Een natuurlijke en verstaanbare aarzeling gaat samen met elke serieuze discussie over dienstbaarheid. Die aarzeling is verstandig, want het is wijs de kosten te berekenen voor dat we on blindelings storten in een Discipline! Wij ondergaan een vrees dat gaat een beetje als dit: Als wij dit doen, dan mensen zullen misbruik van mij maken; ze zullen over mij heen lopen!"

"Hier zien wij gelijk het verschil tussen de keuze te dienen en de keuze een dienaar te zijn. Als wij kiezen te dienen, dan zijn wij nog altijd de baas. Wij beslissen wie wij zullen dienen en wanneer. En als wij de baas zijn, dan zijn wij heel erg bezorgd datniemand op ons zal stappen, dat is, ons de baas zijn!"

"Maar als wij kiezen een dienaar te zijn, dan geven wij op de baas te zijn. Daarin is een grote vrijheid. Als wij vrijwillig kiezen dat wij gebruikt kunnen worden, dan kunnen wij niet gemanipuleerd worden. Als wij kiezen een dienaar te zijn, dan doen wij afstand van het recht te kiezen wie wij zullen dienen. Wij worden beschikbaar en kwetsbaar!"

"Dienst, gebaseerd op eigengerechtigheid, pikt en kiest wie zij zullen dienen. Soms worden de lagere standen en de weerlozen gediend, omdat dit een nederig beeld garandeerd . Ware dienst maakt geen onderscheid in het ambt. Het heeft het bevel van Jesus gehoord..."

HET OPGEBEN VAN JE RECHTEN.

Lukas 12:45-47 "Maar als die slaaf bij zichzelf zeide: Mijn heer komt nog in lange niet--en hij begon de knechten en slavinnen te slaan, en te eten en te drinken en zich te bedrinken, dan zal de heer van dien slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur waarvan hij niets weet, en zal hem in stukken houwen en hem het lot der ontrouwen doen ondergaan. Een slaaf toch die den wil van zijn heer kent en zich niet bereid heeft noch volgens zijn wil handelt zal veel slagen ontvangen."

Oswald Chambers: "Hardnekkigheid en eigenzinnigheid zal altijd Jesus doodsteken. Het kan niemand anders pijn doen, maar het verwond Zijn Geest... Elke keer dat wij op onze rechten staan en aanhouden dat dit is wat wij van plan zijn te doen, ...dan kwellen en bedroeven wij Zijn Geest."

Romeinen 12:1 "Ik vermaan u dan, broeders, bij de ontferming Gods, uw lichamen op te dragen als een levende, heilige, Gode welgevallige offerande; daarin bestaat uw redelijke godsverering."

"LIEFDE SLAVEN"

Richard Foster: "Neem het perspectief van een slaaf in aanmerking Een slaaf beziet het hele leven van het perspectief van slaverij. Hij ziet niet dat hij de zelfde rechten heeft als vrije mannen en vrouwen. Versta mij altublieft, wanneer slaverij niet vrijwillig is, dan is het wreed en ontmenselijk. Wanneer de slaverij vrijwillig gekozen is, dan veranderd alles Vrijwillige dienst geeft een grote vreugde!"

Philippenzen 2:17 "Maar al wordt ook bij de offerande en den altaardienst van uw geloof mijn bloed geplengd, ik verheug mij daarbij, ja, verheug mij met u allen."

"Het beeld van slaverij kan moeilijk zijn voor ons, maar het was niet moeilijk voor de apostel Paulus.. Heel vaak beroemde hij zich er op een slaaf van Christus te zijn, overvloedig gebruik makende van het begrip van de eerste eeuw van de "liefde slaaf'. (dat is een slaaf die, uit liefde voor zijn meester, koos een slaaf te blijven)"

Wij doen ons best de taal van Paulus te verzachten door het woord "slaaf" te vertalen als "dienaar". Maar welk woord wij beslissen om te gebruiken, laat ons zeker zijn dat wij verstaan dat Paulus bedoelde dat hij vrijwillig zijn rechten had opgegeven."

Handelingen 20:24 "...ik voor mij acht mijn leven niets waard."

Daarom, de vrees is gerechtvaardigd dat misbruik gemaakt zal worden van ons . Dat is precies wat kan gebeuren. Maar wie kan iemand pijn doen die vrijwillig gekozen heeft een voetmat te zijn.?

Thomas a Kempis leert ons "dat wij zo onderworpen moeten zijn zodat alle mensen over ons heen kunnen lopen alsof wij het slijk van de straat zijn"

Jacobus 1:27 "De zuivere en onbevlekte vroomheid in het oog van den God en Vader naar wezen en weduwen in hun verdrukking om te zien en zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren."

DE TEST VAN HET 'IK'! HOE MOEILIJK IS HET TE....?

Richard Foster: "Niets kastijdt de overdreven verlangens van het eigen ik meer dan dienst. en niets veranderd de verlangens van het eigen ik meer dan dienst in het verborgene! Het vlees jammert over dienst, maar het schreeuwt over verborgen dienst. Het streeft en trekt naar eer en erkenning. Het wil listige en religieuse manieren verzinnen om maar attentie te brengen aan de gegeven dienst. Als wij moedig weigeren in te geven aan deze vleeselijke begeerten, dan kruisigen wij het. Elke keer als wij het vlees kruisigen, dan kruisigen wij hoogmoed en arrogantie."

JESUS, DE LIJDENDE DIENSTKNECHT, DUIKT HET MENSDOM IN OM EEN PAAR TE REDDEN.

Lukas 4:18,19 "De geest des Heeren is op mij; daarom heeft Hij mij gezalfd om aan armen een Blijmare te brengen; Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen vrijlating aan te kondigen en aan blinden herstel van gezicht om mishandelden in vrijheid te stellen..."

Lukas 22:27 "Want wie is meer, hij die aan tafel aanligt of hij die bedient? Hij die aanligt, niet waar? Welnu, ik ben in uw midden als een die bedient."

Lukas 6:40 "Een leerling is niet meer dan de leermeester; maar al wie volleerd is geworden staat met zijn leraar gelijk."

Markus 10:42-45 "Jezus riep hen tot zich en zeide: Gij weet dat zij die voor vorsten der volken doorgaan over hen heersen en hun grote macht over hen oefenen. Doch onder u gaat het zo niet; maar wie groot onder u wil worden moet uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil zijn moet aller slaaf wezen. Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven ten losprijs voor velen."

Johannes 15:20 "Gedenkt wat ik u gezegd heb: De slaaf is niet meer dan zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; indien zij op mijn woord achtslaan, zullen zij ook op het uwe achtslaan."

Romeinen 15:1-3 "Wij, sterken, zijn verplicht de zwakheden der niet -sterken te verdragen en moeten niet onszelf behagen. Ieder onzer behage zijn naaste tot vermeerdering van diens heil. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd."

Romeinen 15:1-3 "Wij nu, die sterk zijn, moeten de gebreken der zwakken dragen en geen behagen aan onszelve hebben. Maar ieder onder ons gedrage zich zo, dat hij zijnen naaste behage ten goede tot opbouwing. Want ook Christus had geen behagen aan zichzelven." (Lutherse vertaling)

1 Petrus 4:10,11 "Naarmate ieder uwer zijn eigen gave heeft gekregen, moet gij daarmede elkander dienen als goede beheerders der veelsoortige genade Gods: spreekt iemand, hij spreke als waren het woorden Gods; bedient iemand, hij doe het als door de kracht die God verleent; opdat God in alles verheerlijkt worde door Jezus Christus, die tot in alle eeuwigheid de eer en de macht bezit. Amen."

1 Corinthiers 12:5 "...er verschillende bedieningen, al is het dezelfde Heer."

GET WITH IT

Romeinen 12:9-13 "De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afschuw van het kwade hangt het goede aan, hebt elkander hartelijk als broeders lief, gaat elkander voor in eerbetoon, weest niet traag maar ijverig, vurig van geest; dient den Heer, weest blijde door hoop en lijdzaam in verdrukking, volhardt in het gebed, voorziet in de behoeften der heiligen, legt u op de gastvrijheid toe."

Galaten 5:13 "maar dient elkander door de liefde."

Galaten 6:9,10 "Laat ons in het goeddoen niet moede worden; want op zijnen tijd zullen wij ook oogsten, zo wij niet verslappen. Terwijl wij dan nu tijd hebben, zo laat ons goeddoen aan iedereen, maar allermeest aan de geloofsgenoten."

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email

http://www.acts17-11.com/dutch/dienstbaarheid.html