Handelingen 17:11 Bijbel Studies

Het BloedJohannes 19: 34,35. "....een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, heeft er van getuigd..."

Openbaring 5:9. "...en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed..."

WAT BENT U WAARD?

Sandy Gregory's gelijkenis: Als ik een auto wil verkopen, en ik denk dat het Gld.7,000.00 waard is, en ik krijg offers van 2,000 tot 9,000, hoeveel is dan de waarde van de auto? Wat ik denk - 7,000? Het laagste offer van 2,000? Nee. De auto is waard wat de hoogste bieder er voor wil betalen op de open markt. Mensen worden verhandeld in een geestelijke en eeuwige markt. Wij zijn niet waard wat wij toevallig denken, of een of ander 'laag' bod. Wij zijn waard het hoogste bod dat geboden is! En het hoogste bod komt van God, en de prijs-kaart is het Kruis! God keek uit over de eeuwige jaren en zei, "Hoewel de prijs erg hoog is, ik zal die nemen!" Onze waarde is vastgezet voor altijd, en zal nooit veranderen of lager worden.God heeft het maximale aanbod gedaan, en betaalde de supreme prijs.

Mattheus 10:29-31. " Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet een daarvan zal ter aarde vallen zonder Uw Vader.....Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven."

1 Petrus 1:18,19: "....wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van Uw ijdelen wandel, die [U] van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vletteloos lam."

1 Corinthiers 7:23. "Gij zijt verlost, maar het kostte ontzaggelijk veel"

BETAALD.

"Verlossing" is een woord overgenomen van de slaven markt - de principiele gedachte is dat je vrij gemaakt werd door de betaling van losgeld."

1 Corinthiers 7: 23. "Gij zijt gekocht en betaald."

Johannes 19: 30. "Toen Jesus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf den Geest."

"Tetelestai" is een grieks woord hier vertaald als "het is volbracht", Papyri ontvangst-bewijzen zijn gevonden met het woord 'Tetelestai" er op geschreven, bedoeld als " volledig betaald".

WIJ ZIJN EIGENDOM VAN GOD.

Stel je voor dat je een sweatshirt aan hebt en er op met in rode letters het woord "BETAALD". " Sorry, offers worden niet meer geaccepteerd!" "VERKOCHT" aan de hoogste bieder.

Openbaring 1: 5. "...Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed..."

Sedert Jesus ons heeft gekocht met zijn bloed, moeten wij het fijt erkennen dat we niet langer in controle zijn van ons leven. We zijn gekocht, en zijn nu onder de heerschappij van onze nieuwe Meester.

1 Corinthians 7:23. "Gij zijt gekocht en betaald bij Christus, daarvoor gij behoord aan Hem toe."

1 Corinthers 6:19,20. "Je bent niet in bezit van je eigen lichaam"

1 Corinthers 6:19,20 "Je bent niet van jezelf; je bent gekocht voor een prijs

1 Corinthers 6:19,20."Je bent niet in bezit van jezelf; je bent gekocht en betaald"

GEKOCHT, WAARVOOR?

1 Corinthiers 6:18-20. "Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men aan zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, die in U woont, dien gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam."

Titus 2:14. " ....die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken."

Openbaring 5:9,10. "En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met Uw bloed, uit elken stam en natie; en Gij hebt hen voor onzen God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde."

Ephesiers 1:13,14. "....in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met den Heiligen Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Gij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid."

Openbaring 12:11. " En zij hebben hem (Satan) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in den dood."

Romeinen 14:8. "Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des heren."

SLAVEN VAN GOD?

Mother Teresa: "Ik behoor aan Jesus. Hij moet het recht hebben om mij te gebruiken, zonder mij te raadplegen."

Romeinen 6:20-22. "Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat voor vrucht had gij toen? Dingen, waarover gij U nu schaamt; immers, het einde daarvan is de dood. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven."

Romeinen 6:23. "Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jesus, onzen Here."

HOUDT DE PRIJS-KAART IN GEDACHTEN

Romeinen 3:24,25. "...en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jesus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed...."

Colossenzen 1:14. "Hij kocht onze vrijheid met Zijn bloed en vergaf al onze zonden."

Handelingen 20:28. "Onthoudt dit goed! Ben er zeker van, dat je de kudde van God - de kerk, gekocht met zijn bloed - voed en weidt, omdat de Heilige Geest houdt U aansprakelijk als opzichters."

Epheziers1:7. "En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in all wijsheid en verstand,..."

Hebreeen 10:29. "Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die den Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en den Geest der genade gesmaad heeft?"

BESCHERMD DOOR HET BLOED.

Exodus 12:7,12,13. ".....zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het [lam] eet... want Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan en aan alle goden van Egypte zal Ik gerichten oefenen, Ik, de Here. En het bloed zal U dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik U voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder U zijn, wanneer Ik het land Egypte sla."

Romeinen 5:9. "Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van den toorn."

GEKOCHT VOLGENS WELKE OVEREENKOMST.?

Een nieuwe overeenkomst (contrakt, of verbond) verlost ons van onze vorige meester, de Wet en zonde.

Exodus 24:8. "Toen nam Moses het bloed en sprenkelde het op het volk en hij zeide: Zie, het bloed van het verbond dat de Here met U sluit, op grond van al deze woorden."

Jeremia 31:31,34. "Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israel en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal ..... Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken."

Jesaja 53:5. "Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden."

Petrus 2:24,25. "..die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen. Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij U bekeerd tot den herder en hoeder van uw zielen."

Hebreeen 8:13. "Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijnen."

ZUIVEREND BLOED.

Hebreeen 9:15-22. "En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij den dood had doorgaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbod....Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van den erflater melding gemaakt worden; een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft. Daarom is ook het eerste (verbond) niet zonder bloed ingewijd....Dit is het bloed van het verbond, dat God heeft voorgeschreven. ....En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschied er geen vergeving."

LEVEN IN HET BLOED.

Leviticus 17:11. "Want de ziel van het vlees is in het bloed...."

Wat is meer echt en permanent: de wereld die wij zien, of de geEstelijke wereld? In welk geheim zijn wij deelnemers, welke waarheid is geopenbaard in de elementen van het Heilig Avondmaal?

Johannes 6: 41-60. "De Joden dan morden over Hem....Is dit niet Jesus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt Hij nu: Ik ben uit den hemel neer gedaald? Jesus anwoordde.....Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten EN ZIJ ZIJN GESTORVEN;...het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld. De Joden dan streden onderling en zeiden: Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Jesus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U , tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed ware drank.... Velen dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: Deze rede is hard, wie kan haar aanhoren?"

Mattheus 26:27,28. "...Drink allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden."

Marcus 14:24. "En Hij zijde tot hen: Dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt."

Lucas 22:20. "Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor U uitgegoten wordt."

1 Corinthiers 11:25. "...Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit , zo dikwijls gij dien drinkt, tot mijn gedachtenis."

1 Corinthiers 10:16. "Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus?"

DICHTBIJ GOD.

Colossenzen 1: 19-23. "Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed des kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op aarde, hetzij wat in den hemelen is. Ook U, die eertijds vervreemd en vijandig gezindt waart blijkend uw boze werken, heeft Hij thans weder vezoend, in het lichaam zijns vlezes, door den dood, om U heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen, indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en U niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie."

Hebreeen 9:12,14. "...en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.....hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?"

Job 23:28. "Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeve, en mijn ziel verlustigt zich in het licht."

1 Johannes 1:7. "maar wanneer wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jesus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde."

Hebreeen 10:22. "late wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef vam kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water."

Epheziers 2:13. "Maar thans in Christus Jesus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus."

Hebreeen 12:22,24. "Maar gij zijt genaderd....tot God, den Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jesus, den middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel."

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email

http://www.acts17-11.com/dutch/bloed.html