Handelingen 17:11 Bijbel Studies

BekeringGODSDIENST EN BEKERING.

Vele mensen denken dat het woord 'bekering' betekent "gedraag je goed" of "wordt godsdienstig" of "ga de 'rechte weg' op". Alsof we dat kunnen. Bekering vraagt van je dat je in een hele nieuwe richting gaat denken - zie het met God's ogen. Heel eenvoudig: God vraagt je om een nieuwe richting op te gaan. Dat is de manier om zijn gift te accepteren. Als we dat doen, dan zekere resultaten zijn belooft. Als we het niet doen , of als we "terug keren naar onze oude gewoonten", andere beloften zijn het resultaat.

KIJKEN EN LEVEN.

Numeri 21:8-9. "De Here dan zeide tot Moses: Maak een vurige slang en plaats die op een staak, ieder die daarnaar ziet, waneer hij gebeten is, zal in leven blijven....

Toen, als iemand was gebeten door een slang en naar de bronzen slang keek, leefde hij. Verbeeld je zelf in deze situatie. Vergiftige slangen hebben iedereen gebeten, en we zijn nog niet dood, maar het einde belooft niet veel goeds. Plotseling een stem klinkt uit boven de menigte: " We moeten iets doen. We moeten ons zelf redden!" Maar hoe? Een andere stem schreewt: "Sta daar niet zo, doe iets!" Iemand anders heeft een redelijke oplossing: "Als we maar rond rennen als wilden dan zal het de effect of de gif te niet doen. Sommigen proberen het op die manier en, al rennende, gaan dood . Aan deze kant is een man met een overtuigende stem, die "wonder olie" verkoopt dat volgens hem een anti-gif middel is. En hier is een tijdschrift dat vertelt je hoe je gekleed kan zijn volgens de laatste mode, als je dood gaat; He, wij zijn nog niet helemaal dood! En zo gaat het door....!

Dan komt Moses die zegt: "Als je naar deze bronzen slang kijkt die op deze paal omhoog geheven is, zal je leven. Als je het niet doet, wat andere dingen je ook doet: je gaat dood". Hoe zouden wij reageren als wij nu deze openbaring hadden. "Hij maakt alleen maar een grapje!" zouden wij denken. "Niets doen"? "Alleen maar kijken?" Ik weet wel beter!" Welke rol zullen wij spelen? Moses zegt: "Stop wat je doet. Kijk alleen maar, en blijf leven"! Werkelijk, als jij daar geweest was, zou jij het geloofd hebben? Geloof je God's oplossingen vandaag?

Johannes 3:14. [Jesus zegt] "Gelijk Moses de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden."

Wij zijn allemaal gebeten, en zonde stroomt door onze aderen. Het is zeker dat het onze dood zal betekenen. Er is alleen maar een oplossing, maar het is een belediging voor onze bekwaamheid om ons zelf te verlossen.

Johannes 6:40 "Want dit is de wil mijn's Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe...."

Johannes 6:29. "Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, dien Hij gezonden heeft"

Mattheus 4:17. "Van toen aan begon Jesus te prediken en te zeggen: Bekeert U, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen."

Lucas 13:3. "...maar als gij U niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen." [Zie ook de 'Verbrand' sectie]

ONS AANDEEL IN GODS PLAN.

Mattheus 3:1 "....Bekeert U (verander Uw hart en verstand), want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen."

Marcus 6:12. "En zij vertrokken en predikten, dat zij zich zouden bekeren."

Handelingen 2:38. "Petrus antwoordde hun: Bekeert U en een ieder van U late zich dopen op de naam van Jesus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heiligen Geest ontvangen."

DE TWEE RICHTINGEN.

De 'richting' waar we heen kijken: 1) is de goede richting als we maar lang genoeg kijken; 2) geeft ons een verlangen om die richting in te slaan; en 3) heeft een eindstreep. Eerst zullen we zien hoe het toepasselijk is met onze manier van doen.

Spreuken 14:12 "Soms schijnt een weg iemand recht, maar het eind ervan voert naar de dood."

Als onze visie is gebaseert op onze manier van doen, of volgens de manier van de wereld, dan alles schijnt in orde te zijn als we er maar lang genoeg over denken, zelfs als dat waar wij over denken is dom! Met deze manier van denken, zullen begeertes opkomen die brandstof zijn voor onze vernietiging. Alles kan dienen als een voorbeeld, maar laten we 'bitterheid' bekijken. Als iemand ons kwaad gedaan heeft, dan de meer wij er aan denken de meer is het een goede rede om dat persoon te haten, te koken van woede, en steeds maar weer pijn te voelen. Als we beraadslagen om wraak te nemen, dan begeerte begint wortel te schieten en verbittering neemt over. En wat is het eindresultaat?

Jacobus 1:14,15. "Maar zo vaak iemend verzocht wordt, komt dit voort uit de zuigingen en de verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeit is, brengt zij de dood voort."

Ezechiel18:23,27,30,31. "Zou ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord van de Heer. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve.?.... Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloze daden, en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij het leven behouden...... Bekeert U en wendt U af van all uw overtredingen, dan zal U dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden. Werpt alle overtredingen die gij gedaan hebt, van U weg, en venieuwt uw hart en uw geest. Waarom toch zoudt gij sterven, huis Israels"?

Ezekiel 33:11. ... "Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert U van uw boze wegen!"...

ZET JE DOEL VAST.

Epheziers 4:17-24 " Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heer, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hun heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei ongerechtigheid. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jesus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de ouden mens aflegt, die ter verderve gaat naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongt wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in de waarachtige gerechtigheid en heiligheid."

Ephezians 2:1-3 "Ook U, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandelt hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, - trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns [van God]...

Galaten 5:16. "Dit bedoel ik; wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees."

WAAR KIJK JE NAAR?

Er is een gezegde dat "een rechtvaardig man doet wat hij wil - maar hij will alleen maar doen wat God wil" Dat "alleen maar" gedeelte komt van weten dat ons menselijke natuur is gekruisigt met Christus. Wij doen dit door snel te bekeren, als we gesnapt worden wanneer we denken iets zondigs te doen, en terug te gaan naar God. Als we dit niet doen, en we geven de kans aan "de manier van de wereld", onze behoefte om kwaad te doen will groeien. Onvoltooide menselijke begeerten betekend bederf en dood, zelfs als we de daad niet begaan.

Mattheus 5:28-29 "Maar Ik zeg U: een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Indien dan Uw rechter oog U tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werpt het van U, want het is beter voor U, dat een uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde".

Verlangens zijn bedoelt om af te maken, niet om te branden aan ongekruisigte zonden. God weet hoe wij werken, en belooft en geeft ons nieuwe verlangens door zijn Geest, die rechtvaardigheid een "gemakkelijk juk" maakt voor de bekeerling. Wij geven onszelf over aan Hem en Hij geeft de kracht om het te doen. Wij verliezen "ons" leven en Hij maakt van ons zijn "nieuwe mensen", Hij geeft een nieuw verstand, nieuwe verlangens (hart), en nieuwe werken. Dat is de "de overeenkomst".

Romeinen 8:5-9 "Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van den Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn kunnen Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in U woont."

ONDERZOEKEN GODS WIL.

Hoe kunnen wij dan de dood-spiraal van zonden verbreken; zonden die goed lijken, die verlangens opbrengen, en die leiden naar vernietiging? Wij moeten ons bekeren - wij moeten omkeren van onze weg of omkomen! Maar terug gaan naar wat? Als we gaan naar een andere "menselijke weg", nemen wij alleen maar een nieuwe weg die ook naar vernietiging leidt! Wij moeten te weten komen wat Gods wil is - wat de weg van God is, en die nemen!

Ephesiers 5:15-17. " Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, U de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is."

Terug naar ons voorbeeld van 'bitterheid' (hoewel iedere zonde tot voorbeeld kan dienen); als we in plaats van fantazeren, om wraak te nemen tegen de schuldige en hem te kwetsen, onszelf overladen met smart, pijn en zelf-medelijden - dat is geen bekering. Bekering is Gods manier van zien over te nemen. Het geheel op Zijn manier bekijken.

Epheziers 5:8-10. "Want gij waart vroeger in duisternis, maar thans zijt gij licht in de Heer; wandelt als kinderen des lichts, -want de vrucht des lichts bestaat in louter goedhheid en gerechtigheid en waarheid-, en toetst wat de Heer welbehagelijk is."

Nu denk er aan, dat als God in zijn genade iets aan ons openbaart waar wij gebruik van kunnen maken, het, in het begin soms niets te betekenen heeft. In ons voorbeeld van bitterheid, de wil van God is vergeving! Onze eerste gedachte is: "Bespottelijk, dat is niet de juiste manier", (Opnieuw, elke zonde kan als voorbeeld dienen.) Maar als wij niet Gods perspectief overnemen, als we blijven staren, dan vinden wij uit dat het goed is, welgevallig en volmaakt. In plaats van "het kan wel eens waar zijn", wordt het: "het is werkelijk waar".

In ons voorbeeld, als we gaan van 'bitterheid' naar 'vergeving', wij vinden uit dat Gods manier van doen is de beste methode van wraaknemen - Vergeving is net als "het gieten van hete kolen" over de hoofden van onze vijanden. Als wij vergeven in plaats van wegkwijnen in bitterheid, dan de greep van de schuldige over ons is verbroken, en wij vinden uit dat wij alleen maar onszelf kwetsen. Als wij doorgaan met de kant van God te nemen, dan, als wij na een poos terugkijken naar die "oude manier van doen", dan zeggen wij "Waar dacht ik aan? Bespottelijk" (Opnieuw, elke zonde kan als voorbeeld dienen). Zo wordt niet ongeduldig als Gods manier niet ogenblikkelijk aantrekkelijk is - blijf er mee werken!

Jacobus 1:25. "Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen."

Psalm 34:6,9. "Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden...Smaakt en ziet dat de Heer goed is."

DE GAVE GODS DIE KOMT MET VERGEVING: NIEUWE VERLANGENS.

1 Petrus 2:2,3. "...en verlangt als pas geboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproeft hebt, dat de Heer goedertieren is."

Psalm 119:104,105. "Uit Uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; daardoor haat ik elk leugenpad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad."

Psalm 16:11. "Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig."

2 Petrus 1:3-4. "Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijke macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddlijke natuur, ontkomen aan het bederf, dat door de begeerte in de wereld heerst."

Romeinen12:1,2. "Ik vermaan U dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt onderkennen wat de wil van God is, het goede, welvallige en volkomene."

WAARSCHUWINGEN VOOR HEN DIE HUNKEREN: NAAR "WAT ACHTER HEN LIGT".

Jesaja 30:15. "Want zo zegt de Here Here, de heilige Israels: Door bekering en rustzoudt gij verlost worden, in stilheid en vertouwen zou uw sterkte zijn.-maar gij hebt niet gewild."

Philippenzen 3:19. "Hun einde is het verderf, hun God is in de buik, hun eer stellen zij in hun schand, zij zijn aardsgezind.

2 Petrus 2:21,22. "Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid. dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod, dat hun overgeleverd is. Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel."

Lucas 9:62. "Maar Jesus zeide [tot hem]: Niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods."

DE NOODZAKELIJKHEID OM VLUG BEKERING.

Jesaja 55:6,7. "Zoekt den Heer, terwijl Hij zich laat vinden; roept Hem aan, tewijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot den Heer, dan zal Hij zich over hem ontvermen - en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig."

Romeinen 2:4. "..veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid,

verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods U tot boetvaardigheid leidt."

Romeinen 17:30. "God dan verkondigt, met voorbij zien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen."

Jacobus 5:19,20. "Mijn broeders, indien bij U iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken."

HET VOORWERP VAN VERLANGEN.

1 Johannes 2:15-17. "Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want all wat in de wereld is: begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van de Vader doet, blijft tot in eeuwigheid."

Mattheus 6:32,33. "Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want us hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal U bovendien geschonken worden."

Colossenzen 3:2. "Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn."

Psalm 101:3. "ik stel geen schadelijke dingen voor mijn ogen."

Romeinen 13:14. "Maar doet de Here Jesus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt."

Psalm 105:4. "Vraagt naar den Heer en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig."

Psalm 119:36,37. "Neig mijn hart tot Uw getuigenissen en niet tot winstbejag. Wend mijn ogen af, zodat zij geen ijdele dingen zien, maak mij levend door Uw wegen."

Handelingen 2:38. "En Petrus anwoordde hun: Bekeert U en een ieder van U late zich dopen op de naam van Jesus Christus, tot vergeving van Uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geest ontvangen."

BEKEER OF VERBRAND.

2 Timotheus 2:19. "...De Heer kent de zijnen, en: Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid."

Wanneer we voor het eerst horen van "bekeer of VERBRAND", schijnt het erg wreed. Maar als we ons bekeren, zien we dat het een ongeloofelijke gave is, dat er iets is waar we naar toe kunnen gaan. Als Gods liefde er niet was, onze eenige keus zou zijn te vergaan. Maar de genade van onze Vader en Verlosser Jesus Christus is verschenen. Dat we de keus hebben om naar Hem te gaan, is inderdaad een hele opluchting.

Handelingen 3:19. "Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren...".

Hebreeen 12:2. "Laat ons oog daarbij [alleen] gericht zijn op Jesus, de Leidsman en voleinder des geloofs,...

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email

http://www.acts17-11.com/dutch/bekering.html