Handelingen 17:11 Bijbel Studies

De Vreze GodsJeremia 5: 22. "Wilt gij mij niet vrezen, luidt het woord des Heren."

In het Hebrews , vreze: Yirah - Jonah 1: 16; Psalm 90: 11; Yare - Jeremia 5:22; Maleachi 3: 16; Pachad - Job 3: 25a; Psalm 119: 120. Betekenis: eerbiedige vreze, schrik, of schroom - normaal vertaald met vrezen. Er zijn andere woorden in het Hebrews met de betekenis van = meer eerbied, eerwaardig, of eerbetoon, zoals kadad ( Exodus 20: 12). In het Greeks: vreze / angst is 'phobo' ( Matteus 28:4, 1 Petrus 2: 17). en eerbied of ontzag is 'timao' (1 Petrus 2: 17).

Met deze onderschijding in Hebreew en Grieks, sommigen beweren nog steeds dat 'vreze' alleen maar 'ontzag' betekend. Als of God, door de Heilige Geest niet voor honderden keren het juiste woord zou kunnen kiezen. Sommigen verkiezen dit te geloven - in plaats van te begrijpen dat God gee‘rd moet worden. Waarom kunnen we nog steeds die 'vreze Gods' niet accepteren. Waarom proberen wij de Vreze Gods van de bijbel 'weg te redeneren'? Wat is er in onze onbewuste verstand dat opkomt als the Heilige Geest ons leidt naar de openbaring van de 'vreze Gods'.

OVERWEEG DE 'WIZARD OF OZ'

De hulpbehoevende bedevaartgangers worden bemoedigd om de 'yellow brick road' te volgen; of is het soms een gouden straat? In ieder geval het is een smalle weg, met veel afleidingen, die eindelijk uitkomt bij de 'Emerald City', op de berg, compleet met een doorwachter. Al deze dingen om de grote en vreesachtige Oz te zien. Oz, natuurlijk is een misleider. De enige echte kracht is uitgeoefend door de heksen, en wanneer de oude Oz is weggestuurd in een balloon, de echte strijd begint tussen de goede heksen en de slechte. Hmm....Is de "Wizard of Oz" een onschadelijk kinder verhaal, of een hekeldicht over Christelijkheid? (Job 1: 1). Bekijk de spot van de liedjes, zelfs de behoeften van de bedevaartgangers,. Zelfs de Christenen hebben geen onderschijdingsvermogen, de wereld ook niet - Elton John zingt: Vaarwel 'Yellow Brick Road', waar de handen van de society rondzwerven.". Amerika zingt: Oz geeft niets aan de 'tinman' dat hij al niet had.

Het is geen wonder dat wij proberen de 'Vreze Gods' weg te redeneren, nu zulke leugens rondspoken in ons hoofd! Iets diep in ons binnenste zegt, het is allemaal een zinsbegoocheling. Voorzeker, achter dat gordijn ginds, daar moet wel een klein manneke zijn die aan allerlei hefbomen trekt dat al dat rook en vuur veroorzaakt! Als wij werkelijk alles wisten, dan zouden wij zien dat God alleen maar een goedaardige man is, die goed bedoelt, maar die in werkelijkheid onschadelijk is. Kennen wij werkelijk de geopenbaarde God van de Bijbel, of geloven wij in een god die een beetje op Oz lijkt? We moeten realizeren hoe effectief Satan is in het liegen, en berouw hebben, anders zal onze kennis van God onjuist blijven.

2 Korintiers 10: 4,5. "de wapenen toch waarmee wij strijden zijn niet vleselijk, maar krachtig in Gods oog tot omverwerping van sterkten. Daarmee vernielen wij spitsvondigheden en alle muren die zich verheffen tegen de kennis van God, nemen allerlei bedenkselen gevangen, ze onder de gehoorzaamheid aan Christus brengend,"[ Leidse Vertaling].(Tenzij anders vermeld al bijbel verwijzingen zijn genomen vabn de "Nieuwe Vertaling" - NBG - 1990)

2 Timoteus 3: 16, 17. "De gehele Schrift toch is van God ingegeven en nuttig tot lering, bestraffing, terechtwijzing, opvoeding in gerechtigheid; opdat de mens Gods volkomen zij, tot ieder goed werk geheel toegerust. "[Leidse Vertaling]

2 Korintiers 5: 11. "Daar wij dan weten, hoezeer de Heer te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen."

Psalm 34: 12. "Komt, kinderen, luistert naar mij, ik zal U de vreze des Heren leren."

Psalm 89: 8. "God is zeer ontzachwekkend in de raad der heiligen, geducht boven allen die rondom Hem zijn ."

SATAN DE BOZE GEEST

Psalm 76: 4, 7. "Geducht zijt gij, heerlijk,.... Gij, gij zijt geducht, wie kan voor u staande blijven,"

Als wij iets anders dan God vrezen, dan zijn wij misleidt. God is de enige in de hele wereld, waardig te vrezen. Satan, natuurlijk is het er niet mee eens, en heeft het zijn werk gemaakt om valse achting te zaaien! Zijn wapenen zijn schrikbarende films, zorg, ongerustheid, zieklijke angst, boze geesten, etc.. Satan wil de eerbied die behoord aan God voor zichzelf hebben. Om eerlijk te zijn, Satan is werkelijk een verschrikkende meester voor hen die onder zijn macht zijn, maar voor diegenen die "in Christus" zijn gekocht van zijn overheersing, hoeven Satan niet meer te vrezen. Wanneer wij de kracht er voor hebben, moeten wij iedere toegang die Satan heeft om valse eerbied te planten in onze gedachten en harten, afsnijden.

Jesaja 8:12,13. "...hetgeen zij ( het volk) vrezen, zult gij niet vrezen noch schrikken. De Here der heerscharen, Hém zult gij heilig achten en Hij moet het voorwerp van Uw vrees en Hij moet het voorwerp van Uw schrik zijn!"

Matteźs 10: 28. "En weest niet bevreesd voor hem, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem , die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel."

Lucas 12: 4,5. "Ik zeg U, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden end daarna niets meer kunnen doen. Ik zal U tonen. wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg U, vresst Hem!"

VREZE EN OPPERMACHT

In de Bijbel en ervaring, de vreze Gods is nauw verbonden met de openbaring van Zijn oppermacht.

Job 23: 13-16. "Maar als hij iets verkiest, wie zal hem keren? begeert hij iets, dan voert hij het uit. Want hij zal volvoeren wat over mij besloten is, hij heeft nog veel dergelijke dingen in den zin. Daarom sta ik voor hem verbijsterd, als ik het indenk,

sidder ik voor hem.God heeft mijn hart week gemaakt, de Machtige heeft mij verbijsterd.[Leides Vertaling]

VREZE EN WIJSHEID.

Psalm 111: 10. "Het begin der wijsheid is de vrees voor den Heer, een goed inzicht hebben allen die haar beoefenen. Zijn roem duurt voor altijd."[Leidse Vertaling]

Spreuken 9: 10. "Het begin der wijsheid is de vrees voor den Heer, kennis van den Heilige is doorzicht"[Leidse Vertaling]

VREZE EN ZONDE

Johannes 15: 2. "Elke rank aan mij die geen vrucht draagt neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage."[Leidse Vertaling]

2 Korintiers 7: 1. "Daar wij dan deze belofte hebben geliefden, laat ons onszelf reinigen van elke smet in vlees en geest, in de vreze Gods onze heiliging voltooiend."[Leidse Vertaling]

VREZE EN BEROUW

Spreuken 16: 6. ".....door de vreze des Heren wijkt man van het kwaad."

Job 28:28. "...Zie, de vreze des Heren - dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht."

VREZE EN ZEGEN

Psalm 25: 12-14. "Wie is de man die den Heer vreest? Hij zal hem den weg wijzen dien hij kiezen moet. Hijzelf zal overnachten in den voorspoed, zijn kroost het land beerven. 's Heeren omgang is voor hen die hem vrezen, en zijn verbond wil hij hun bekendmaken".

Spreuken 14: 26,27. "In de vreze des Heren licht sterke gerustheid, zelfs voor zijn zonen is er een schuilplaats. De vreze des Heren is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken."

Psalm 34: 9. "Vreest den Heer, gij zijn heiligen; want wie hem vrezen hebben geen gebrek.[Leidse Vertaling]

Spreuken 19: 23. "De vreze des Heren is ten leven; want men zal verzadigd zijnde vernachten; met het kwaad zal men niet bezocht worden." [ Statenvertaling]

VREZE EN STRAF

Romeinen 11: 22. "Let dan op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid."

Een van de wijzen waarmee we God vrezen is door bang te zijn voor de straf. Deze wijze van vreze zal afnemen als wij meer volmaakt worden in de liefde. Maar op het ogenblik, de vreze Gods zal ons afhouden van de zonde.

1 Johannes 3: 2."Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods..."

Spreuken 22: 15. "De dwaasheid is in het hart des jongen gebonden; de roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen"[Statenvertaling]

Spreuken 3: 11,12. "Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet en keer U niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Heer bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft."

Psalm 23: 4. "...Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij."

VREZE EN LIEFDE

De vreze Gods mag dan wel het begin van wijsheid zijn, maar het einde is Liefde. Liefde is onze hoop, onze doel, onze zekere bestemming als gelovige. Als wij gehoorzaam zijn, kunnen we er vlak bij komen zelfs in deze wereld. In de tussentijd vrezen wij nu, omdat wij niemand is zonder zonde, of volkomen in liefde.

1 Johannes 4: 17,18. "Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedighied hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde."

! Petrus 1: 17. "Indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer ballingschap."

Psalm 118: 4. "Laat wie de Here vrezen, nu zeggen: Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid."

DE VERKEERDE VREZE - WEGSCHRINKEN

Het is te goed om waar te zijn zeggen wij. Dit gezegde verlicht een diepe menselijke wond, want wij zijn gebrand door elke valse god van ons en elke valse liefde en valse hoop, of wij zullen gauw gebrand worden. Want omdat alles, behalve God, namaak is, is ons instinct geoefend in argwaan. Wij zijn terughoudend, wij sluiten af, wij verwachten iets minder. Zo, wanneer wij God ontmoeten - de God die alleen ons vertrouwen waardig is - schrikken wij af van dat enige ogenblik, van de enige persoon, van de enige hoop waarin wij onszelf moesten overgeven. Inderdaad, onze wond is ernstig. Wie zal ons genezen?

DE ONTZETTENDE LIEFDE VAN GOD

Filippenzen 2: 12,13. "... werkt aan uw eigen redding met vrees en beving; want het is God die u en doet willen en doet werken, opdat gij Hem moogt welgevallig zijn."

Zouden wij niet vrezen dat God ons in de steek zou laten? of dat Hij niet getrouw is , of juist, of vergevend. In feite, Zijn intensief besluit ons heilig te maken (zo dat wij met Hem kunnen zijn in alle eeuwigheid) is a goede reden voor ons om een juiste vreze Gods te hebben: Dat Hij niet zal ophouden met onze heiliging wanneer - volgens onszelf - wij goed genoeg zijn. God is de totale volmaaktheid, en Hij krijgt wat Hij wil. En als wij dat zijn, is het vreesachtig voor ons te realiseren hoe ver Hij zal gaan! Hij is de pottenbakker, en Hij want heilige vaten. Nee, we houven niet bang te zijn dat God zal falen, of ons in de steek laten, maar juist dat Hij is getrouw en zal afmaken dat wat Hij begonnen is.

Hebree‘n 10: 31. "Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God."

DE LEVENDE GOD ONTMOETEN, TOEN EN NU.

Hebree‘n 12: 18 - 24. "Gij toch zijt niet gekomen tot iets tastbaars en een brandend vuur met donkere wolken en duisternis, storm, bazuingeschal en het geluid van woorden. --De hoorders daarvan baden dat tot hen verder niet gesproken mocht worden; want zij konden niet verdragen wat hun geboden werd.... En zo vreselijk was de verschijning dat Mozes zeide: Ik ben vol vrees en sidder. -- Neen, gij zijt gekomen tot....de stad van den levenden God, het hemels Jeruzalem, en de tienduizenden engelen, de feestverzameling en gemeente der eerstgeborenen, die in den hemel staan opgeschreven, tot God, den rechter van allen, en de geesten der volkomen geworden rechtschapenen, tot Jezus, den middelaar van een nieuw verbond en het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan dat van Abel."[Leidse Vertaling]

Hebree‘n 12: 25 - 29. "Ziet toe dat gij Hem niet afwijst die tot u spreekt; want indien zij niet ontkwamen die Hem afwezen die op aarde een godsspraak deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afkeren van Hem die uit den hemel spreekt. Heeft toentertijd zijn stem de aarde doen beven, nu heeft Hij aangekondigd: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde maar ook den hemel doen trillen. Dat woord "nog eenmaal" wijst op de omverwerping van hetgeen beweegbaar is, omdat het iets geschapens is; opdat hetgeen niet beweegbaar is in wezen zou blijven. Laten wij daarom dankbaar zijn dat wij deel hebben aan een onbeweeglijk koninkrijk, en zo God op een Hem welgevallige wijze dienen, met heiligen schroom en vrees. Want onze God is een verterend vuur.Ziet toe dat gij Hem niet afwijst die tot u spreekt; want indien zij niet ontkwamen die Hem afwezen die op aarde een godsspraak deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afkeren van Hem die uit den hemel spreekt. Heeft toentertijd zijn stem de aarde doen beven, nu heeft Hij aangekondigd: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde maar ook den hemel doen trillen. Dat woord "nog eenmaal" wijst op de omverwerping van hetgeen beweegbaar is, omdat het iets geschapens is; opdat hetgeen niet beweegbaar is in wezen zou blijven. Laten wij daarom dankbaar zijn dat wij deel hebben aan een onbeweeglijk koninkrijk, en zo God op een Hem welgevallige wijze dienen, met heiligen schroom en vrees. Want onze God is een verterend vuur."[Leidse Vertaling]

Psalm 19: 9. "De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid"[Staten Vertaling]

Mike Yakonelli: Wij hebben de slagtanden van de tijger der waarheid er uit getrokken. Wij hebben de Leeuw getemt. De tragedie van ons moderne geloof is dat wij niet langer bekwaam zijn om te schrikken,

Handelingen 5: 13. "...van de anderen durfde niemand zich bij hen aansluiten, maar het volk stelde hen hoog!"

Mike Yakonelli: Ik zou willen aanraden dat de Kerk weer een plaats van schrikbeelden zou moeten worden; een plaats waar God ons steeds weer moet vertellen: 'Vrees niet'; een plaats waar onze verwantschap met God niet alleen maar een geloof is, of een doctrine of theologie, het is Gods aanwezigheid in ons leven! Ik raad aan dat de tamme god van relevantie vervangen wordt door de God wiens aanwezigheid onze eigenlliefde verbrijzelt in stof, verbrand onze zonden in as, en ontkleed ons zodat de echte mens in ons zichtbaar wordt. De Kerk moet een roemrijk gevaarlijke plaats worden waar niets veilig is in de nabijheid van God behalve wijzelf.. Niets - inclusief onzs plannen, onze agendas, onze voorkeuren, onze politiek, ons geld, onze veiligheid, onze geriefelijkheid, onze bezittingen, onze noden.

"Onze wereld is... verlangend om mensen te zien wiens God groot is en heilig en schrikbarend en zachtmoedig, en teder... en van ons; een God wiens liefde jaagt ons in Zijn sterke en krachtige armen, waar Hij verlangend is ons toe te fluisteren met die schrikbarende woorden: 'I LOVE YOU'".

Handelingen 17:11 Bijbel Studies

email

http://www.acts17-11.com/dutch/angst.html